Att anskaffa IPv6

IPv6 är den senaste standarden för kommunikation på internet. Att införa IPv6 vid sidan om IPv4 är en förutsättning för att organisationer ska kunna behålla och förbättra förmågan att kommunicera över internet.

Här har vi samlat goda råd om hur en organisation bör gå tillväga för att upphandla IPv6.

Identifiera tjänster och utrustning som ska anpassas

Identifiera vilka behov ni har och vad som behöver anpassas för IPv6. Det kan till exempel handla om

 • anslutning till internet
 • brandvägg med säkerhetsfunktioner
 • extern/-a webbplats/-er
 • DNS-tjänst och e-post, inklusive e-postfiltrering (spamfilter)
 • e-tjänster (till exempel tjänster som kräver inloggning, talsyntes).

Inventera med hjälp av egen personal eller konsulter. En rekommendation är att börja med att införa IPv6 i de viktigaste tjänsterna, till exempel DNS, extern webbplats, e-postkommunikation eller e-tjänster riktade till medborgare.

Se över avtal med befintliga leverantörer

Diskutera med er leverantör om ingångna avtal omfattar anpassning till IPv6 eller inte. Generella skrivningar i avtalet kan ibland möjliggöra detta. Om så inte är fallet, kan det vara möjligt att göra ett tillägg.

Förläng inte avtal som inte medger IPv6

Säkerställ att befintliga avtal omfattar de produkter och tjänster som ni behöver i framtiden, innan ni beslutar er för att förlänga avtalen.

Använd ramavtalen från Statens inköpscentral

Statens inköpscentral har ramavtal inom it- och telekomområdet som kan nyttjas av statliga myndigheter samt anslutna kommuner och regioner.

Det finns flera ramavtal som kan vara till nytta och anpassas efter era behov vid IPv6-införandet, exempelvis:

 • Kommunikationstjänster inom tele- och datakom
 • Programvaror och tjänster
 • Datacenter

Det är den enskilda myndigheten som måste inventera sina behov och ställa krav i avropet. Ställ så specifika IPv6-krav som möjligt för att underlätta för leverantörerna att lämna avropssvar.

Ramavtalen återfinns på avropa.se.

Råd när du ska ställa krav

Generella råd:

 • Ny utrustning bör ha stöd för både IPv4 och IPv6, så kallad dual stack.
 • Utrustning för IPv6 bör ha samma funktionalitet och prestanda som den för IPv4.
 • Ställ samma krav på tillgänglighet (upp- och nertid, inställelse- och åtgärdstid, dvs. SLA-krav) på en tjänst som har dual stack, som för en med endast IPv4.
 • IPv6 kan införas som komplement till en fungerande IPv4-lösning. Om ni redan har en avancerad brandvägg som endast klarar IPv4, kan ni komplettera den med en mindre brandvägg som tar hand om IPv6-trafiken.

Specifika råd:

 • Om e-post sköts av en extern leverantör, ställ krav på att den har stöd för IPv6.
 • Om e-postfiltrering sker externt, se till att leverantören stödjer IPv6 för både in- och utgående e-post.
 • Om DNS-tjänst sköts av extern leverantör, ställ krav på IPv6 för både resolver och auktoritativ DNS.
 • Brandväggen och dess inbyggda säkerhetsfunktioner (en rekommendation är UTM, Unified Threat Management) bör ha stöd för IPv6.

För mer detaljerade råd vid avrop från ramavtal, vänd er till Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet, www.avropa.se.

Läs mer

Internetsamfundet i Europa, RIPE NCC, har tagit fram rekommendationer om IPv6 i syfte att fungera som stöd vid upphandling (ripe-554), se RIPE NCC:s webbplats (engelska).

PTS har tagit fram en praktisk vägledning "Att införa IPv6-internetprotokoll version 6". Vägledningen kommer att uppdateras inom ramen för PTS pågående regeringsuppdrag om IPv6. Den uppdaterade versionen publiceras under 2020.