Dokument

Senast publicerade dokument.


13 december 2019


12 december 2019


12 december 2019


Tillsyn av Telias arbete med att identifiera, analysera och dokumentera risker.

11 december 2019


Tillsyn av Telenors arbete med att identifiera, analysera och dokumentera risker.

11 december 2019


29 november 2019


29 november 2019


PTS ställer sig positiv till förslagen i utredningen.

29 november 2019


PTS inriktning för totalförsvarsplaneringen inom sektorn elektronisk kommunikation gäller för perioden 2020–2025. Syftet med inriktningen är att skapa en målbild och samlad planeringsinriktning för sektorn elektronisk kommunikation.

29 november 2019


25 november 2019


Med utgångspunkt i myndighetens verksamhetsområde lämnar PTS synpunkter på en moderniserad radio- och tv-lag (SOU 2019:39).

15 november 2019


PTS genomför samråd med EU-kommissionen avseende marknad 3a och 3b.

8 november 2019


7 november 2019


22 oktober 2019


PTS har tagit fram förslag på uppdatering av föreskrifter om driftsäkerhet. Remisstiden pågick till och med den 14 november 2019.

17 oktober 2019


16 oktober 2019


Post- och telestyrelsen (PTS) har beretts tillfälle att lämna synpunkter på rubricerat slutbetänkande.

16 oktober 2019


EU-kommissionen ska ha inkommit med svar till PTS senast den 11 november 2019.

11 oktober 2019


Remissvar avseende Kungliga bibliotekets rapport Demokratins skattkammare – Förslag till en nationell biblioteksstrategi (Ku2019/00550/KO)

10 oktober 2019


3 oktober 2019