Hur bedriver PTS marknadskontroll?

Såsom ansvarig myndighet för marknadskontroll har PTS vissa rättigheter i förhållande till alla tillverkare, importörer och distributörer av radioutrustning. Dessa rättigheter innefattar bland annat att:

  • få tillträde till lokaler
  • kostnadsfritt ta in utrustning för kontroll
  • få den dokumentation och information som behövs för kontroll

Vanligtvis innebär detta att PTS rekvirerar en produkt från den ekonomiska aktören som då kostnadsfritt ska tillhandahålla myndigheten produkten. PTS kan även anonymt köpa en produkt för testning.

Vilka produkter kontrolleras?

PTS rekvirerar ca 70 produkter varje år. Vi utför stickprovskontroller och urvalet av produkter sker enligt vår marknadskontrollplan bland produkter som innehåller radio. PTS kan även göra marknadskontroll om myndigheten fått in en anmälan eller annan indikation om att en viss produkt inte uppfyller kraven.

Vid vår marknadskontroll:

  • gör vi en visuell kontroll av produkten
  • kontrollerar vi att produkten är CE-märkt och har alla andra märkningar som krävs
  • kontrollerar att det finns en EU-försäkran om överensstämmelse (Declaration of Conformity, DoC)
  • kontrollerar att bruksanvisning finns, att den har rätt innehåll och att den är på svenska eller engelska
  • skickar vi produkten på provning