Remissvar avseende Elsäkerhetsverkets hemställan - dnr: 20-4923

PTS tillstyrker förslaget i Elsäkerhetsverkets hemställan om ändring i lag och förordning.

PTS tillstyrker förslaget i Elsäkerhetsverkets hemställan att ändra lagen (1992:1512) om elektromagnetisk kompatibilitet och om ändring av förordning (2017:1040) om elberedskapsavgift, nätövervakningsavgift och elsäkerhetsavgift så att Elsäkerhetsverket kan finansiera sitt arbete med EMC-frågor genom elsäkerhetsavgiften.