PTS arbete med IPv6

PTS arbete med IPv6 innebär att vi löpande kartlägger tillgången på IPv6 i de fasta bredbandsnäten. På regeringens uppdrag gör vi särskilda insatser för att öka införandetakten i Sverige.

IPv6 är en nödvändig pusselbit för att företag och medborgare ska kunna ta del av digitaliseringens möjligheter, nu och i framtiden. Med IPv6 blir det smidigt och säkert samt möjliggör tillgängliga och funktionella tjänster för alla. Här berättar vi kort om vad PTS gör för att bidra till att fler använder framtidssäkra IPv6-adresser.

Kartläggning: tillgången till IPv6-adresser i bredbandsnäten

Varje år kartlägger bredbandsoperatörernas tillhandahållande av IPv6 i fasta nät. Syftet med kartläggningen är att få en nulägesbild och följa utvecklingen av införandet och tillhandahållandet av IPv6 på den svenska marknaden för fasta allmänna kommunikationsnät och allmänt tillgängliga elektroniska kommunikationstjänster.

Ett ytterligare syfte är att få en uppfattning om vilka incitament och eventuella hinder som finns för att öka införandet och tillhandahållandet av IPv6. 

Regeringsuppdrag om IPv6

PTS har vid flera tillfällen haft regeringens uppdrag att arbeta med IPv6. Uppdragen har haft olika inriktning. Här är kortfattad information om pågående och tidigare regeringsuppdrag.

Pågående regeringsuppdrag – inrätta IPv6-forum i Sverige

PTS har under 2022 ett uppdrag att inrätta ett forum för samtliga berörda aktörer i värdekedjan runt IPv6. Detta är ett av de förslag som PTS lämnade i sin slutredovisning av främjandeuppdraget från 20192021.

PTS ska i detta uppdrag även redovisa vilka kvarvarande hinder som finns för införandet av IPv6. Regeringsuppdraget ska slutredovisas den 1 september 2022. 

Tidigare regeringsuppdrag 2010–2021

2019–2021: Främja och följa införandet av standarden IPv6 genom insatser riktade till statliga myndigheter, kommuner och regioner. Regeringsuppdrag (I2019/01833/D). Uppdraget resulterade bland anant i följande leveranser. 

Vägledningar för att besluta om och införa IPv6

Informationsinsatser för att främja införandet av IPv6 hos statliga myndigheter, kommuner och regioner.

Webbplats för att redovisa införandet av IPv6 i offentlig sektor för främst DNS, webb och e-post.

Slutredovisning av regeringsuppdrag att främja införandet av IPv6

2012: Genomföra informationsinsatser och följa upp införandet av IPv6 hos myndigheter. Regeringsuppdrag (N2012/3136/ITP).

2010: Beskriva hur IPv6 kan införas på myndighetsnivå, ta fram vägledning och slutredovisning av uppdraget. Regeringsuppdrag (N2010/7521/ITP).