Undantag för lagringsskyldighet

PTS har vissa begränsade möjligheter att bevilja undantag från skyldigheten att lagra uppgifter för brottsbekämpande ändamål.

Mer information finns i PTS vägledning för ansökan om undantag.

På denna sida finns en kort sammanfattning av vägledningen. För att ansöka om undantag bör man dock läsa hela vägledningen.

Sammanfattning av vägledningen

Vem är lagringsskyldig?

Enligt lagen är den som bedriver verksamhet som är anmälningspliktig skyldig att lagra uppgifter.

Anmälningspliktig är den som:

  • tillhandahåller allmänna kommunikationsnät av sådant slag som vanligen tillhandahålls mot ersättning
  • tillhandahåller allmänt tillgängliga elektroniska kommunikationstjänster.

PTS kan besluta om undantag

PTS har i vissa enskilda fall möjlighet att bevilja undantag från skyldigheten att lagra uppgifter för brottsbekämpande ändamål.

Beslutet får förenas med villkor och kan återkallas.

Prövningen av undantag ska ske genom en avvägning mellan nyttan för brottsbekämpande myndigheter och de kostnader, eller andra negativa effekter, som skyldigheten innebär för leverantören.

Att begära undantag

Det är leverantören som ska visa på de omständigheter som talar för att denne ska få ett undantag. Leverantören bör även visa varför det inte är möjligt att någon annan utför lagringen. PTS ska höra med Åklagarmyndigheten och Rikspolisstyrelsen innan beslut om undantag.

Begäran om undantag skickas till:

  • Post- och telestyrelsen
    Box 5398 
    102 49 Stockholm

Eller till e-postadress:

PTS meddelar beslut

PTS får endast besluta om undantag om det finns synnerliga skäl.
Beslutet om undantag kan vara förenat med villkor. PTS får även återkalla undantaget.

PTS beslut kan överklagas till Förvaltningsrätten i Stockholm.