Nyheter för konsumenter från 1 juli 2011

Den 1 juli 2011 ändrades lagen om elektronisk kommunikation (LEK) på en rad punkter. Nedan följer en genomgång av de regelförändringar som mer direkt påverkar slutanvändare av elektroniska kommunikationstjänster.

I undantagsfall kan PTS ställa krav på lägsta tjänstekvalitet 

(5 kap. 6 d §)
PTS ges en rätt att meddela föreskrifter med krav på lägsta tjänstekvalitet. Regeln avser framförallt anslutning till Internet. I första hand ska marknaden ge slutanvändarna den tjänstekvalitet som de efterfrågar. Som en åtgärd i sista hand kan PTS ställa krav på lägsta tjänstekvalitet om det behövs för att förebygga förhindrad eller långsam trafik i nätet eller försämring av kvaliteten på allmänt tillgängliga elektroniska kommunikationstjänster.

Krav på att tillgodose behoven hos personer med funktionsnedsättning

(5 kap. 6 e §)
Alla operatörer som tillhandahåller elektroniska kommunikationstjänster ska ta hänsyn till de behov personer med funktionsnedsättning har av att få tillgång till elektroniska kommunikationstjänster i samma utsträckning som flertalet andra slutanvändare. Personer med funktionsnedsättning ska kunna dra nytta av det utbud av företag och tjänster som flertalet andra slutanvändare har tillgång till. PTS får meddela föreskrifter om hur detta ska gå till.

Utökad nummerspärr

(5 kap. 7a §)
Regeln om nummerspärrar gällde tidigare endast samtalstjänster men har utvidgats med krav på att erbjuda möjlighet till nummerspärr mot sms-meddelanden med förhöjd taxa, så kallade premium-sms.

Möjlighet till kostnadskontroll

(5 kap. 7 c §)
Genom rätten till specificerade räkningar och möjligheten att välja nummerspärrar eller kreditspärrar har slutanvändarna möjlighet att kontrollera sina kostnader för telefonitjänster. Genom en ny regel ges PTS rätt att föreskriva om andra möjligheter till kostnadskontroll. Som exempel nämner förarbetena möjligheten att kräva att operatören varnar kunder vid ovanliga användningsmönster. 

Nya krav på avtalsinnehåll

(5 kap. 15 §)
Reglerna i 5 kap. 15 § reglerar vilken information som ska finnas med i avtal mellan konsumenter och operatörer. Bestämmelsen har utvidgats med ett antal nya och ändrade punkter. Reglerna gäller alla operatörer som tillhandahåller ett allmänt kommunikationsnät eller allmänt tillgängliga elektroniska kommunikationstjänster.

Man har i den nya lagtexten klargjort att uppgifterna ska vara tydliga, heltäckande och lättillgängliga.

Nedan följer en lista på de punkter som ska finnas med i avtalet. De nya eller ändrade punkterna är kursiverade.

 1. leverantörens namn och adress,
 2. de tjänster som tillhandahålls,
 3. tillgången till nödsamtal och tillhandahållandet av lokaliseringsuppgifter,
 4. villkor som begränsar tillgången till eller användningen av andra tjänster och tillämpningar än som avses i 3,
 5. den lägsta kvalitetsnivå som erbjuds,
 6. leveranstiden,
 7. de åtgärder som vidtagits för att mäta och styra trafiken i syfte att undvika överbelastning av nätet och hur åtgärderna kan påverka tjänsternas kvalitet,
 8. de underhålls- och kundstödstjänster som erbjuds,
 9. begränsningar när det gäller användningen av terminalutrustning,
 10. abonnentens valmöjligheter när det gäller att föra in sina personuppgifter i en abonnentförteckning,
 11. detaljerade priser och taxor,
 12. hur betalning kan ske och prisskillnaden mellan olika betalningssätt samt hur information om gällande taxor och underhållsavgifter kan erhållas, 
 13. avtalets löptid, 
 14. villkoren för förlängning och upphörande av tjänsten, 
 15. villkoren för förlängning och uppsägning av avtalet, 
 16. vilka åtgärder som kan komma att vidtas vid säkerhetsbrister
 17. villkoren för ersättning om tjänster inte tillhandahålls enligt avtalet, och 
 18. hur ett tvistlösningsförfarande för konsumenter utanför domstol inleds.

Dessa uppgifter måste finnas med i avtal med konsumenter. De ska också finnas med i avtal med andra slutanvändare (t.ex. företagare) som begär det.
PTS har möjlighet att meddela föreskrifter om innehållet i avtalet.

Avtalens längd regleras

(5 kap. 15 a §)
En ny bestämmelse reglerar avtalens längd. Avtal mellan en konsument och en operatör får ha max 24 månaders inledande bindningstid. En företagare som begär det har också rätt till ett avtal med max 24 månaders inledande bindningstid. Alla, både konsumenter och företagare, ska dessutom erbjudas möjlighet att ingå avtal med en längsta avtalstid om 12 månader.

Möjlighet till föreskrift om underrättelse vid ändring av avtal

(5 kap. 16 §)
5 kap. 16 § handlar om hur operatörer som tillhandahåller elektroniska kommunikationstjänster måste underrätta abonnenter om eventuella avtalsändringar. Genom ändringen ges PTS rätt att föreskriva hur underrättelsen ska utformas. För närvarande finns allmänna råd som PTS tagit fram, om hur operatörer ska underrätta abonnenterna om avtalsändringar.

