Saknade brev

Enligt Postlagen är ett obeställbart (saknat) brev ett brev som:

  1. inte kan delas ut till mottagaren
  2. är ofrankerat eller otillräckligt frankerat, eller
  3. har återsänts från en postförvaltning eller ett befordringsföretag i utlandet till det postbefordringsföretag som befordrade brevet från Sverige.

Postoperatören ska alltid söka mottagare eller returnera till synlig avsändare. Om det inte är möjligt ska breven märkas med tjänsteanteckning om obeställbarhet och tillsammans med missiv skickas till:

PTS
Saknade brev
981 87 KIRUNA

PTS hanterar små och stora kuverterade/emballerade brev.

PTS arkiverar breven i tre månader innan de förstörs.

Operatören ska tillförlitligt hantera och förvara vykort och andra icke kuverterade försändelser i fyra månader innan de kan förstöras via pappersdestruktion eller förbränning. Operatören tar hand om lösa föremål och annat som gått sönder i brevsortering i enlighet med postlagen.

Ur integritetssynpunkt är hanteringen av saknade brev viktig. Operatören ska alltid beakta skyddet för avsändarens och mottagarens integritet. Tillståndshavaren omfattas av Reglerna i 2 kap 9-13 §§ postlagen.