SMP-beslut 2012-2015

I tabellen nedan finns länkar till de beslutsförslag PTS tagit fram och de yttranden som kommer in under samråden.

Efter att PTS avgränsat den aktuella marknaden, prövat om det finns någon operatör med betydande inflytande på respektive marknad och prövat vilka skyldigheter som är lämpliga att påföra dessa operatörer, så är det dags för samråd med operatörerna, Konkurrensverket, EU-kommissionen och de andra regleringsmyndigheterna inom EU.

Varje samråd pågår under en månad men den exakta tidpunkten för respektive samråd varierar beroende på bland annat inkomna synpunkter, nya frågeställningar och behov av möten med EU-kommissionen.

Samråd och beslut

MarknadSamråd 1
med operatörer  
Samråd med
Konkurrens-
­verket m.fl.
Samråd 2
med operatörer  
Samråd 3
med operatörer  
Samråd
med EU-
kommissionen
Slutligt beslut
1

 2012-03-05

 2012-04-03 

 2012-06-20

 2013-03-01

 2013-04-17

 2013-10-24

2

 2012-03-05

 2012-04-03 

 2012-06-20

 2013-03-01

 2013-04-17

 2013-10-24

3

 2012-03-05

2012-04-03 

 2012-06-20

 2013-03-01
+ 2013-06-12

 2013-09-20

 2013-10-24

4

 2013-06-19

2013-06-19

Remiss:
2014-02-07

Samråd 2:
2014-06-02

 2014-10-28*

  2015-01-07*

2015-02-19*

5

 2013-09-13

 2013-09-13

Remiss:
2014-02-07

 2014-10-28*

  2015-01-07*

2015-02-19*

6

 2012-06-20

 2013-02-11

 2013-02-11

 

 2013-03-20

 2013-06-10

7

 2012-03-05

 2012-04-03 

 2012-06-20

 2013-03-01

 2013-04-17

 2013-06-10

Broad
casting:
- tv
- radio


 2012-02-24

 2012-09-10


2012-02-24

 
 2012-06-20

 


 2013-03-20
 


 2013-06-10

 2013-06-10

Not till marknad 6: På grund av ärendets tidsutdräkt och en väsentlig inriktningsändring av ärendets marknadsavgränsning under våren 2012 redovisar endast samråd 3 och 4, som genomfördes efter inriktningsändringen.

* Not till marknad 4 och 5: I samråd 3 har beslutsförslagen anpassats till EU-kommissionens nya rekommendation om relevanta marknader som antogs i oktober 2014. Det innebär att den tidigare marknaden för nätinfrastrukturtillträde (marknad 4) motsvaras av marknaden för lokalt tillträde (3a). Marknaden för bitströmstillträde (5) motsvaras av marknaden för centralt tillträde (3b).

Marknader

  1. Tillträde till det allmänna telefonnätet via en fast anslutningspunkt – för hushåll och andra  kunder (Tillträde fasta nätet)
  2. Samtalsoriginering i det allmänna telefonnätet via en fast anslutningspunkt (Fast samtrafik
  3. Samtalsterminering i individuella allmänna telefonnät via en fast anslutningspunkt (Fast samtrafik)
  4. Tillträde (fysiskt) till nätinfrastruktur i grossistledet (Nätinfrastrukturtillträde)
  5. Bredbandstillträde för grossistledet (Bitströmstillträde)
  6. Terminerande avsnitt av hyrda förbindelser i grossistledet (Hyrda förbindelser)
  7. Samtalsterminering i individuella mobiltelefonnät (Mobil samtrafik)

PTS analyserar även broadcastingmarknaderna (Tillträde broadcasting).