Rapportera avbrott och störningar

Operatörer ska rapportera inträffade störningar och avbrott till PTS.

När och hur rapportering ska ske och vad rapporterna ska innehålla framgår av lagen om elektronisk kommunikation och PTS föreskrifter PTSFS 2012:2. För att beskriva reglerna närmare har PTS tagit fram en vägledning.

Vägledningen innehåller förklaringar och exempel som avser att illustrera hur reglerna kan tillämpas. Dessa ska däremot inte betraktas som förhandsbesked om vilka bedömningar PTS kan komma att göra i ett enskilt ärende.

Webbtexten ger en kortfattad sammanfattning av vägledningen. Läs hela vägledningen för fullständig information.

arrow Varför ska störningar och avbrott rapporteras?

Det är viktigt att det på ett säkert sätt går att utbyta information via elektroniska kommunikationsnät och -tjänster. En av PTS uppgifter är att främja tillgången till säkra och effektiva elektroniska kommunikationer, och utöva tillsyn över de regler som finns i lagen om elektronisk kommunikation.

Operatörernas rapporter ger PTS underlag att bedöma om bestämmelserna om driftssäkerhet inte följs, och i så fall bedriva tillsyn. Dessutom ökar rapporterna  PTS kunskap om vanliga orsaker till störningar och avbrott m.m.

arrow Vem är skyldig att rapportera störningar och avbrott?

Reglerna gäller för alla som tillhandahåller allmänna kommunikationsnät eller allmänt tillgängliga elektroniska kommunikationstjänster.

Ett allmänt kommunikationsnät är ett elektroniskt kommunikationsnät som helt eller huvudsakligen används för att tillhandahålla allmänt tillgängliga elektroniska kommunikationstjänster och som stödjer informationsöverföring mellan nätanslutningspunkter.

En elektronisk kommunikationstjänst är en tjänst som vanligen tillhandahålls mot ersättning och som helt eller huvudsakligen utgörs av överföring av signaler i elektroniska kommunikationsnät.

För mer information om innebörden av dessa begrepp, se anmälningsplikt för operatörer.

arrow Vad är en störning och vad är ett avbrott?

Störningar innebär att elektroniska kommunikationsnät eller kommunikationstjänster är tillgängliga men med bristande funktion.

Avbrott innebär att näten eller tjänsterna inte är tillgängliga.

I vägledningen finns mer utförliga definitioner av avbrott och störningar.

arrow Vilka störningar och avbrott ska rapporteras?

Störningar eller avbrott ska rapporteras till PTS om de är av betydande omfattning.

Avgörande för om störningen eller avbrottet är av betydande omfattning är

 • hur många abonnenter som berörs
 • hur stort geografiskt område som berörs
 • hur stor andel av nätets eller tjänstens kapacitet som berörs
 • hur länge störningen har pågått

I vägledningen finns utförlig information om vilka störningar och avbrott som ska rapporteras, bland annat en tabell med tröskelvärden.

arrow När och hur ska rapportering ske och vad ska rapporterna innehålla?

Vid mycket omfattande störningar kan det vara lämpligt att lämna grundläggande information till PTS om störningen redan under tiden störningen pågår, trots att det inte finns något krav på detta.

Senast den första vardagen efter det att störningen avhjälpts ska operatören självmant lämna rapport till PTS. Rapporten ska innehålla:

 • När störningen inträffade och hur länge den varade
 • Vilka kommunikationsnät och/eller kommunikationstjänster som berördes
 • Störningens omfattning
 • Hur störningen påverkade berörda abonnenter
 • Begränsningar i abonnenters möjlighet att ringa nödsamtal
 • Störningens referensnummer
 • Kontaktperson

Senast två veckor efter det att störningen avhjälptes ska operatören lämna en kompletterande rapport. Denna rapport ska innehålla:

 • Orsakerna till störningen
 • Vilken information som har lämnats till allmänheten och berörda abonnenter
 • Åtgärder för att minimera effekterna av störningen
 • Åtgärder för att avhjälpa de fel och brister som orsakade störningen
 • Åtgärder för att undvika att liknande störningar inträffar igen
 • Störningens referensnummer

Utförligare information om varje del av innehållet i rapporterna finns i vägledningen.

Rapporterna ska antingen skickas via PTS e-tjänst för incidentrapportering (som erbjuder skyddad överföring av uppgifter), alternativt via e-postadressen  incidentrapport@pts.se.

Observera att denna webbsida endast ger en sammanfattning av vägledningen. Läs hela vägledningen för fullständig information.