Störningar på marksänd tv som kan bero på sändningar i 800 MHz-bandet

Tillstånden i 800-MHz bandet innehåller krav på att användningen i bandet inte ska orsaka störningar på marksänd tv. Det finns tre tillståndshavare i bandet: HI3G (3), Net4Mobility (samarbete mellan Tele2 och Telenor) och TeliaSonera.

Störningar i tv-sändningar kan ha flera orsaker. Börja med att vända dig till din operatör för att få hjälp. Om ärendet inte blir avhjälpt kan Telekområdgivarna försöka bidra till en lösning.

Tillståndshavarna i 800 MHz-bandet ska enligt tillståndsvillkoren erbjuda en gemensam kontaktpunkt dit tv-tittare vars tv-mottagning påverkas av användning i 800 MHz-bandet kan vända sig med en anmälan. Telekområdgivarna har rollen som kontaktpunkt vid sådana eventuella  störningar. Läs mer på Telekområdgivarnas webbplats.

 

Mer frågor och svar om tillståndsvillkoren i 800 MHz-bandet och hantering av störningar på marksänd tv:

Varför kan marksänd tv påverkas av 800 MHz-bandet?

Marksänd tv ligger i frekvensbandet under 800 MHz och riskerar där för att påverkas. Tillstånden i bandet förenas därför med ett krav på att tillståndshavarna inte får orsaka störningar på tv-mottagning. Alla tillståndshavare i bandet måste också åta sig att samarbeta med varandra för att vidta lämpliga åtgärder för att avhjälpa eventuella störningar.

Varför finns ett tillståndsvillkor som säger att 800-tillståndshavarna inte får störa mottagningen av marksänd tv? Och om det är förbjudet att störa borde det väl inte finnas någon risk för störningar?

Enligt lagen om elektronisk kommunikation har rundradio en prioriterad ställning och de tekniska villkoren kompletteras därför med villkor om att inte orsaka störning och att åtgärda störningar som uppkommer trots förbudet.

Tillståndshavarna får inte orsaka störningar på marksänd tv från basstationer i 800 MHz-bandet. Men vid utbyggnaden kan det vara mycket svårt att avgöra var störningar kommer att uppstå och det behöver därför finnas en hantering för de tv-störningar som eventuellt uppstår. Detta gäller de problem som omfattas av den definition av tv-störningar som finns i tillståndsvillkoren.

Tillståndshavarnas ansvar är begränsat till störningar som kan uppstå från de egna basstationerna i 800 MHz-bandet.

Störningar ska avhjälpas

Tillståndshavarna i bandet måste samarbeta för att omgående identifiera vilken tillståndshavare som orsakar tv-störningarna och snarast därefter avhjälpa den konstaterade störningen på lämpligt sätt.

Vad innebär ”omgående identifiera” och ”snarast därefter avhjälpa”?

Det innebär så snart som möjligt, dvs. det kan variera från fall till fall beroende på omständigheterna. PTS kan i sin tillsyn göra bedömningar av om identifieringen kan anses ha skett omgående och om avhjälpande skett snarast därefter.

Tillståndshavarna i 800 MHz-bandet ska samarbeta för att hantera eventuella störningar på marksänd tv från basstationer i 800 MHz-bandet. PTS kommer i sin tillsyn se om samarbetsformen har upprättas så att den möjliggör en snabb hantering av undersökning och avhjälpande.

Vad innebär ”god tillgänglighet” i villkoret?

Tillståndshavarnas samarbete ska erbjuda en kontaktpunkt dit tv-tittare som får problem med störningar från 800 MHz-bandet kan vända sig. God tillgänglighet till kontaktpunkten är av stor vikt för att tv-tittarna ska få hjälp i en störningssituation.

Vad innebär det att PTS är tillsynsmyndighet?

PTS är tillsynsmyndighet och ansvarig för tillsyn av alla aspekter av de tillståndsvillkor vi ställer. PTS har arbetat med att underlätta samarbetet om en gemensam kontaktpunkt/kundtjänst för störningar från 800 MHz-bandet och bevakar att samarbetet fungerar.

Hur går tillsynen till rent praktiskt?

Om parterna inte förmår att lösa problemet kommer PTS utreda ärendet för att finna orsaken till störningen.PTS kan besluta om rättelse och om rättelse inte sker kan PTS vidta rättsliga åtgärder.

Vad händer om olika parter inte kommer överens?

PTS kan bidra med tvistlösning mellan operatörer, men också mellan konsument och operatör.

Vad händer om olika intressenter har olika syn på vad som ska betraktas som en störning?

I tillståndsvillkoren för 800 MHz-bandet finns tydligt definierat vad som ska räknas som en störning. Det är sådana störningar som tillståndshavarna är skyldiga att avhjälpa.

Störningar kan i vissa fall bero på att tv-tittaren har utrustning med vissa brister och som ”lyssnar” på signaler från 800 MHz-bandet. Denna typ av störning kan tittaren själv behöva åtgärda.

PTS kan bidra med tvistlösning mellan operatörer, men också mellan konsument och operatör.

Varför ligger ansvaret för att utreda störningar på tillståndshavarna (och inte på PTS som är tillsynsmyndighet)?

Tillståndshavarna i 800 MHz-bandet kan planera sina nät för att minska risken för störningar och de har kännedom om var sändare kan finnas som orsakar störningar. Tillståndshavarna kan därför påverka omfattningen av problemet och genom att ett större ansvar läggs på dem kan tiden kortas ned under vilken en tv-tittare eventuellt är påverkad. Situationen i 800 MHz-bandet är speciell eftersom frekvenserna tidigare har använts för tv.