PTS remissvar - över betänkandet ”En utökad beslutanderätt för Konkurrensverket” (SOU 2016:49) - dnr 16-8092