Marknadskontroll

Marknadskontroll är en viktig del av Post- och telestyrelsens (PTS) arbete för en störningsfri radiomiljö. PTS tar in radioutrustning från tillverkare, importörer, återförsäljare eller distributörer för att kontrollera om produkten överensstämmer med de administrativa och tekniska krav som ställs på radioutrustning för att utrustningen ska få säljas i Sverige.

PTS gör löpande marknadskontroll av radioutrustning med tanke på störningsfri radiomiljö och för att kontrollera CE-märkning och dokumentation. Det är viktigt för en fungerande marknad att CE-märkningskraven är konkurrensneutrala. Samma villkor ska gälla för alla.

Kraven framgår av

Radioutrustningslagen (2016:392)

PTS föreskrifter (PTSFS 2016:5) om krav m.m. på radioutrustning

Radioutrustningsdirektivet (2014/53/EU)

Observera att PTS inte kontrollerar radioutrustnings egenskaper i fråga om elsäkerhet. Elsäkerheten hos radioutrustning kontrolleras istället av Elsäkerhetsverket.

Mer information om PTS marknadskontroll

Hur bedriver PTS marknadskontroll?

Handläggning av marknadskontrollärenden

Frivilliga och tvingande åtgärder

Mer allmän information om marknadskontroll

Information om marknadskontroll