Tillsyn av driftstörningar och avbrott

PTS kan inleda tillsyn i samband med avbrott eller allvarliga återkommande störningar. Nedan hittar du tillsynsärenden från 2018 och 2019.

Tillsyn inleds normalt endast när avbrottet eller störningarna berör många abonnenter, pågår under en längre tid eller annars bedöms som principiellt viktigt.

Tillsyn inledd 2019

Händelsestyrd tillsyn:

Orsak: Med anledning av de driftstörningar som drabbade Tele2 Sverige AB (Tele2) mellan den 17 och 19 juni har PTS inlett en tillsyn. Störningarna ledde till att såväl privatpersoner som företag hade stora problem med att ringa och ta emot samtal. Tillsynen är framåtsyftande, vilket innebär att myndigheten främst fokuserar på att granska och följa upp operatörens åtgärder och lärdomar för att en liknande incident inte ska inträffa igen.
Tillsyn inledd: 2019-07-05

Planlagd tillsyn:

Kartläggning av små och medelstora operatörers säkerhetsarbete

PTS kartläggning visar att små och medelstora operatörer behöver utveckla det systematiska säkerhetsarbetet. Kartläggningen görs genom en enkätundersökning till drygt 600 operatörer. Syftet är att öka kunskapen hos små och medelstora operatörer om gällande regler för driftsäkerhet och skydd av behandlade uppgifter samt att kartlägga hur operatörerna arbetar med dessa frågor. Målet är att kunna dra generella slutsatser om aktörernas driftssäkerhets- och integritetsarbete utifrån de samlade enkätsvaren.
Kartläggning inledd: 2019-05-21
Karläggning avslutad: 2019-12-17 Rapport

Årlig tillsyn av rapporterade incidenter

PTS årliga tillsyn av de största operatörernas inrapporterade incidenter, som inte omfattas av andra tillsynsinsatser. Tillsynen omfattar incidenter som rör användarnas integritet samt driftstörningar av betydande omfattning. Syftet är att granska att operatörerna vidtar åtgärder med anledning av inträffade händelser och att incidenter rapporteras enligt reglerna. I tillsynen granskas Telia, Tele2, Tre (Hi3G) och Telenor.
Tillsyn inledd: 2019-02-19
Tillsyn avslutad:
2019-06-25 Tillsynsbeslut

Händelsestyrd tillsyn:

Orsak: Med anledning av de störningar och avbrott som orsakades av stormen Alfrida i början av 2019 har PTS inlett en tillsyn av Telias, Tele2:s, Hi3G:s och Telenors incidenthantering. Det huvudsakliga målet med tillsynen är att säkerställa att de granskade operatörernas incidenthantering med anledning av stormen har varit godtagbara i förhållande till kraven. Granskningen beräknas vara klar under det andra kvartalet 2019.
Tillsyn inledd: 2019-02-12
Tillsyn avslutad: 2019-06-18

Tillsyn inledd 2018

Planlagd tillsyn:

Årlig tillsyn över operatörernas incidentrapportering

PTS har (i januari 2018) inlett sin årliga tillsyn av operatörernas rapporterade incidenter till myndigheten under 2017. Granskningen omfattar incidenter som rör användarnas integritet och driftstörningar av betydande omfattning. PTS granskar i denna tillsyn operatörernas incidentrapportering till myndigheten, arbete med incidenthantering och utveckling av sitt långsiktiga, systematiska driftsäkerhets- och informations-säkerhetsarbete. Telia, Tele2, Tre (Hi3G), Telenor och Com Hem omfattas av granskningen som beräknas vara klar under våren 2018.
Tillsyn avslutad: