Trygghetslarm

Trygghetslarmstjänster är en samhällsviktig funktion som använder elektroniska kommunikationstjänster som bärare. PTS har inget regulatoriskt ansvar vad avser trygghetslarmstjänster och har inte heller något uppdrag att bedriva tillsyn över användningen. Trots det följer PTS frågan nära och genom PTS arbete med säkra och effektiva elektroniska kommunikationer, kan myndigheten bidra med kunskap inom området.

Vad gör PTS?

I slutet av år 2010 fick Hjälpmedelsinstitutet i uppdrag från regeringen att genomföra ett program av utvecklingsinsatser för att förbättra säkerheten i leveranserna av digitala trygghetslarm. PTS är med i programmets referensgrupp. I takt med programmets insatser har det uppstått en hel del frågor kring problem som rör trygghetslarmens leverans genom elektroniska kommunikationsnät. Med anledning av detta har PTS låtit genomföra en kartläggning av problemen och orsakerna till dem. Det är den kartläggningen som ligger till grund för hur PTS avser att arbeta vidare med frågan om trygghetslarm.

Genom PTS arbete med säkra och effektiva elektroniska kommunikationer, kan myndigheten bidra med kunskap inom området säkra trygghetslarmstjänster. Detta gör vi bland annat genom att:

  • fortsätta arbetet i referensgruppen inom Hjälpmedelsinstitutets uppdrag från regeringen om att genomföra ett program av utvecklingsinsatser för att förbättra säkerheten i leveranserna av digitala trygghetslarm.
  • stötta den centrala upphandling av trygghetslarm som påbörjats av SKL Kommentus inköpscentral. 
  • ta fram en vägledning till kommuner så att de kan anpassa sig till den tekniska utvecklingen inom trygghetslarmsområdet.

Viktigt att fler engagerar sig i frågan om trygghetslarm

Kommunikation och kunskapsspridning om nya tekniska lösningar är viktig för att övergången från analoga till digitala trygghetslarm sker så smidigt som möjligt. Därför är det viktigt att fler engagerar sig i frågan om trygghetslarm. PTS är exempelvis beroende av andra instanser för att kunna göra en komplett och relevant vägledning och för att nå ut med den till kommuner.

Det är viktigt att kommunerna drar erfarenhet av varandra och att operatörerna engagerar sig eftersom de har en viktig roll att fylla för att leveransen av trygghetslarmstjänsten ska fungera väl.