Frågor och svar om arbetet med ny telefoninummerplan

Utifrån den teknik- och samhällsutveckling som sker håller PTS på att se över om det finns behov av att ändra i den så kallade nummerplanen, det regelverk säger hur telefonnummer får användas i Sverige. Att ta bort riktnumren är en av de förändringar som diskuteras. Nedan finns vanliga frågor och svar om detta arbete.

arrow Varför vill PTS göra förändringar i nummerplanen?

Den svenska nummerplanen är föråldrad. Den har sitt ursprung från tiden före andra världskriget. Även om förändringar skett på senare tid, bland annat att mobiltelefoni har införts, så är den inte helt anpassad för exempelvis ip-baserad telefoni där nomaditet är möjlig (se frågan "Varför vill ni ta bort riktnumren" för beskrivning av nomaditet).

En rimlig utgångspunkt är att behov och utveckling av nya tjänster på marknaden inte ska hindras, och att nummerplanen då bör anpassas på lämpligt sätt utifrån den utvecklingen.

Historiskt har nummerplanen varit ett hinder för utvecklingen eftersom den inte tillåtit vissa tjänster som användarna vill ha. Till exempel fick fasta telefonnummer fram till januari 2018 endast användas inom fasta nät och inom respektive riktnummerområde. Trots den typen av begränsningar så har det utvecklats tjänster som användare efterfrågat som tidigare inte följt bestämmelserna i nummerplanen. Ett exempel på en sådan tjänst är att kunna knyta sitt fasta telefonnummer till sitt mobilabonnemang. I dag finns över 400 000 mobilabonnemang som har ett fast telefonnummer knutet till sig.

PTS vill därför så längt det är möjligt modernisera telefoninummerplanen så att den typen av tjänster, och andra framtida tjänster som användarna önskar använda, är tillåtna enligt nummerplanen. Ett första steg i den moderniseringen tog PTS genom sitt beslut den 11 januari 2018. Det beslutet gör det tillåtet att använda fasta telefonnummer i annat riktnummerområde samt för mobilabonnemang, om operatören tillhandahåller sina abonnenter den möjligheten. Det finns dock idag ingen rättighet för abonnenter att få använda fasta telefonnummer på sådant sätt.

PTS ambition är att ytterligare modernisera nummerplanen, och om vi genomför de föreslagna större förändringarna i nummerplanen tror vi att det kan ge operatörer och andra ännu bättre möjligheter att utveckla nya attraktiva tjänster för användarna.

arrow Vad vill PTS ändra?

Inget beslut är taget men de förändringar som diskuteras är att ta bort riktnummer och sluta göra skillnad på fastnummer och mobilnummer. Förändringarna som nämns ovan förutsätter att man måste börja slå hela numret, inklusive den del som varit riktnumret, även vid fast telefoni. Detta gör man redan i dag vid mobil telefoni. En positiv effekt av att man måste slå hela numret är att det skapas möjligheter att börja använda fler korta nummer för olika tillämpningar.

arrow Vad skulle det innebära om man tar bort riktnumren?

  • Du skulle kunna ta med ditt fasta telefonnummer var du än flyttar inom Sverige.
  • Du kan inte längre se var någon bor baserat på telefonnumret.
  • Du måste slå hela numret, även den del som tidigare var riktnummer, oavsett var du geografiskt befinner dig. Så är det i dag när man ringer via mobiltelefon.

arrow Måste jag byta nummer?

Nej. Du kommer att ha kunna ha kvar ditt gamla nummer. Om riktnumren tas bort kommer den del av telefonnumret som tidigare var riktnumret att finnas kvar som en del av ditt telefonnummer, men kommer dock inte längre ha en geografisk knytning.

arrow Måste jag byta telefon?

Nej, de föreslagna ändringar innebär inte att man behöver byta telefon.

arrow Varför vill ni ta bort riktnumren?

Det finns egentligen få skäl att behålla riktnumren. Riktnummer skapades för länge sedan av tekniska skäl. Dessa tekniska begränsningar finns inte längre. Det finns inte heller längre skäl att behålla riktnumren på grund av samtalskostnader eftersom kostnaderna inte är beroende av vilket riktnummer man ringer till.

