Remissvar avseende kompletterande förslag inför ett tillträde till Budapestkonventionen Dnr: 20-5083

Post- och telestyrelsen (PTS) har enligt 1§ förordningen (2007:951) med instruktion för Post- och telestyrelsen ett samlat ansvar inom postområdet och området för elektronisk kommunikation.

PTS har med utgångspunkt från myndighetens verksamhetsområde inga synpunkter med anledning av vad som föreslås i remissen.

 

Catarina Wretman
Divisionschef

Detta yttrande har beslutats av divisionschefen Catarina Wretman. I ärendets slutliga handläggning har även ingenjören Ulf Wahllöf (föredragande) deltagit.