Utökade krav på allmänt tillgängliga priser, taxor och villkor

(5 kap. 17 §)
Enligt 5 kap. 17 § har operatörer sedan tidigare en skyldighet att hålla priser, taxor och villkor för användningen av telefonitjänster allmänt tillgängliga. Regeln utökas nu att gälla alla elektroniska kommunikationstjänster, även internettjänster. Av lagen framgår numera dessutom att informationen ska vara tydlig, jämförbar, adekvat och aktuell. PTS tog 2009 fram allmänna råd som handlar om vilka uppgifter som bör hållas allmänt tillgängliga och hur detta ska gå till. De allmänna råden är inte uppdaterade men ger ändå ledning om PTS syn på informationen och hur den ska hållas tillgänglig.  

Möjlighet att förplikta operatörer att lämna abonnenter viss information

(5 kap. 17 a §)
Genom en ny regel ges PTS möjlighet att förplikta operatörer att tillhandahålla abonnenter information om:

 1. tillämpliga taxor för nummer eller tjänster som omfattas av särskild prissättning, (får förenas med krav på att information om en viss typ av tjänst ska tillhandahållas omedelbart innan ett samtal kopplas.)
 2. ändringar när det gäller abonnenters tillgång till nödsamtal eller lokaliseringsuppgifter,
 3. åtgärder som begränsar tillgången till eller användningen av tjänster och tillämpningar,
 4. de åtgärder som vidtagits för att mäta och styra trafiken i syfte att undvika överbelastning av nätet och hur åtgärderna kan påverka tjänsternas kvalitet, och
 5. abonnentens valmöjligheter när det gäller att föra in sina personuppgifter i en abonnentförteckning.

Operatörer kan också förpliktas att regelbundet ge detaljerad information till personer med funktionsnedsättning om särskilda tjänster och produkter för dem.

Möjlighet till förpliktelse att offentliggöra information om tjänstekvalitet

(5 kap. 18 §)
Sedan tidigare finns en möjlighet för PTS att förplikta operatörer att för slutanvändarna offentliggöra jämförbar, adekvat och aktuell information om tjänsternas kvalitet. Regeln har utökats att gälla också information om vilka åtgärder som vidtagits för att ge slutanvändare med funktionsnedsättning tillträde till tjänsterna i likvärdig utsträckning som andra slutanvändare.

Krav på varning innan avstängning också för mobilabonnemang

(5 kap. 19 §)
Lagen har redan tidigare krävt att abonnenter för fast telefoni som inte betalat sin räkning ska få en varning i god tid i förväg innan tjänsten får avbrytas. Regeln i 5 kap. 19 § utökas nu att gälla också för mobilabonnemang.

Underrättelse till abonnenter vid integritetsincidenter

(6 kap. 4 a §)
En ny regel ger konsumenter rätt att bli meddelade om de drabbats av en integritetsincident som kan innebära negativa följder för dem, t.ex. att lösenord till operatörens webbtjänster kommit på drift. Konsumentens operatör är då skyldig att meddela konsumenten vad som hänt och vad konsumenten bör göra för att begränsa skador.

Samtycke vid hämtning och lagring av information (kakor)

(6 kap. 18 §)
Tidigare var man tvungen att informera om att man lagrade eller hämtade information från en konsuments dator. Framförallt har detta varit tillämpligt på webbplatser som använder sig av kakor (s.k. cookies). Det ändras nu så att inte bara information är tillräckligt, konsumenten måste också samtycka till det som sker. Syftet är att konsumenterna ska vara medvetna om vilken information som sparas eller lagras.

Sanktioner vid överträdelser av roamingförordningen

(7 kap. 3 a §)
EU-förordningen om internationell roaming från 2007 samt ändringarna i förordningen från 2009 gäller som svensk lag.

Genom en ny regel i 7 kap. 3 a § ges PTS möjlighet att meddela de förelägganden och förbud som behövs för att förordningens regler om prisnivåer och informationsplikt ska följas.

Blockering av nummer vid otillbörlig marknadsföring av betalteletjänster

(7 kap. 9 a §)
Konsumentombudsmannen (KO)har genom en ny regel getts en möjlighet att förplikta en operatör att blockera nummer eller tjänster som marknadsförs på ett otillbörligt sätt. KO kan också förplikta operatören att hålla inne betalning till innehållsleverantören tills ärendet har avgjorts slutligt. Om fallet inte är brådskande ska den som vidtagit marknadsföringsåtgärden först ges tillfälle att yttra sig.

Skadeståndsskyldighet vid dröjsmål eller missbruk vid flytt av nummer

(7 kap. 13 b §)
Genom en ny regel införs ett kontrollansvar vid dröjsmål med portering (flytt av nummer till en ny operatör). Det innebär att operatören är skadeståndsansvarig mot abonnenten om dröjsmålet inte beror på händelser utanför operatörens kontroll. Vidare har abonnenten alltid rätt till ersättning för skada som beror på missbruk i samband med portering. Missbruk innebär enligt förarbetena framförallt portering utan samtycke. Regeln gäller för konsumenter, och för andra slutanvändare som inte har rätt till skälig ersättning redan genom avtalet med operatören.