Remissvar angående Betänkandet En ny riksbankslag (SOU 2019:46) - dnr 19-13345