Tidigare tävlingar

Sedan starten av PTS innovationstävling 2010 har PTS arrangerat sjutton tävlingar och över 181 projekt har fått stöd i sin utveckling. Här har vi listat innovationstävlingarna mellan 2010 och 2016.

Bäst i branschen

Syftet med tävlingen är att finna lösningar som leder till tillgängliga och tilltalande webbplatser i teknisk framkant. Den trettonde innovationstävlingen. Utlyst 2016.

Aktiv fritid

Här efterfrågar vi projekt som ökar möjligheterna till en mer aktiv och meningsfull fritid för alla. Den tolfte innovationstävlingen. Utlyst 2015.

Smartare e-handel

Syftet med tävlingen är att finna it-lösningar som förbättrar möjligheten och upplevelsen av att handla på internet. Den elfte innovationstävlingen. Utlyst 2015.

arrow Förenkla för föräldrar (utlyst 2014)

Förenkla för föräldrar

Tävlingen avslutades 2014-12-16.

Post- och telestyrelsen (PTS) har utsett femton vinnare i den tionde omgången av PTS innovationstävling. Den här gången var temat ”Förenkla för föräldrar” och de vinnande projekten får dela på drygt 17,4 miljoner kronor i finansiering.

I denna tävling efterfrågade PTS it-lösningar som kan ge personer bättre förutsättningar i sin roll som förälder. Det kan handla om verktyg för att bättre ta del av och kommunicera med olika verksamheter där barnen finns, som t.ex. skola och andra fritidsaktiviteter. Det kan också innebära att bättre kunna kommunicera och uträtta ärenden med offentliga organisationer angående sina barn. Lösningarna kan också vara inriktade mot att underlätta planering av en social gemenskap för barnen.

Syftet med lösningarna är att underlätta för alla oavsett funktionsförmåga men ska speciellt fungera för personer med någon funktionsnedsättning.

- Många föräldrar ägnar stor energi åt att få sin vardag att fungera och föräldrar med funktionsnedsättning kan möta särskilda utmaningar. PTS tionde innovationstävling har nu femton vinnare som ska arbeta vidare med projekt som kommer att förenkla vardagen för föräldrar, med eller utan funktionsnedsättning, säger Göran Marby, generaldirektör PTS.

Kort presentationsfilm om tävlingen Förenkla för föräldrar.

Om du vill ta del av vinnarnas slutrapporter, kontakta info@pts.se eller telefon: 08-678 55 00

Vinnare från Klagshamn till Sundsvall

Till den tionde innovationstävlingen med temat ”Förenkla för föräldrar” kom det in 34 bidrag. De femton som klarade sig hela vägen till finansiering från PTS är:

Aspergercenter, Habilitering & Hälsa, Stockholms läns landsting, Stockholm

Kort presentationsfilm om Aspergercenter

”Hur kan habiliteringens stöd till föräldrar med diagnoser inom AST utvecklas och förbättras med hjälp av internethabilitering?”

Bayou, Klagshamn

Kort presentationsfilm om Bayou

 Tyra

Certec, Inst för designvetenskaper, LTH, Lunds universitet, Lund

Kort presentationsfilm om Certec

Skolkontakten – Samlat it-stöd för vårdnadshavares kontakter med grundskolan

DinSkolApp, Södertälje

Kort presentationsfilm om DinSkolApp

DinSkolApp

Funka, Stockholm

Kort presentationsfilm om Funka

Funka för Föräldrar: att göra livspusslet enklare för föräldrar med funktionsnedsättning

Hushållningssällskapet Väst, Vänersborg

Kort presentationsfilm om Hushållningssällskapet Väst

Matglad – helt enkelt

Invest Rindö, Älta

Kort presentationsfilm om Invest Rindö

Applikation för samkörning av barn och ungdomar till och från aktiviteter - SAMÅK

Juristfirman Vide, Göteborg

Kort presentationsfilm om Juristfirman Vide

Komrätt.nu

Komplementskolan, Stockholm

Kort presentationsfilm om Komplementskolan

Hjälp till läxhjälp

Månster Design, Sundsvall

Kort presentationsfilm om Månster Design

Webbkurs om gaming för föräldrar och skola

Peppy Pals, Danderyd

Kort presentationsfilm om Peppy Pals

Peppy Parents

Soft Solutions Partner, Västerås

Kort presentationsfilm om Soft Solutions Partner

SAFI SpråkAppFörInkludering

Sportion Media Group, Örebro

Kort presentationsfilm om Sportion Media Group

”Nu kan alla föräldrar vara delaktiga och känna engageman för barnens idrott”

Usify, Linköping

Kort presentationsfilm om Usify

”Föräldrar med dolda funktionshinder i en värld av Internet of Things”

Region Örebro Län, Centrum för hjälpmedel, Örebro

Kort presentationsfilm om Region Örebro län

"Tillgänglig information på ett automatiserat sätt"

arrow Nåbar för alla (utlyst 2014)

Nåbar för alla?

