Pågående datainsamlingar

arrow Inbjudan till möte om den nya lagstiftningen för tillträde till bredbandsnät och tillhörande infrastruktur

Den 20 december 2020 ska direktivet om inrättande av en europeisk kodex för elektronisk kommunikation vara införlivat i Sverige. Med anledning av detta publicerade regeringen i augusti en promemoria med förslag till lagändringar för att genomföra direktivet

I promemorian föreslår regeringen bl.a. nya bestämmelser som reglerar förutsättningarna för operatörer att efter ansökan få tillträde till bredbandsnät och tillhörande infrastruktur i byggnader eller till tillträdespunkter i anslutning till byggnader, t.ex. till ett fastighetsnät med koaxialkablar. En nyhet med den nya tillträdeslagstiftningen är att det nu kommer bli möjligt att ansöka om tillträde till tillträdespunkter högre upp i nättopologin, t.ex. till en accessnod i ett fibernät. Lagförslaget ändrar och utökar alltså de befintliga bestämmelserna i nuvarande 4 kap. 13a § i lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation och kommer att gälla oberoende av om nät- eller fastighetsägaren som kontrollerar det aktuella nätet har ett betydande marknadsinflytande eller inte (s.k. SMP-status).

Post- och telestyrelsen (PTS) utformar nu rutiner och metodstöd för att myndigheten ska kunna hantera ansökningar om tillträde enligt den nya tillträdeslagstiftningen. Vi vill därför träffa operatörer och nätägare och ställa frågor om den nya tillträdeslagstiftningen. Bland annat vill vi undersöka vilken typ av nät som operatörer kan komma att söka tillträde till, vid vilken typ av anslutningspunkter som en operatör behöver få tillträde för att uppnå lönsamhet, i vilka fall det är lämpligt med fysiskt respektive virtuellt tillträde m.m.

Insamlingsperiod och kontakt

PTS har avsett tid för möten, antingen i person eller över videolänk/telefon från tisdag 10 mars fram till 25 mars 2020. Om ni är intresserade av att träffa oss eller har frågor är ni välkomna att kontakta PTS genom Cedric Voss på telefonnummer 08 678 56 84 samt e-post cedric.voss[a]pts.se, eller Antonia Wopenka telefonnummer 08-678 56 76 samt e-post antonia.wopenka[a]pts.se.

I ärendet behandlar PTS personuppgifter, framförallt namn, yrkestitel och kontaktuppgifter. Personuppgifterna kommer från PTS register med kontaktuppgifter till representanter för anmälda operatörer, era organisationers webbplatser eller från kontakt med representanter från era organisationer. Mer information om PTS personuppgiftsbehandling hittar ni på vår webbplats.

arrow Enkät om ersättningslösningar och kopparnätsavvecklingen

Insamlingsperiod

Enkät skickas ut via e-post i oktober.

Sista svarsdatum framgår av beskrivningen i utskicket.

Publicering av resultat

Resultatet kommer att ingå i rapporten ” Telefoni, grundläggande internet och kopparnätsavvecklingen 2020” som publiceras under mars 2020.

Kontaktpersoner

Lissy Lundgren, telefon: 08-678 58 63 (alt. Ann-Sofie Fahlgren, telefon: 08-678 55 57).

arrow PTS Bredbandskartläggning 2019

Insamlingsperiod

Enkät skickas ut via e-post i oktober.

Enkäten avser situationen 1:a oktober 2019. Sista svarsdatum framgår av beskrivningen i enkäten.

Publicering av resultat

Resultatet kommer att ingå i rapporten ”PTS mobiltäcknings- och bredbandskartläggning 2019” som publiceras under mars 2020.

Kontaktpersoner

Jens Ingman, telefon: 08-678 58 82.

Övrigt

Post- och Telestyrelsen genomför insamlingen för begäran genom företaget Action Dialog Partner AB (orgnr: 556619-9740).

arrow Svensk telekommarknad 2019

Insamlingsperiod: Enkät under ca 21 januari - april 2020.

Publicering av resultat

Resultatet kommer att ingå i rapporten "Svensk telekommarknad 2019" som publiceras andra kvartalet 2020.

Kontaktperson

Karin Fransén, e-post e-komstat@pts.se; telefon: 08-678 57 81

arrow Datainsamling inom ramen för Eurorate

Insamlingsperiod: Pågående.

Ta del av underlaget.

Övrigt: Det nya regelverket i EU rörande elektronisk kommunikation som för närvarande arbetas fram innehåller en bestämmelse avseende fast och mobil samtalsterminering. Inom ramen för detta kommer ett antal olika datainsamlingar att genomföras.