Remissvar avseende betänkande Framtidens teknik i omsorgens tjänst SOU 2020:14 (dnr: 20-2922-3)

PTS tillstyrker flera av utredningens framtagna förslag, i vissa fall med nedan angivna synpunkter.

PTS instämmer med behovet av att införa ändringar i socialtjänstlagen för att
kommuner ska kunna ge vård och stöd till personer med nedsatt
beslutsförmåga. I nuläget väljer PTS att avstyrka utredningens förslag till nya
bestämmelser i socialtjänstlagen om användning av digital teknik eftersom de
föreslagna bestämmelserna innebär att välfärdsteknik i vissa fall skulle kunna
användas utan att samtycke inhämtas, vilket väcker frågor från ett
integritetsperspektiv. PTS anser att dessa frågor inte tillräckligt belysts i
utredningen och saknar en utredning av hur förslaget förhåller sig till lagen
(2003:386) om elektronisk kommunikation (LEK).