PTS remissvar avseende remissversion av Näringslivs- och tillväxtstrategi för Stockholmsregionen