Nya regler om överlåtelser från 2021

Nya bestämmelser om överlåtelse av säkerhetskänslig verksamhet gäller från den 1 januari 2021. Detta innebär bland annat följande:

Säkerhetsskyddsbedömning och lämplighetsprövning

En verksamhetsutövare som avser att överlåta säkerhetskänslig verksamhet eller viss egendom ska genomföra en särskild säkerhetsskyddsbedömning och en lämplighetsprövning.

Skyldigheten att genomföra en särskild säkerhetsskyddsbedömning och en lämplighetsprövning gäller inte för överlåtelse av fast egendom.

Skyldigheten att göra en särskild säkerhetsskyddsbedömning och lämplighetsprövning samt att samråda gäller inte heller för överlåtelser av tillstånd eller del av tillstånd att använda radiosändare som kräver ett medgivande enligt 3 kap. 23 § lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation.

Samrådsskyldighet med Säkerhetspolisen

Verksamhetsutövare ska inför överlåtelsen samråda med samrådsmyndigheten, Säkerhetspolisen. Vissa verksamhetsutövare ska samråda med Försvarsmakten. Detta gäller även den som avser att överlåta aktier eller andelar i säkerhetskänslig verksamhet, dock inte aktier i publika aktiebolag.

Samrådsmyndigheten kan förelägga verksamhetsutövare att vidta åtgärder för att uppfylla sina skyldigheter enligt lagen och ytterst besluta att en överlåtelse inte får genomföras (förbud).

En överlåtelse i strid med ett förbud är ogiltig.

Upplysningsskyldighet

Verksamhetsutövare som avser att överlåta säkerhetskänslig verksamhet eller viss egendom ska upplysa förvärvaren om att säkerhetsskyddslagen gäller för verksamheten samt informera om vilka skyldigheter som gäller enligt säkerhetsskyddslagen.

Föreskrifter

Säkerhetspolisen och Försvarsmakten får inom sina respektive ansvarsområden meddela föreskrifter om verkställigheten av säkerhetsskyddslagen och säkerhetsskyddsförordning i fråga om särskild säkerhetsskyddsbedömning, lämplighetsprövning och samråd inför överlåtelse av säkerhetskänslig verksamhet och viss egendom.

Här finns de nya bestämmelserna

SFS 2020:1007

SFS2020-1007.pdf (svenskforfattningssamling.se)

SFS 2020:1008

SFS2020-1008.pdf (svenskforfattningssamling.se)

Läs mer i regeringens proposition 2020/21:13 Åtgärder till skydd för Sveriges säkerhet vid överlåtelse av säkerhetskänslig verksamhet.

Åtgärder till skydd för Sveriges säkerhet vid överlåtelser av säkerhetskänslig verksamhet, prop. 2020/21:13 (regeringen.se)