Hur bedriver PTS marknadskontroll?

Som ansvarig myndighet för marknadskontroll har PTS vissa rättigheter i förhållande till alla tillverkare, importörer och distributörer av radioutrustning. Dessa rättigheter innefattar bland annat att:

  • få tillträde till lokaler
  • kostnadsfritt ta in utrustning för kontroll
  • få den dokumentation och information som behövs för kontroll

Vanligtvis innebär detta att PTS rekvirerar en produkt från den ekonomiska aktören som då kostnadsfritt ska tillhandahålla myndigheten produkten. PTS kan även anonymt köpa en produkt för testning.

Vilka produkter kontrolleras?

PTS utför stickprovskontroller och urvalet av produkter sker enligt vår marknadskontrollplan bland produkter som innehåller radio. PTS kan även göra marknadskontroll om myndigheten fått in en anmälan eller annan indikation om att en viss produkt inte uppfyller kraven.

Exempel på kontroll av produkter:

  • visuell kontroll
  • kontroll av CE-märkning och andra märkningar som krävs
  • kontroll av EU-försäkran om överensstämmelse (Declaration of Conformity, DoC)
  • kontroll av bruksanvisning, till exempel att den har rätt innehåll och att den är på svenska eller engelska
  • prov av tekniska specifikationer på testlabb.