Remissvar – promemorian Registrering av kontantkort (Ds 202012) - dnr 20-7590

PTS har med utgångspunkt från myndighetens verksamhetsområden lämnat synpunkter på utredningen som avser de brottsbekämpande myndigheternas tillgång till uppgifter på området för elektronisk kommunikation.

Post- och telestyrelsen (PTS) har enligt 1 § förordningen (2007:951) med
instruktion för Post- och telestyrelsen ett samlat ansvar inom området för
elektronisk kommunikation. Enligt 2 § förordningen (2003:396) om elektronisk
kommunikation (FEK) är PTS tillsynsmyndighet enligt lagen (2003:389) om
elektronisk kommunikation (LEK).