Incidentrapportera störningar och avbrott i elektroniska kommunikationer (LEK)

Operatörer ska rapportera störningar och avbrott i elektroniska kommunikationer till PTS. Incidentrapporteringen ska aldrig göras senare än tre dagar efter den dag störningen eller avbrottet inträffade.

När och hur rapportering ska ske och vad rapporterna ska innehålla framgår av lagen om elektronisk kommunikation och PTS föreskrifter PTSFS 2018:4.

 

arrow Varför ska störningar och avbrott rapporteras?

Det är viktigt att det på ett säkert sätt går att utbyta information via elektroniska kommunikationsnät och -tjänster. En av PTS uppgifter är att främja tillgången till säkra och effektiva elektroniska kommunikationer och att utöva tillsyn över de regler som finns i lagen om elektronisk kommunikation.

Operatörernas rapporter ger PTS underlag att bedöma om bestämmelserna om driftssäkerhet inte följs, och i så fall bedriva tillsyn. Dessutom ökar rapporterna PTS kunskap om vanliga orsaker till störningar och avbrott med mera.

arrow Vem är skyldig att rapportera störningar och avbrott?

Reglerna gäller för alla företag och organisationer som tillhandahåller allmänna kommunikationsnät eller allmänt tillgängliga elektroniska kommunikationstjänster. Reglerna gäller dock inte för allmänna kommunikationsnät som är enbart passiva, som exempelvis svartfiber.

Allmänt kommunikationsnät

Ett allmänt kommunikationsnät är ett elektroniskt kommunikationsnät som helt eller huvudsakligen används för att tillhandahålla allmänt tillgängliga elektroniska kommunikationstjänster och som stödjer informationsöverföring mellan nätanslutningspunkter.

Elektronisk kommunikationstjänst

En elektronisk kommunikationstjänst är en tjänst som vanligen tillhandahålls mot ersättning och som helt eller huvudsakligen utgörs av överföring av signaler i elektroniska kommunikationsnät.

För mer information om innebörden av dessa begrepp, se anmälningsplikt för operatörer.

arrow Vad är en störning och vad är ett avbrott?

Störningar innebär att elektroniska kommunikationsnät eller kommunikationstjänster är tillgängliga men med bristande funktion.

Avbrott innebär att näten eller tjänsterna inte är tillgängliga.

arrow Vilka störningar och avbrott ska rapporteras?

Störningar eller avbrott ska rapporteras till PTS om de är av betydande omfattning.

Avgörande för om störningen eller avbrottet är av betydande omfattning är:

 • hur många aktiva anslutningar som berörs *)
 • hur stort geografiskt område som berörs
 • hur stor andel av nätets eller tjänstens kapacitet som berörs
 • hur länge störningen har pågått

I föreskrifternas 8 § finns en tabell med tröskelvärden för när en störning eller ett avbrott är av betydande omfattning.

*) Med aktiv anslutning menas anslutning till kommunikationsnät eller kommunikationstjänst som möjliggör omedelbar användning av kommunikationstjänster.

arrow När och hur ska incidentrapportering ske och vad ska incidentrapporterna innehålla?

Operatören ska lämna en inledande rapport till PTS senast den första vardagen efter den dag då störningen avhjälpts, dock aldrig senare än tre dagar efter den dag störningen eller avbrottet inträffade. Rapporten ska innehålla följande information:

 • Vilka kommunikationsnät och/eller kommunikationstjänster som berörts.
 • Störningens eller avbrottets omfattning.
 • Tillhandahållarens preliminära bedömning av orsaken till störningen eller avbrottet.
 • Hur störningen eller avbrottet påverkade eller fortfarande påverkar berörda aktiva anslutningar.
 • Om störningen eller avbrottet medfört begränsningar i möjligheten att ringa nödsamtal (112).
 • Tillhandahållarens kontaktperson och referensnummer.

Operatören ska lämna en kompletterande rapport till PTS senast två veckor efter det att den inledande rapporten lämnades. Denna rapport ska innehålla följande information:

 • Orsakerna till störningen eller avbrottet.
 • Vilken information som har lämnats till allmänheten och berörda abonnenter.
 • Åtgärder för att minimera effekterna av störningen.
 • Åtgärder för att avhjälpa de fel och brister som orsakade störningen.
 • Åtgärder för att undvika att liknande störningar inträffar igen.
 • Störningens referensnummer.

 

Rapporterna ska skickas via:

 

PTS rapporteringsmall innehåller information om vilka uppgifter som ska lämnas i incidentrapporterna.