Tillsyn av driftstörningar och avbrott

PTS kan inleda tillsyn i samband med avbrott eller allvarliga återkommande störningar.

Tillsyn inleds normalt endast när avbrottet eller störningarna berör många abonnenter, pågår under en längre tid eller annars bedöms som principiellt viktigt.

Tillsyn inledd 2019

Årlig tillsyn av rapporterade incidenter

PTS har i februari 2019 inlett sin årliga tillsyn av de incidenter som de största operatörerna rapporterade till myndigheten under 2018. Alla incidenter som inte omfattas av tidigare genomförd, pågående eller planerad tillsyn omfattas av den årliga tillsynen. Granskningen omfattar både incidenter som rör användarnas integritet och driftstörningar av betydande omfattning. PTS granskar i denna tillsyn att operatörerna vidtar åtgärder med anledning av inträffade händelser och att rapporteringen till PTS sker i enlighet med regelverket. Telia, Tele2, Tre (Hi3G) och Telenor omfattas av granskningen som beräknas vara klar under våren 2018.

Händelsestyrd tillsyn:

Orsak: Med anledning av de störningar och avbrott som orsakades av stormen Alfrida i början av 2019 har PTS inlett en tillsyn av Telias, Tele2:s, Hi3G:s och Telenors incidenthantering. Det huvudsakliga målet med tillsynen är att säkerställa att de granskade operatörernas incidenthantering med anledning av stormen har varit godtagbara i förhållande till kraven. Granskningen beräknas vara klar under det andra kvartalet 2019.
Tillsyn inledd: 2019-02-12

Tillsyn inledd 2018

Planlagd tillsyn:

Årlig tillsyn över operatörernas incidentrapportering

PTS har (i januari 2018) inlett sin årliga tillsyn av operatörernas rapporterade incidenter till myndigheten under 2017. Granskningen omfattar incidenter som rör användarnas integritet och driftstörningar av betydande omfattning. PTS granskar i denna tillsyn operatörernas incidentrapportering till myndigheten, arbete med incidenthantering och utveckling av sitt långsiktiga, systematiska driftsäkerhets- och informations-säkerhetsarbete. Telia, Tele2, Tre (Hi3G), Telenor och Com Hem omfattas av granskningen som beräknas vara klar under våren 2018.
Tillsyn avslutad:

Tillsyn inledd 2017

Händelsestyrd tillsyn:

Tillsyn av Tele2

PTS har granskat Tele2:s avbrott i elektroniska kommunikationstjänster som inträffade den 7 april 2017. Vid händelsen uppstod nationella störningar i Tele2:s mobila nät.

Tillsyn avslutad 2018-06-27

Ta del av beslutet

Planlagd tillsyn:

Fortsatt tillsyn över operatörernas konfigurationshantering

PTS har fortsatt sin tillsyn (som påbörjades under 2016) över operatörernas tillämpning av processer och planer för förändringshantering, med särskild inriktning mot konfigurationshantering. Fel som uppstår i samband med konfigurationsändringar är fortfarande en stor källa till störningar och avbrott av betydande omfattning och ett av PTS prioriterade mål är att dessa ska minska. I de nu aktuella tillsynerna ska operatörerna Telia och Tele2 granskas.

Tillsyn avslutad

Telia 2018-11-08

Studie driftsäkerhet på landsbygden

PTS har inlett en studie avseende driftsäkerhet på landsbygden. PTS kommer studera driftsäkerheten i fem utvalda kommuner, vilka är Sorsele, Storuman, Vilhelmina, Dorotea och Strömsund. PTS kommer att besöka dessa kommuner i slutet av september 2017. PTS har inom ramen för denna studie inlett en planlagd tillsyn och begärt upplysningar från såväl nationella som lokala tillhandahållare av elektroniska kommunikationsnät och tjänster utifrån PTS föreskrifter om krav på driftsäkerhet. De operatörer som omfattas av tillsynen är Telia, Telenor, Tele2, Hi3G (Tre), IP-Only, Net1, Alltele, Telecom 3, Dorotea kommun, Servanet AB, Storumans kommun, Sorsele kommun och Vilhelmina kommun.

Tillsyn avslutad 2018-01-29

Ta del av besluten
Ta del av rapporten

Årlig tillsyn rörande incidentrapportering under 2016

PTS har i årlig tillsyn granskat ett urval av operatörer avseende deras incidentrapportering till myndigheten, deras arbete med incidenthantering och deras utveckling av driftsäkerhets- och informationssäkerhetsarbete.

