Tillsyn av driftstörningar och avbrott

PTS kan inleda tillsyn i samband med avbrott eller allvarliga återkommande störningar. Nedan hittar du tillsynsärenden från 2018 och 2019.

Tillsyn inleds normalt endast när avbrottet eller störningarna berör många abonnenter, pågår under en längre tid eller annars bedöms som principiellt viktigt.

Tillsyn inledd 2020

Planlagd tillsyn:

Orsak: PTS ska granska skyddet av Telias sjökablar efter att ha fått information om brister från tillsynsmyndigheterna i Norge och Danmark. Granskningen gäller bolagets skydd av eventuella sjökablar i svenskt territoralvatten samt insjöarna Mälaren, Vänern och Vättern. Myndigheten ska granska Telias riskanalyser samt de åtgärder som bolaget vidtar för att skydda kablarna. 
Tillsyn inledd: 2020-06-02. Läs mer

Händelsestyrd tillsyn:

Orsak: Mellan den 17 och 22 december 2019 pågick driftstörningarna som påverkade Telenors abonnenter med ip-telefoni i hela landet. Abonnenter som ringde 112, 1177 eller 90 000 fick endast upptagetton. Telenor har anmält händelsen till PTS, som nu ska granska varför driftstörningarna inträffade, vad Telenor har gjort för att lösa problemen och vad bolaget gör för att det inte ska inträffa igen.
Tillsyn inledd: 2020-02-14
Tillsyn avslutad: 2020-05-25 Ta del av avskrivningsbeslutet

Planlagd tillsyn:

Årlig granskning av störningar och avbrott

PTS granskar de fyra största operatörernas rapporterade driftsäkerhetsincidenter under 2019. Granskningen avser Tele2, Telenor, Telia och Tre. Den omfattar alla rapporterade incidenter som inte har behandlats i annan tillsynsinsats. PTS följer upp att operatörerna vidtar åtgärder och drar lärdomar av inträffade incidenter.
Tillsyn inledd: 2020-02-06
Tillsyn avslutad: 2020-05-05

Ta del av besluten

Tillsyn inledd 2019

Händelsestyrd tillsyn:

Orsak: Med anledning av de driftstörningar som drabbade Tele2 Sverige AB (Tele2) mellan den 17 och 19 juni har PTS inlett en tillsyn. Störningarna ledde till att såväl privatpersoner som företag hade stora problem med att ringa och ta emot samtal. Tillsynen är framåtsyftande, vilket innebär att myndigheten främst fokuserar på att granska och följa upp operatörens åtgärder och lärdomar för att en liknande incident inte ska inträffa igen.
Tillsyn inledd: 2019-07-05
Tillsyn avslutad: 2020-02-26 Avskrivningsbeslut

Planlagd tillsyn:

Kartläggning av små och medelstora operatörers säkerhetsarbete

PTS kartläggning visar att små och medelstora operatörer behöver utveckla det systematiska säkerhetsarbetet. Kartläggningen görs genom en enkätundersökning till drygt 600 operatörer. Syftet är att öka kunskapen hos små och medelstora operatörer om gällande regler för driftsäkerhet och skydd av behandlade uppgifter samt att kartlägga hur operatörerna arbetar med dessa frågor. Målet är att kunna dra generella slutsatser om aktörernas driftssäkerhets- och integritetsarbete utifrån de samlade enkätsvaren.
Kartläggning inledd: 2019-05-21
Kartläggning avslutad: 2019-12-17 Rapport

Årlig tillsyn av rapporterade incidenter

PTS årliga tillsyn av de största operatörernas inrapporterade incidenter, som inte omfattas av andra tillsynsinsatser. Tillsynen omfattar incidenter som rör användarnas integritet samt driftstörningar av betydande omfattning. Syftet är att granska att operatörerna vidtar åtgärder med anledning av inträffade händelser och att incidenter rapporteras enligt reglerna. I tillsynen granskas Telia, Tele2, Tre (Hi3G) och Telenor.
Tillsyn inledd: 2019-02-19
Tillsyn avslutad:
2019-06-25 Tillsynsbeslut

Händelsestyrd tillsyn:

Orsak: Med anledning av de störningar och avbrott som orsakades av stormen Alfrida i början av 2019 har PTS inlett en tillsyn av Telias, Tele2:s, Hi3G:s och Telenors incidenthantering. Det huvudsakliga målet med tillsynen är att säkerställa att de granskade operatörernas incidenthantering med anledning av stormen har varit godtagbara i förhållande till kraven. Granskningen beräknas vara klar under det andra kvartalet 2019.
Tillsyn inledd: 2019-02-12
Tillsyn avslutad: 2019-06-18