Bakgrund

Här beskrivs WSIS-processen kring internets styrning.

World Summit on the Information Society (WSIS) är FN:s toppmöte om informationssamhället. Toppmötet genomfördes i två faser, 2003 i Genève och 2005 i Tunis.

Internet Governance Forum

Ett resultat från WSIS var bildandet av Internet Governance Forum (IGF).

IGF är ett viktigt multistakeholder-forum för erfarenhetsutbyte och debatt. Med multistakeholder avses här att olika organisationer tillåts att delta på liknande villkor i diskussionerna. Organisationerna kan vara regeringar, myndigheter, civilsamhället och privat sektor etc. Genom att man kan samla och diskutera de kontroversiella frågorna på ett ställe blir det transparent och kostnadseffektivt för deltagarna.

IGF håller dels ett årligt ambulerande tredagarsforum i december, dels ett antal förmöten i Genève.

Tunis-agendan

I Tunis 2005 förhandlades den så kallade Tunis-agendan fram, ett dokument som samlar det internationella samfundets arbete med bland annat Internets förvaltning.

Tunis-agendans delar om Internet Governance är i mångt och mycket en kompromiss mellan de skilda uppfattningar som fanns 2005 om hur internet ska hanteras i det globala samfundet. Särskilt kontroversiell var diskussionen om kontrollen av internets så kallade kritiska resurser, det vill säga ip-adresser och domännamnssystemet. Dessa är förutsättningar för internets funktionalitet, och varefter samhällen blir alltmer beroende av internet blir de också i ökande grad strategiskt viktiga resurser i infrastrukturen för elektronisk kommunikation. Det är därför viktigt hur förvaltningen av internet sker.