Att anskaffa IPv6

IPv6 är den nya standarden för kommunikation på internet. Att införa IPv6 vid sidan av IPv4 är en förutsättning för att organisationer ska kunna behålla och förbättra förmågan att kommunicera över internet.


arrow Identifiera tjänster och utrustning som ska anpassas

Identifiera vilka behov ni har och vad som behöver anpassas för IPv6. Det kan till exempel handla om

 • anslutning till internet
 • brandvägg med säkerhetsfunktioner
 • extern/-a webbplats/-er
 • DNS-tjänste-post, inklusive e-postfiltrering (spamfilter)
 • e-tjänster (till exempel tjänster som kräver inloggning, talsyntes).

Inventeringen kan ske med hjälp av egen personal eller konsulter.
Ni bör införa IPv6 i de viktigaste tjänsterna först, till exempel DNS, webbplats, e-postkommunikation eller e-tjänster riktade till medborgare.

arrow Se över dina kontrakt

Ta hjälp av er leverantör för diskussion om vad ingångna kontrakt omfattar vid anpassning till IPv6. Generella skrivningar i kontraktet kan ibland möjliggöra detta. Om så inte är fallet, kan det vara möjligt att göra ett tillägg.

arrow Förläng inte kontrakt som inte medger IPv6

Innan ni förlänger ett kontrakt, säkerställ att det omfattar de produkter och tjänster ni behöver i framtiden. Omfattar inte kontraktet det, så förläng det inte.

arrow Använd ramavtalen från Statens inköpscentral

Statens inköpscentral har ramavtal inom it-området som myndigheter i normalfallet ska använda. Dessa omfattar både utrustning och tjänster. Ramavtalen garanterar att leverantörerna är seriösa.

De ramavtal som kan vara till nytta och anpassas efter era behov vid IPv6-införandet är

Aktuella ramavtalsområden

 • It-utbildning
 • Programvaror och tjänster 2014 (Kontorsstöd/Informationsförsörjning/ Grundläggande it/ Systemutveckling)
 • Kommunikation som tjänst
 • Fasta och mobila operatörstjänster samt transmission
 • It-drifttjänster helhetsdrift 2010
 • It-konsulttjänster resurskonsulter
 • Digitala mötesrum
 • Telefoniprodukter

Det är den enskilda myndigheten som måste inventera sina behov och ställa krav i avropet. Ställ så specifika krav på IPv6 som möjligt i förfrågan för att underlätta för leverantörerna att lämna avropssvar.

Ramavtalen återfinns på avropa.se. Där finns även exempelavrop.

arrow Råd när du ska ställa krav

Generella råd är:

 • Ny utrustning bör ha stöd för både IPv4 och IPv6, så kallad dual stack.
 • Utrustning för IPv6 bör ha samma funktionalitet och prestanda som den för IPv4.
 • Ställ samma krav på tillgänglighet (upp- och nertid, inställelse- och åtgärdstid, dvs. SLA-krav) på en tjänst som har dual stack, som för en med endast IPv4.
 • IPv6 kan införas som komplement till en fungerande IPv4-lösning. Om organisationen redan har en avancerad brandvägg som endast klarar IPv4, kan ni komplettera den med en mindre brandvägg som tar hand om IPv6-trafiken.

Specifika råd är:

 • Internetanslutningen bör levereras som native IPv6.
 • Om e-post sköts av en extern leverantör, ställ krav på att den har stöd för IPv6. Om e-postfiltrering sker externt, se till att leverantören stödjer IPv6 för både in- och utgående e-post.
 • Om DNS-tjänst sköts av extern leverantör, ställ krav på IPv6 för både resolver och auktoritativ DNS.
 • Brandväggen och dess inbyggda säkerhetsfunktioner (en rekommendation är UTM, Unified Threat Management) bör ha stöd för IPv6.

arrow Läs mer

Internetsamfundet i Europa, RIPE, har tagit fram rekommendationer om IPv6 i syfte att fungera som stöd vid upphandling (ripe-554), se ripe.ncc.

PTS har tagit fram en praktisk vägledning "Att införa IPv6-internetprotokoll version 6" med fler råd.

arrow Statens inköpscentral ger fler råd

För mer detaljerade råd vid avrop av ramavtal, vänd er till Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet, avropa.se
Växel: 08-700 08 00