Kunskapsbank: rapporter, studier, kartläggningar

PTS genomför olika undersökningar, kartläggningar och studier inom området digital delaktighet och tillgänglighet.

Vi vill förstå vad olika medborgare och användargrupper har för behov, förutsättningar och hinder för att vara delaktiga i det digitala samhället. Vi vill även identifiera, analysera och belysa utmaningar och möjligheter för att  branscher och aktörer ska kunna bidra till ökad digital delaktighet.

I kunskapsbanken har vi samlat våra rapporter och stöddokument om digital delaktighet och tillgänglighet. Kunskapsbanken uppdateras löpande.

arrow Rapport: Automatisk nummerupplysning via telefon

Projektet har undersökt möjlighet att erbjuda (delvis) automatisk nummerupplysning via telefon (ANT), för personer med funktionsnedsättningar, primärt anpassad för äldre med synnedsättning.

Projektet har fokuserat på användarupplevelsen av en nummerupplysning där konverserande AI (artificiell intelligens) kompletterar och förbättrar funktionalitet och upplevelse jämfört med en mänskligt hanterad tjänst. Genom att möjliggöra samarbete mellan automatiserad och manuell nummerupplysning undersöks också möjligheten att minska belastning och repetitivt arbete för personal som utför motsvarande arbete.

Projektet, som pågått mellan juli 2020 och juni 2021, har genomförts av Talkamatic AB i samarbete med Rise (Rise Research Institutes of Sweden) och Dynava (Eniro 118 118 AB). 

Total kostnad för projektet har varit knappt 2,3 miljoner kronor. Av dessa har PTS finansierat 2 miljoner kronor.

arrow Rapport: Tillgänglig telekom - användningstester och operatörsintervjuer

På uppdrag av PTS undersökte Analysys Mason 2019 tillgängligheten i sex av de största internet- och teleoperatörernas digitala köpflöden. Undersökningen visade att det fanns brister i tillgängligheten på alla operatörers webbplatser och att ingen av operatörerna fullt ut uppfyllde kraven i Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.1 nivå AA.

Som en uppföljning av WCAG-granskningen har nu PTS uppdragit åt Analysys Mason att genomföra en studie med fokus på hur användare inom olika användargrupper upplever tillgängligheten, eftersom den upplevda tillgängligheten kan skilja sig från den faktiska. I samma studie har PTS också låtit undersöka hur operatörerna arbetar med tillgänglighet och användarmedverkan samt vad operatörerna känner till om kommande krav på tillgänglighet i och med att tillgänglighetsdirektivet blir lag år 2022 och ska vara infört år 2025.

Ta del av rapporten Tillgänglig telekom - användningstester och operatörsintervjuer

arrow Rapport: Tillgängligheten i digitala brevlådor - en användarundersökning

I dag anger hälften (51 %) av Sveriges befolkning (16+ år) och 54 procent av internetanvändarna att de använder sig av en digital brevlåda.Personer med funktionsnedsättning använder inte digitala brevlådor i samma utsträckning. PTS har velat undersöka varför det är så.

Analysföretaget Analysys Mason har på uppdrag av PTS undersökt behov och hinder vid användning av digitala brevlådor hos personer med funktionsnedsättning.

Undersökningen har identifierat de vanligaste hindren som användarna stöter på vid användning av digitala brevlådor i form av bristande tillgänglighet i brevlådornas funktion och gränssnitt och kompabilitet med hjälpmedel. Användarna i studien anger också andra faktorer som hindrar såsom bristande information om vad en digital brevlåda är samtavsaknad av stöd för att lära sig använda tjänsten. Ytterligare en viktig insikt från undersökningen är att det saknas testmiljöer för att fullt ut kunna testa tillgängligheten i de digitala brevlådorna.

Ta del av rapporten

arrow Rapport: Digital tillgänglighet ur aktörernas perspektiv

PTS arbetar för att företag och organisationer ska inkludera tillgänglighet som
en naturlig del i arbetet med utvecklingen av tjänster och produkter. Digitala
tjänster ska utformas för att så många som möjligt ska kunna använda dem,
enligt principen om universell utformning. PTS uppdrag är att stötta och driva
på en sådan utveckling.

En avgörande del i att höja nivån av tillgänglighet handlar för PTS om att
arbeta med vägledning i fråga om utformning av tillgängliga digitala lösningar
inom IT och elektronisk kommunikation. För att kunna prioritera och välja var
PTS ska utveckla sin vägledning behövs bättre förståelse för förutsättningarna
hos de aktörer som erbjuder digitala lösningar. Det har varit bakgrunden till att låta göra den här studien.

