Remissvar avseende Kommunutredningen Dnr: 20-1965

PTS har beretts möjlighet att lämna synpunkter på Kommunutredningen.