Dokument

Senast publicerade dokument.


PTS föreslår att aktörer som är i behov av tid och frekvens via uppkopplingar som har högre noggrannhet än vad tidshämtning över det öppna internet kan ge, ska ges möjlighet att ansluta sig till det nationella systemet för att distribution av spårbar tid och frekvens.

14 januari 2021


14 januari 2021


PTS har med utgångspunkt från myndighetens verksamhetsområde inga synpunkter med anledning av vad som föreslås i remissen.

14 januari 2021


PTS presenterar i sin inriktningsplan hur myndigheten planerar att tilldela spektrum de närmaste åren. Syftet med planen är att säkerställa hög transparens om PTS arbete med spektrumtilldelningar.

28 december 2020


Kammarrätten i Stockholm har i dom den 27 november 2020 bifallit överklagandet och upphävt PTS tvistlösningsbeslut.

21 december 2020


En kvantitativ undersökning av konsekvenser för mottagarna av brev vid test av ändrad utdelningsfrekvens.

21 december 2020


21 december 2020


Kammarrätten bifaller PTS överklagande.

18 december 2020


18 december 2020


17 december 2020


17 december 2020


26 november 2020


25 november 2020


23 november 2020


12 november 2020


PTS har under året samrått frågan om hög koordinattäthet i E-bandet med marknadens aktörer. Nu har PTS sammanställt inkomna synpunkter och formulerat hur myndigheten anser att koordinattätheten ska anges.

12 november 2020


Beslut om förbud enligt 12 § radioutrustningslagen (2016:392) beträffande produkten trådlösa hörlurar.

11 november 2020


11 november 2020


11 november 2020


4 november 2020