Ta del av rapporten Digital tillgänglighet ur aktörernas perspektiv

arrow Rapportserie: Behov och hinder vid användning av digital kommunikation

Post- och telestyrelsen, PTS, har i uppdrag av regeringen att se till att viktiga tjänster inom områdena elektronisk kommunikation och post är tillgängliga för personer med funktionsnedsättning. En del i vårt arbete är att undersöka behov och hinder bland olika målgrupper, vid digital kommunikation. Därför har vi en rapportserie som heter just Behov och hinder vid digital kommunikation.
 
Undersökning av behov och hinder vid användning av digital kommunikation hos personer med funktionsnedsättning

Undersökning av behov och hinder vid användning av digital kommunikation hos personer med intellektuell funktionsnedsättning

Undersökning av behov och hinder vid användning av digital kommunikation hos personer med medfödd eller förvärvad hjärnskada

Undersökning av behov och hinder vid användning av digital kommunikation hos personer med läs- och skrivsvårigheter

Undersökning av behov och hinder vid användning av digital kommunikation hos personer med neurologiska sjukdomar

arrow Rapport: Utvärdering av digital tillgänglighet hos internet- och teleoperatörer

PTS arbetar för att företag och organisationer ska inkludera tillgänglighet som en naturlig del i arbetet med utvecklingen av tjänster och produkter. Digitala tjänster ska utformas så att så många som möjligt ska kunna använda dem, enligt principen om universell utformning. PTS uppdrag är att stötta och driva på en sådan utveckling. På uppdrag av PTS har därför analysföretaget Analysys Mason granskat tillgängligheten i sex1 av de största tele- och internetoperatörernas digitala köpflöden. Webbsidorna har granskats utifrån de krav som ställs i Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.1 nivå AA.

Läs hela rapporten.

arrow Undersökningen "Svenskarna med funktionsnedsättning och internet"

Etablerade och traditionella undersökningar ger en god bild av svenskarnas användning av internet och digital utrustning. På grund av det begränsade urvalet och undersökningsmetoderna synliggör de dock sällan hur det egentligen ser ut för till exempel personer med funktionsnedsättning.

PTS finansierar därför skuggundersökningen Svenskarna med funktionsnedsättning och internet. Syftet är att komplettera och förtydliga bilden kring digital inkludering och internetanvändning hos personer med funktionsnedsättning. Vi vill säkerställa att personer med olika funktionsnedsättningar och andra svårigheter blir tydligare representerade och att undersökningsmetoder anpassas efter dessa gruppers förmågor.

Undersökningen är initierad och genomförs av Begripsam, ett företag och förening som består av erfarna forskare, experter och projektledare med kunskap om funktionshinderfrågor

Med skuggundersökning menas att vi vill mäta samma saker som i redan etablerade undersökningar, men med metoder som fokuserar på att hitta fler personer med olika funktionsnedsättningar.

Resultaten från den här undersökningen skiljer sig åt från de skuggade undersökningarna på en rad områden och visar en annan och mer nyanserad bild av hur personer med funktionsnedsättning upplever användningen av internet.

Läs mer om undersökningen Svenskarna med funktionsnedsättning och internet

arrow Tillgängligheten i kostnadsfria digitala nummerupplysningstjänster

Analysföretaget Stelacon har på uppdrag av PTS undersökt tillgängligheten i kostnadsfria digitala nummerupplysningstjänster där resultatet presenteras i en rapport.

Rapporten ”Utvärdering av tillgängligheten i kostnadsfria digitala nummerupplysningstjänster” bygger på användartester som gjorts med tre olika grupper:

  • personer med funktionsnedsättning
  • personer som är 75 år och äldre
  • personer i blandad ålder och utan påvisad funktionsnedsättning (referensgrupp)

Rapporten innefattar flera tydliga förbättringsåtgärder som kan öka tillgängligheten i nummerupplysningstjänsterna, oavsett om det gäller användare med funktionsnedsättning eller inte. Förbättringsåtgärderna som lyfts fram i studien sammanfattas i en checklista med konkreta förbättringstips i kortfattad form. Checklistan ligger som en bilaga till rapporten.

Läs hela rapporten med utvärdering

arrow Tillgängligheten i chattbotar

Vid användning av digitala lösningar som till exempel e-tjänster och digitala kundtjänster kan det ibland behövas extra hjälp och stöd, till exempel på grund av variationer i funktionsförmåga och it-vana. I PTS arbete med att hitta och belysa sådana behov har vi genomfört en undersökning av tillgängligheten i chattbotar.

