Remissvar angående PTS införande av bredare kanaler för fast radio