Regeringsuppdrag för säkra 5G-nät

Regeringen beslutat att ge PTS ett uppdrag att göra en riskanalys för it-säkerhet i svenska 5G-nät.

Analysen ska göras i enlighet med Europeiska kommissionens rekommendation It-säkerhet i 5G-nät.

PTS ska utföra riskanalysen i samråd med Säkerhetspolisen, Försvarsmakten, Försvarets radioanstalt och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap samt efter hörande av branschorganisationer och marknadsaktörer.