Tillsyn av driftstörningar och avbrott

Här finns information om PTS tillsynsärenden inom driftsäkerhet från 2020 och fram till och med den 2 juni 2022. Sedan den 3 juni 2022 gäller nya regler.

PTS genomför både planlagd och händelsestyrd tillsyn. Händelsestyrd tillsyn inleds normalt endast när ett avbrott eller en störning berör många abonnenter, pågår under en längre tid eller bedöms som principiellt viktigt.

Tillsyn inledd 2021

Planlagd tillsyn


Årlig granskning av incidenter i elektroniska kommunikationer inleds

Orsak: Under 2020 rapporterades drygt 300 drifts- och integritetsincidenter till PTS. Myndigheten har valt att göra en fördjupad granskning av 16 driftsincidenter. Dessa har valts ut då myndigheten vill granska säkerhetsåtgärderna i sig och om operatörerna genomfört de planerade säkerhetsåtgärderna. De operatörer som har granskats har genomfört utlovade säkerhetsåtgärder efter inträffade driftsincidenter, men behöver fokusera än mer på förebyggande och riskbaserat säkerhetsarbete.
Tillsyn inledd: 2021-08-09 
Tillsyn avslutad: 2021-11-16 Ta del av besluten

Händelsestyrd tillsyn


PTS granskar säkerhetsbrister och intrång i röstbrevlådor hos Telenor

Orsak: Obehöriga har kunnat göra intrång i Telenor-abonnenters röstbrevlådor genom att utnyttja säkerhetsbrister hos företaget. I februari 2021 upptäcktes 800 intrång i Telenor-abonnenters röstbrevlådor. Genom att utnyttja säkerhetsbrister i företagets röstbrevlådesystem kunde obehöriga personer ta sig in i röstbrevlådorna. Telenor kan inte utesluta att händelsen har pågått under en längre tid eller att fler abonnenter har drabbats. Samtliga berörda abonnenter har informerats om händelsen. PTS ska granska operatörens rutiner och åtgärder för skydd av uppgifter.
Tillsyn inledd: 2021-04-23
Underrättelse: 2021-07-29 Underrättelse om misstanke om bristande skyddsåtgärder i röstbrevlådesystem - dnr 21-4941

Tillsyn inledd 2020

Planlagd tillsyn


Granskning av operatörers säkerhetsarbete för säkert trafiktutbyte på internet

Orsak: Det finns kända sårbarheter i protokollet Border Gateway Protocol (BGP), som reglerar hur internettrafik vidarebefordras mellan olika nätverk. PTS har granskat fem internetoperatörers säkerhetsarbete gällande externt trafikutbyte på internet. Myndigheten är först bland EU-länderna att granska detta. Företagen som ingått i granskningen är Telia, Telenor, Hi3G (Tre), Netnod och Tele2. För fyra av företagen är granskningen avslutad. Det som kvarstår för det femte företaget är återrapportering till myndigheten innan tillsynen helt kan avslutas.
Tillsyn inledd: 2020-10-01
Tillsyn avslutad: 2022-10-13 Ta del av besluten

 

Uppföljning av kraven på reservkraft

Orsak: För fem år sedan införde PTS nya regler om driftsäkerhet. Operatörerna fick fem år på sig att genomföra lämpliga åtgärder för att följa reglerna. Den 10 juni 2020 trädde reglerna i full kraft. I tillsynen ska PTS följa upp kraven på reservkraft hos fyra mobiloperatörer och fyra bredbandsoperatörer. Myndigheten kommer att göra kontroller på flera platser runt om i landet, både i tätort och på landsbygden. 
Tillsyn inledd: 2020-09-21
Underrättelse om misstanke om bristande reservkraft: 2021-08-31 Läs mer

Tillsynen avslutad: 2022-06-27

Granskning av skyddet av sjökablar

Orsak: PTS har genom sitt samarbete med övriga nordiska länder fått indikationer på brister i skyddet av sjökablar. Bristerna gällde särskilt den delen av sjökabeln från stranden till omkopplingspunkten på land. Sjökablarna är en viktig del i infrastrukturen för elektroniska kommunikationsnät eftersom de kopplar ihop länder och olika delar av landet. PTS har därför granskat Telias, GlobalConnects och Telenors riskanalyser för sjökablar. 
Tillsyn inledd: 2020-06-02
Tillsyn avslutad: 2021-05-10

Beslut GlobalConnect
Beslut Telenor
Beslut Telia

 

Årlig granskning av störningar och avbrott

PTS granskar de fyra största operatörernas rapporterade driftsäkerhetsincidenter under 2019. Granskningen avser Tele2, Telenor, Telia och Tre. Den omfattar alla rapporterade incidenter som inte har behandlats i annan tillsynsinsats. PTS följer upp att operatörerna vidtar åtgärder och drar lärdomar av inträffade incidenter.
Tillsyn inledd: 2020-02-06
Tillsyn avslutad: 2020-05-05 Ta del av besluten

Händelsestyrd tillsyn

 

Granskning av Telenor efter driftstörningar för ip-telefoni

Orsak: Mellan den 17 och 22 december 2019 pågick driftstörningarna som påverkade Telenors abonnenter med ip-telefoni i hela landet. Abonnenter som ringde 112, 1177 eller 90 000 fick endast upptagetton. Telenor har anmält händelsen till PTS, som nu ska granska varför driftstörningarna inträffade, vad Telenor har gjort för att lösa problemen och vad bolaget gör för att det inte ska inträffa igen.
Tillsyn inledd: 2020-02-14
Tillsyn avslutad: 2020-05-25 Ta del av avskrivningsbeslutet