Ta del av besluten

Tillsyn inledd 2016

Planlagd tillsyn:

Tillsyn över hantering av konfiguration

PTS har inlett en planerad tillsyn över operatörernas tillämpning av processer och planer för förändringshantering, med särskild inriktning mot konfigurationshantering. Det är en följd av att PTS konstaterar att en stor andel av de störningar och avbrott av betydande omfattning som inträffat i elektroniska kommunikationstjänster som telefoni och internet, helt eller delvis, har orsakats av fel som begås i samband med konfigurationsändringar och med hänsyn till PTS föreskrifter om krav på driftsäkerhet, som trädde i kraft den 1 januari 2016. Ett av PTS prioriterade mål är att antalet störningar och avbrott som orsakas av fel och brister vid konfigurationsändringar ska minska. Tillsynen har inletts med granskning av operatören Hi3G (Tre) i september. Telenor och ComHem har omfattats av tillsynen fr.o.m. senare delen av september.

Tillsyn avslutad 2017-04-19, läs beslut:

Tillsyn dokumentation av tillgångar och förbindelser - driftsäkerhet

Med anledning av PTS driftsäkerhetsföreskrifter som trätt i kraft vid årsskiftet har myndigheten inlett en planlagd tillsyn. Myndigheten kommer att granska hur ett antal operatörer arbetar med dokumentation av tillgångar och förbindelser. Varje operatör ska ha en aktuell och samlad bild över samtliga sina tillgångar och förbindelser, vilka funktioner de har och var de finns placerade. Det underlättar för operatören att vidta rätt åtgärder för att upprätthålla en hög skyddsnivå och följa upp driftsäkerheten över tid. Inledningsvis har tillsyn påbörjats mot operatörerna Hi3G Access AB i april och mot Com Hem AB och Telenor Sverige AB i maj. Den 1 juli 2016 utökades tillsynen att omfatta också Tele2 Sverige AB och Telia Company AB.

Genom granskningen har PTS sett att operatörerna uppfyller föreskriftens krav på dokumentation av tillgångar och förbindelser. Den 23 mars 2017 avslutades tillsynen. Ta del av besluten.

Årlig tillsyn rörande incidentrapportering under 2015

PTS har i årlig tillsyn granskat ett urval av operatörer avseende deras incidentrapportering till myndigheten, deras arbete med incidenthantering och deras utveckling av driftsäkerhets- och informationssäkerhetsarbete.

Länk till besluten:

Tillsyn inledd 2015

Planlagd tillsyn:

Årlig tillsyn rörande incidentrapportering under 2014

PTS har i årlig tillsyn granskat ett urval av operatörer avseende sin incidentrapportering till myndigheten, arbete med incidenthantering och utveckling av sitt driftsäkerhets- och informationssäkerhetsarbete.

Händelsestyrd tillsyn:

Tillsyn av Tele2
Orsak: PTS granskar Tele2:s avbrott i elektroniska kommunikationstjänster som inträffade den 23 februari 2015. Störningen omfattade Tele2:s mobila och fasta elektroniska kommunikationstjänster.
Tillsyn inledd: 2015-03-24
Tillsyn avslutad: 2017-06-08

Tillsyn av Wexnet
Orsak: Wexnet har drabbats av ett antal omfattande störningar vid tillhandahållandet av elektroniska kommunikationstjänster under perioden december 2013–våren 2015.
Tillsyn inledd: 2015-01-08
Tillsyn avslutad: 2016-09-21

Tillsyn inledd 2014

Tillsyn av TeliaSonera

Orsak: PTS granskar en inträffad störning i TeliaSoneras fasta IN-tjänst. Störningen drabbade flera stora företag och myndigheter den 22 och 24 april 2014.
Tillsyn inledd: 2014-06-10
Tillsyn avslutad: 2016-04-04

Tillsyn av TeliaSonera

Orsak: PTS har inlett en planlagd tillsyn över TeliaSonera avseende hur bolaget arbetar med kontinuitetsplanering. Tillsynen utgör en uppföljning av en avslutad tillsyn över TeliaSoneras bredbandstelefonitjänst.
Tillsyn inledd: 2014-11-04
Tillsyn avslutad: 2016-01-25

Orsak: PTS granskar en inträffad störning i TeliaSoneras mobila IN-tjänster. Störningen drabbade flera stora företag och myndigheter den 17 juli, 7 augusti, 11 och 12 augusti.

Tillsyn inledd: 2014-09-11
Tillsyn avslutad: 2016-02-10

Tillsyn av TDC

Orsak: PTS granskar en inträffad störning i TDC:s bredbandstelefonitjänst. Störningen innebar att det inte gick att ringa 11-nummer i bredbandstelefonitjänsten, däribland nödnumret 112.
Tillsyn inledd: 2014-02-26
Tillsynen avslutad: 2014-11-21