Radiostörningar inom öppna eller kommersiella radionät

Det är operatören som ansvarar för leveransen till kunden via radiovågor i luften eller i kabel.

Det kan exempelvis vara ljudradio, tv, mobiltelefoni, mobil data, kommunikationsradio typ MRG eller kabel-tv. Vid tekniska problem gör operatören en teknisk utredning, vid behov på plats ute hos kunden, för att fastställa orsaken till problemet.

Svagheter i operatörens eller kundens utrustning, exempelvis överstyrning av antennförstärkare, otillräckliga mottagarfilter, blandningsprodukter i mottagare (mottagarintermodulation) eller otäta kabel-tv-nät (där radiosignaler i luften läcker in i kabeln) ska operatören själv utreda och åtgärda.

Elektriska störningar i luften från exempelvis kraftledningar, el-termostater, vissa typer av lampor, strömförsörjningsenheter, laddare eller tv-skärmar kan anmälas till Elsäkerhetsverket som är tillsynsmyndighet för elektriska apparater.

Främmande radiosändningar i luften, på egen radiofrekvens, kan anmälas till PTS radiotillsyn av operatören (dvs. den som har tillstånd att sända på aktuell radiofrekvens). Anmälan sker genom att fylla i blanketten.

Bifoga gärna spektrumbild och ljudinspelning av den störande radiosändningen. Vid störningar som är kortvariga men oregelbundet återkommande bör du logga förloppet noga under 1-2 veckor för att kartlägga eventuell regelbundenhet i tiden. Lämna i så fall loggen tillsammans med anmälan till PTS.

PTS radiotillsyn kan då genomföra en teknisk utredning och ställa krav på den användning av radiosändare, hos annan part, som är orsak till problemet.