För nya tjänster som användarna gärna vill ha finns inget behov av att ha kvar riktnumren. Ett exempel på sådana tjänster är så kallad nomadisk ip-baserad telefoni. Nomaditet innebär att du tillfälligt kan ta med dig din telefon till en helt annan plats (även utanför ditt riktnummerområde), till exempel till sommarstugan, och ändå nås på hemnumret utan speciell vidarekoppling eller flera telefonabonnemang. Detta användningssätt har fram till den 11 januari 2018 formellt inte varit tillåtet i telefoninummerplanen. Genom PTS beslut den 11 januari 2018 som gör det tillåtet att använda fasta telefonnummer i annat riktnummerområde samt för mobilabonnemang, om operatören tillhandahåller sådan användning för sina abonnenter, öppnas möjligheter för sådant användningssätt. Tjänster som denna, och andra framtida tjänster, kan underlättas ännu mer för abonnenter om riktnumren tas bort.

arrow Varför vill PTS sluta göra skillnad på fastnummer och mobilnummer?

Användarna ställer allt större krav på flexibilitet och mobilitet när det gäller telefoni. Därför tycker PTS att tjänster ska kunna erbjudas till användarna oavsett om det är ett mobilnummer eller geografiskt/fastnummer som används. Redan i dag finns över 400 000 mobilabonnemang som nås via ett fast telefonnummer, något som formellt inte är tillåtet. PTS vill därför modernisera nummerplanen så att dessa tjänster och andra framtida tjänster som användarna vill ha är godkända. Dessutom minskar nu succesivt skillnaden i samtalsavgift för mobilsamtal och fasttelefonisamtal. Därför skulle det kunna vara mer effektivt att sluta dela upp telefonnummer i olika nummerserier för fast eller mobil telefoni.

arrow Ska fast telefoni tas bort?

Nej, det är ett missförstånd. Den aktuella diskussionen handlar om hur telefonnummer ska hanteras, inget annat.

arrow Hur stora kostnader tror ni kan uppstå om vi förändrar planen mycket?

Vi har låtit genomföra en utredning av vad det kostar operatörer, företag, myndigheter och privatpersoner att avskaffa riktnumren och ta bort skillnaden mellan fasta och mobila nummer, inklusive kravet att slå hela numret och möjligheterna för fler korta nummer. En preliminär uppskattning av PTS gör gällande att den totala kostnaden skulle bli cirka 600 miljoner kronor. Förändringarna skulle sannolikt inte ge privatpersoner några direkta merkostnader.

Kostnaderna är ett skäl till att låta förändringen ta lång tid att genomföra. Genom att genomföra förändringen under lång tid kan operatörerna, som kommer att stå för merparten av kostnaderna, anpassa sig till de nya förutsättningarna när de ändå byter utrustning. Därmed hålls kostnaderna som specifikt är förknippade med regelförändringar nere.

I media har siffrorna 9,4 samt 11 miljarder kronor nämnts. Dessa siffror är förlegade. Den kommer från en studie från 2002 som delvis handlade om andra typer av förändringar av nummerplanen. Dessutom har förutsättningarna förändrats under de gångna åren, bland annat genom teknikutvecklingen, vilket innebär att siffrorna från 2001 inte kan appliceras på de aktuella förslagen.

arrow Vem ska betala?

Enligt studien kommer den största delen av kostnaderna ligga hos operatörerna eftersom förändringarna kräver ändringar i tekniska system samt information till sina egna kunder. Företag och myndigheter med telefonväxlar kommer också att behöva bekosta tekniska förändringar och information till användarna. Kostnader kommer sannolikt också att uppstå för företag och organisationer som till exempel använder riktnummer för att styra inkommande samtal till olika svarsställen inom företaget/organisationen. Förändringarna skulle sannolikt inte ge privatpersoner några direkta merkostnader.

arrow När genomförs förändringen?

Detta är en ganska lång process. Vi har haft dialog med operatörer och andra intressenter och har nu låtit genomföra en utredning av de ekonomiska konsekvenserna. Vi har utifrån detta underlag fortsatt diskussionen med operatörerna. Baserat på den dialogen har PTS tagit fram en strategi för telefoninummerplanen, där förändringar i nummerplanen på både kort och lång sikt beskrivs. Det kan ta många år innan de större förändringarna är genomförda, framåt 2025.