Dokument

Senast publicerade dokument.


Tvistlösning enligt lagen (2016:534) om åtgärder för utbyggnad av bredbandsnät.

9 september 2019


Ändring av den svenska nummerplanen för telefoni (E.164) avseende allokering av dirigeringsadress.

6 september 2019


I denna rapport redogör PTS för den tillsyn och de aktiviteter som PTS har utfört under perioden den 1 maj 2018 till och med den 30 april 2019 för att övervaka och säkerställa att de svenska slutanvändarna har tillgång till en öppen internetanslutning i enlighet med TSM-förordningens regler.

1 juli 2019


PTS har fått regeringens uppdrag att konkretisera en ny modell för bredbandsstöd. Nu genomför myndigheten en informationsinhämtning inom ramen för detta uppdrag. Frågorna riktar sig i första hand till aktörer som bygger ut bredband och aktörer som äger förutsättningar för bredbandsutbyggnad.

28 juni 2019


25 juni 2019


19 juni 2019


18 juni 2019


18 juni 2019


18 juni 2019


18 juni 2019


18 juni 2019


En vägledning om hur kommuner och stadsnät kan agera för att främja bredbandsutbyggnad och värna om konkurrens.

17 juni 2019


Post- och telestyrelsen (PTS) inleder i dag ett samråd av den förstudierapport 3,8 – 4,2 GHz (3800 – 4200 MHz).

12 juni 2019


11 juni 2019


Post- och telestyrelsen (PTS) avskriver ärendet från vidare handläggning.

5 juni 2019


PTS avskriver tillsynsärende mot Telia Company AB (Telia) med avseende på trafikstyrningsåtgärder.

5 juni 2019


Remissvar avseende betänkandet Frekvenser i samhällets tjänst (SOU 2018:92)

5 juni 2019


PTS publicerar förslag till koordineringsavtal för frekvensbandet 2,3-2,4 GHz.

5 juni 2019


PTS har kartlagt investeringarna i fasta och mobila nät under 2018 och lämnar i dag en delrapport i arbetet med uppföljning av regeringens bredbandsstrategi.

5 juni 2019


Intressenter bereds härmed tillfälle att yttra sig över PTS förslag. Skriftligt yttrande ska ha inkommit till PTS senast den 8 juli 2019.

3 juni 2019