Tillsyn med anledning av försenad utdelning av post i delar av Uppsala

Ärendet har avslutats.

Bakgrund

Problemen har enligt uppgifter från Citymail orsakats av en omorganisation där tre utdelningskontor har slagits ihop till ett kontor i nya lokaler. Utöver problem med själva omorganisationen har verksamheten även drabbats av oplanerad frånvaro och svårigheter att hitta vikarier. Klagomålen som har inkommit till PTS med anledning av utdelningsproblemen vittnar om att post till mottagare i berörda utdelningsområden har försenats med flera veckor vilket har lett till att mottagare har belastats med bland annat förseningsavgifter på grund av uteblivna eller försenade fakturor m.m.

Med anledning av det ovan nämnda inledde PTS den 9 januari ett tillsynsärende i syfte att säkerställa att Citymails postverksamhet uppfyller kraven i postlagen (2010:1045) om att postverksamhet ska bedrivas så att den tillgodoser rimliga krav på tillförlitlighet och så att skyddet för avsändarnas och mottagarnas personliga integritet upprätthålls.

Dokument och beslut

2019-05-16 Avskrivningsbeslut

2019-01-16 PTS skrivelse med frågor till Citymail