Tillsyn med anledning av försenad utdelning av post i delar av Uppsala

PTS har under den senaste tiden tagit emot ett antal anmälningar gällande brister i Citymails utdelningsverksamhet i delar av Uppsala.

Problemen har enligt uppgifter från Citymail orsakats av en omorganisation där tre utdelningskontor har slagits ihop till ett kontor i nya lokaler. Utöver problem med själva omorganisationen har verksamheten även drabbats av oplanerad frånvaro och svårigheter att hitta vikarier. Klagomålen som har inkommit till PTS med anledning av utdelningsproblemen vittnar om att post till mottagare i berörda utdelningsområden har försenats med flera veckor vilket har lett till att mottagare har belastats med bland annat förseningsavgifter på grund av uteblivna eller försenade fakturor m.m.

Med anledning av det ovan nämnda inledde PTS den 9 januari ett tillsynsärende i syfte att säkerställa att Citymails postverksamhet uppfyller kraven i postlagen (2010:1045) om att postverksamhet ska bedrivas så att den tillgodoser rimliga krav på tillförlitlighet och så att skyddet för avsändarnas och mottagarnas personliga integritet upprätthålls.

Citymail informerar PTS löpande om lägesutvecklingen och gör nu bedömningen att utdelningen i Uppsala i stort sett kommer att vara i fas igen från och med vecka 4.

Om du som postmottagare har drabbats av försenad post bör du i första hand göra en anmälan till Citymails Mottagarservice på e-post mottagarservice@citymail.com eller telefon 0200-211 911.

Är du inte nöjd med Mottagarservice hantering av ditt ärende eller om problemen kvarstår kan du vända dig till Citymails utredningsfunktion på kvalitetsavdelningen, på e-post reklamation@citymail.com eller telefon 08-709 43 99 (mån-fre kl. 08.00-10.30).

2019-01-16 PTS skrivelse med frågor till Citymail