Hotbilder

Naturkatastrofer, sabotage och terroristhandlingar mot telesystem och samhällets elförsörjning bedöms vara tänkbara hot i fredstid. Andra hot är intrång via telenät i teleoperatörernas styr- och övervakningsnät med stödsystem.

Omfattande och långvariga elavbrott bedöms vara det allvarligaste hotet i fredstid. Översvämningskatastrofer kan åstadkomma avbrott. Fysiskt sabotage mot teleanläggningar kan ske med sprängladdningar, brandmedel, fordon och tunga verktyg. Åverkan kan ske på kablar, förstärkare längs kabelanläggningar och på yttre delar av radiolänk- och radioanläggningar.

HPM (High Power Microwave), högeffektpulsad mikrovågsstrålning, är en typ av elektromagnetiskt vapen som är under utveckling. Det kan åstadkomma skada eller förstörelse på elektroniska system. HPM anses vara ett tänkbart terroristvapen som dolt kan göra stor skada på viktiga system utan att skada personal.

Ett nytt och i framtiden ett allvarligt hot mot telekommunikationer är en följd av internetutvecklingen och att IP, Internet Protocol, är världsstandard för datatrafik med stora möjligheter till samtrafik. Därmed öppnas också nya angreppsmöjligheter mot dåligt skyddade datasystem och nät. 

Hot i krig mot telekommunikationer

Det allvarligaste hotet mot telekommunikationer i krig är anfall från luften med precisionsstyrda robotar och bomber mot stora telefastigheter med många viktiga funktioner som transmissionsnoder, tjänstenoder, televäxlar och driftledningar med stödsystem. Även sabotage och intrångsattacker kan i en inledning vara effektiva åtgärder för att förstärka kaos i samhället och försvåra ledning. Om kärnladdningar används vid en konflikt utanför vårt land kan elektronik påverkas av elektromagnetiska pulser (EMP). 

Hot mot posttjänster (brev och paket)

Verksamheter som innefattar distribution av brev och paket är sårbara för elavbrott, sabotage samt störningar i väg- och järnvägsnäten.

Typfall som grund för planering för civilt försvar

I arbetet med att utveckla det civila försvaret spelar hotbildsunderlag en central roll. På uppdrag av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) tagit fram ett antal så kallade typfall som grund för planering för civilt försvar. Dessa typfall speglar olika möjliga situationer och händelseförlopp:

  • Typfall 1: Beredskapshöjning, mobilisering och transport till utgångsområden
  • Typfall 2: Angrepp med fjärrstridsmedel m.m., riktat huvudsakligen mot civila mål
  • Typfall 3: Angrepp med fjärrstridsmedel, mot främst militära mål
  • Typfall 4: Angrepp som omfattar landstigning och luftlandsättning mot viktiga områden i Sverige
  • Typfall 5: Utdragen och eskalerande gråzonsproblematik

Ta del av FOI:s rapport som beskriver typfall 1-4. 

Ta del av FOI:s rapport som beskriver typfall 5.