Att införa IPv6

Arbetet med att införa IPv6 bör göras i fyra faser – inventera, planera, genomföra och förvalta. PTS vägledning innehåller goda råd och tips för alla faser.

Inom ramen för pågående regeringsuppdrag om IPv6 kommer PTS att uppdatera vägledningen. Den nya vägledningen publiceras under 2020. Här sammanfattas de viktigaste punkterna i nuvarande vägledning som fortfarande är aktuella.

Övergripande råd före IPv6-införande

1. Starta införandet i god tid

Genom att starta i tid kan kostnader för införandet planeras och budgeteras. Vidare slipper man jobba under tidspress, vilket kan påverka tillgänglighet och säkerhet. Personalen kan behöva vidareutbildas och lära sig att hantera IPv6. Det kan ta tid.

2. Ta beslut om införande och tillsätt ett införandeprojekt

Fatta ett beslut i organisationen om att införa IPv6. Tillsätt ett projekt för att underlätta och effektivisera införandet i organisationen. Tänk på att målbild och tidplan kan variera utifrån organisationens beslut, behov och krav.

3. Börja i liten skala och utifrån och in

Ett grundläggande råd är att börja i liten skala. I första hand bör IPv6 införas i funktioner och tjänster som en organisation använder för att kommunicera med användare externt, till exempel webbplats, DNS och e-post. Det förutsätter att internetanslutning och brandvägg har stöd för IPv6. Dessutom ska regler för IPv6-trafik ha införts.

 

arrow Arbeta i fyra faser

1. Inventera

Innan IPv6 kan införas i nät och tjänster är det viktigt att inventera organisationens befintliga it-miljö, till exempel mjukvara och hårdvara. Undersök även vilka IPv6-produkter som finns och om de som motsvarar organisationens krav på säkerhet. Gör också en risk- och sårbarhetsanalys för att till exempel kunna anpassa underlag vid upphandlingar.

2. Planera

Ansök om IPv6-adresser hos till exempel er operatör eller hos någon annan leverantör av IP-adresser.

Se över adressplan och nätverksstruktur. Därefter kan ni kontakta er internetleverantör för att beställa en internetanslutning för IPv6.

Ni kan även behöva upphandla ny utrustning och nya tjänster som är anpassade för IPv6. Det är också viktigt att anpassa processer och rutiner för IPv6-kommunikation.

3. Genomföra

  • Jobba utifrån och in. Börja med att aktivera internetanslutningarna över IPv6.
    Se till att trafiken fungerar från internetleverantören till organisationens brandvägg.
  • Ställ in brandväggen så att den fungerar med IPv6 och nödvändiga nätverkskomponenter.
  • Aktivera IPv6 för servrar som webb, DNS och e-post. Sedan kan ni även aktivera IPv6 i datorer på det interna nätverket.

4. Förvalta

Övervaka och följ upp varje tjänst som använder IPv6. På så sätt kan organisationen ha kontroll över tjänsternas funktion och snabbt kunna åtgärda om problem uppstår.

Rapportera alla eventuella fel till tillverkarna och leverantörerna av it-tjänster och it-produkter. Då kan olika tjänster och produkter på marknaden stegvis anpassas för att bättre fungera med IPv6.

arrow Säkerhet, tillgänglighet och ekonomi

Vid införande av IPv6 är det viktigt med att tänka säkerhet och tillgänglighet. Inför IPv6 på ett kontrollerat sätt och se till att driften av IPv6 sker med hög kvalitet.

Ett införande av IPv6 medför vissa kostnader. Det är därför viktigt att planera och budgetera för arbetet. Passa till exempel på att upphandla IPv6 i samband med ordinarie upphandlingstillfälle. Då kan ni undvika onödiga extrautgifter.

arrow Läs mer

Ta gärna del av vägledningen i sin helhet Att införa IPv6 – en praktisk vägledning.

Ta även del av annan liknande litteratur som kan erhållas genom sökningar på nätet, t.ex. IETF:s RFC 7381, Enterprise IPv6 Deployment Guidelines och ETSI dokument GR IP6 001, IPv6 Deployment in the Enterprise.