Dokument

Senast publicerade dokument.


21 januari 2021


21 januari 2021


20 januari 2021


Remissvar från Post- och telestyrelsen på Trafikverkets inriktningsunderlag inför transportinfrastrukturplaneringen för perioden 2022-2033 och 2022-2037.

20 januari 2021


18 januari 2021


Slutrapport av uppdrag att kartlägga och analysera erfarenheter och behov av åtgärder för att leva och verka digitalt i spåren av utbrottet av covid-19.

14 januari 2021


PTS föreslår att aktörer som är i behov av tid och frekvens via uppkopplingar som har högre noggrannhet än vad tidshämtning över det öppna internet kan ge, ska ges möjlighet att ansluta sig till det nationella systemet för att distribution av spårbar tid och frekvens.

14 januari 2021


14 januari 2021


PTS har med utgångspunkt från myndighetens verksamhetsområde inga synpunkter med anledning av vad som föreslås i remissen.

14 januari 2021


PTS presenterar i sin inriktningsplan hur myndigheten planerar att tilldela spektrum de närmaste åren. Syftet med planen är att säkerställa hög transparens om PTS arbete med spektrumtilldelningar.

28 december 2020


Kammarrätten i Stockholm har i dom den 27 november 2020 bifallit överklagandet och upphävt PTS tvistlösningsbeslut.

21 december 2020


En kvantitativ undersökning av konsekvenser för mottagarna av brev vid test av ändrad utdelningsfrekvens.

21 december 2020


De nya föreskrifterna gäller från den 1 januari 2021

21 december 2020


Kammarrätten bifaller PTS överklagande.

18 december 2020


18 december 2020


17 december 2020


17 december 2020


26 november 2020


25 november 2020


23 november 2020