Totalförsvarsövning 2020

Under hela 2020 och in i 2021 genomförs en totalförsvarsövning i Sverige – TFÖ 2020. Övningen ska bidra till att öka Sveriges motståndskraft. PTS har tillsammans med andra bevakningsansvariga myndigheter ett särskilt ansvar vid höjd beredskap och kommer att delta i övningen.

Regeringen har beslutat att totalförsvaret ska stärkas. Som en del i det arbetet genomförs TFÖ 2020 under ledning av Försvarsmakten och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB).

Totalförsvarsövning 2020 omplaneras dels på grund av risken för smittspridning av det nya coronaviruset, dels för att deltagande aktörer har en nyckelroll i arbetet med corona-pandemin.

Det erfarenheter och de lärdomar som görs i corona-arbetet blir viktiga ingångsvärden i den fortsatta utvecklingen av totalförsvaret och omplaneringen av totalförsvarsövningen. Pandemin understryker vikten av att fortsätta det långsiktiga arbetet med att stärka vårt nationella totalförsvar. I det arbetet är Totalförsvarsövning 2020 en viktig del.

Öva för att stärka motståndskraften

Totalförsvarsövningen inleddes i november 2019, pågår under hela 2020 samt in i 2021, i form av flera olika övningsaktiviteter. TFÖ 2020 är den första totalförsvarsövningen på mer än 30 år. Även om Sverige är tryggare än många andra länder, finns det alltfler komplexa hot mot vår säkerhet och självständighet.

Övningen genomförs i en fiktiv situation där regeringen beslutat om höjd beredskap, totalförsvaret mobiliserats och Sverige utsätts för väpnat angrepp. I dagsläget har fler än 60 myndigheter, däribland PTS, och andra centrala aktörer beslutat sig för att delta. Kommuner, regioner, frivilliga försvarsorganisationer och näringslivet är inbjudna att delta.

Förberedelser inför TFÖ 2020

Arbetet med att stärka totalförsvarsförmågan är ett långsiktigt arbete. Att bygga upp förmågan inför TFÖ 2020 är ett delmål på vägen. Utbildningar och övningar är viktiga bidrag för att stärka beredskapen att hantera alla typer av händelser.

PTS utbildar och övar inom ett brett område för att stärka Sveriges förmåga att upprätthålla elektronisk kommunikation, för ett tryggt och fungerande samhälle, även när samhället utsätts för svåra påfrestningar och vid situtationer när beredskapen höjs. PTS genomför bland annat Telö 19, gemensam övning för aktörer inom sektorn elektronisk kommunikation, under hösten 2019.

Sök trovärdiga källor

Stater och olika aktörer använder vilseledande information för att försöka påverka våra värderingar och hur vi agerar. Syftet kan vara att minska vår motståndskraft och försvarsvilja. En del i allas vårt ansvar för totalförsvar är att lära sig mer om källkritik, vara vaksam och söka fakta från flera trovärdiga källor.