Remissvar avseende betänkandet Ett effektivare regelverk för utlänningsärenden med säkerhetsaspekter (SOU 2020:16) Dnr: 20-3614

PTS tillstyrker, utifrån de aspekter myndigheten har att beakta, huvuddelen av förslagen i betänkandet. Myndigheten önskar dock, utifrån myndighetens uppdrag inom postområdet, framföra vissa synpunkter.