Resultatet bygger på användartester med personer med funktionsnedsättning, äldre samt en referensgrupp med personer utan påvisad funktionsnedsättning. Här hittar du både Läs mer om undersökningens resultat och en checklista med konkreta tips för ökad tillgänglighet.

Läs mer om undersökningens resultat och checklistan med konkreta tips för ökad tillgänglighet

arrow Utvärdering av autentiseringsverktyg med tillgänglighetsfokus

Post- och telestyrelsen, PTS, har i uppdrag av regeringen att se till att viktiga tjänster inom områdena elektronisk kommunikation och post är tillgängliga för personer med funktionsnedsättning. Beroende på funktionsförmåga kan det finnas behov av extra hjälp och stöd vid användning av digitala lösningar, till exempel olika e-tjänster och digitala betaltjänster.

PTS arbetar för att företag och organisationer ska inkludera tillgänglighet som en naturlig del av arbetet när tjänster och produkter utvecklas så att en så stor del av befolkningen som möjligt kan använda tjänster, ta del av information och IKT-lösningar. PTS roll är att stötta och driva på en sådan utveckling. En central utgångspunkt i arbetet är att utgå från målgruppernas behov och att identifiera brister i tillgängligheten inom PTS område.

I denna studie har analysföretaget Stelacon, på uppdrag av PTS, utvärderat tillgängligheten i olika e-legitimationer samt vissa autentiseringsmetoder. I studien genomfördes totalt 25 användartester, 15 användarintervjuer, 5 aktörsintervjuer samt experttester av Stelacons tillgänglighetsexperter. De e-legitimationer som utvärderades var Mobilt BankID, Telia e-legitimation och Freja eID.

Läs mer om undersökningen och rapporten

arrow Tillgängligheten i mobiltelefoner

I den här studien har tillgängligheten i sex smarta mobiler undersökts. Resultatet bygger på närmre 100 användartester, där med personer med funktionsnedsättning samt äldre personer har testat att genomföra förutbestämda moment. Referenstester har också genomförts med personer utan påvisad funktionsnedsättning. Studien visar att alla utvärderade telefoner har tillgänglighetsbrister, både vad gäller deras fysiska egenskaper samt operativsystemens menyuppbyggnad.  Det finns också förbättringspotential för informationen om användningen av produkten.

En viktig aspekt som påverkar hur tillgängligheten upplevs är användarens tidigare vana av att använda smarta mobiler. Vana användare har enklare att använda nya telefoner med andra gränssnitt. För personer med mindre vana av att använda smarta mobiler visar det sig att vissa faktorer gör det enklare att börja använda en telefon. Placering av knappar samt användning av text istället för symboler, eller text i kombination med symboler, är faktorer som underlättar användningen för en nybörjare. Det finns dock telefoner i studien som är svåra att använda för alla testpersoner, oberoende av deras tidigare vana av att använda smarttelefoner. Här kan du läsa mer om studien och utvärderingen Läs mer om studien och utvärderingen.

arrow Tillgänglighet och användbarhet i teleoperatörernas kundtjänstkanaler

I den här studien har tillgängligheten i de vanligaste mobiloperatörernas kundtjänstkanaler undersökts. Resultatet bygger på över 200 användartester som genomförts med testpersoner med olika funktionsnedsättningar samt äldre personer. Referenstester har också gjorts med personer utan påvisad funktionsnedsättning.

Studien visar att flertalet av operatörerna inte arbetar utifrån ett tillgänglighetsperspektiv. Om tillgängligheten ska förbättras är det därför viktigt att operatörerna blir medvetna om vilka problem som finns och hur de kan gå tillväga för att öka tillgängligheten. Det är därför viktigt att det finns en dialog mellan företrädare för målgrupperna och operatörerna. Läs hela rapporten med utvärdering här Läs hela rapporten och utvärderingen.

arrow Rapporten Tillgänglig kommunikation i krissituationer

På uppdrag av PTS har analysföretaget Stelacon (idag Analysys Mason) undersökt behov och utmaningar som personer med funktionsnedsättning, personer över 75 år samt nyanlända personer har vid kommunikation i krissituationer.

PTS har haft samråd med Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
(MSB) och med SOS Alarm vid utformningen av uppdraget.

PTS anser att resultaten i den här undersökningen visar på vikten av att information om krissituationer måste utformas tillgängligt utifrån olika personers förmågor och förutsättningar. Det finns en risk att personer med olika funktionsnedsättningar, digitalt ovana personer och nyanlända att inte kunna ta del krisinformation och kommunicera i krissituationer på samma villkor som andra.

Läs mer om rapporten Tillgänglig kommunikation i krissituationer