Tävlingen avslutades 2014-06-13.

Post- och telestyrelsen (PTS) har utsett fjorton vinnare i den nionde omgången av PTS innovationstävling. Den här gången var temat ”Nåbar för alla?” och de vinnande projekten får dela på drygt 13,4 miljoner kronor i finansiering.

I denna tävling efterfrågade PTS lösningar som gör det enklare för alla att, oavsett vilken funktionsförmåga de har, komma i kontakt och kommunicera med offentliga och privata verksamheter. Det kan exempelvis handla om att anpassa en webbplats eller e-tjänst så att den blir nåbar för en bredare målgrupp, antingen genom att utveckla en ny tjänst eller att förbättra en befintlig.

- Vi strävar efter att digitaliseringens möjligheter ska kunna utnyttjas av alla. Då behöver till exempel kommunikationskanaler in och ut från företag och organisationer bli mer tillgängliga. Vilken funktionsförmåga man har ska inte vara en faktor som påverkar möjligheterna att få kontakt och hjälp. De projekt som får finansiering i och med vår nionde innovationstävling syftar alla till att göra det lättare att nå och bli nådd, säger Göran Marby, generaldirektör för PTS.

Kort presentationsfilm om tävlingen Nåbar för alla

Om du vill ta del av vinnarnas slutrapporter, kontakta info@pts.se eller telefon: 08-678 55 00

Vinnare från Malmö till Piteå

Till den nionde tävlingen med temat ”Nåbar för alla?” kom det in 38 bidrag. De fjorton som klarade sig hela vägen till finansiering från PTS är:

Aurora, Uppsala

Kort presentationsfilm om Aurora

SMS i TeleQ - boka telefontid och få bekräftelse av bokad tid via SMS.

ETU AB, Piteå

Kort presentationsfilm om ETU

WordPresstema - skapa ett tema i WordPress som är tillgängligt och användbart

Europea i Malmö AB, Malmö

Kort presentationsfilm om Europea

Fritt fram! - program för mobiler, surfplattor och datorer som gör det möjligt för användaren att fritt få välja vilken person eller tjänst som ska få förmedla ett samtal.

Försäkringskassan, Stockholm

Kort presentationsfilm om Försäkringskassan

Proaktiv information genom digitala kanaler - underlätta för de som är kunder hos Försäkringskassan genom att utveckla möjligheten för Försäkringskassan att skicka proaktiv information till kunden, som t.ex. påminnelser vid upphörande av förmån.

HiQ Stockholm AB, Stockholm

Kort presentationsfilm om HiQ

Tidningen för alla - tillgängliggöra tidningar på webben för personer med läsnedsättning så att de får tillgång till nyheter och tidningsartiklar vid samma tidpunkt som de som kan använda en tidnings webbsida.

ICT Enablers, Stockholm

Kort presentationsfilm om ICT Enablers

Vidareutveckling av ATbar - ta fram en svensk version av verktygsfältet ATbar som innehåller verktyg för ökad tillgänglighet på webben.

Intaktus AB, Stockholm

Kort presentationsfilm om Intaktus

Personligt möte via internet – göra personligt kundtjänstmöte via internet tillgänglig för så många som möjligt samt att byta plattformsspråk för Intaktus befintliga tjänst Liveshop.

KTH SCS, Stockholm

Kort presentationsfilm om KTH SCS

Smartare möten - testa metoder för effektivare kommunikation mellan verksamheter och personer som har en omfattande psykisk och kognitiv problematik.

MailDirect Sweden AB, Stockholm

Kort presentationsfilm om MailDirect Sweden

Digitala nyhetsbrev för alla - ökad tillgänglighet till digitala nyhetsbrev som skickas via tjänsten Maildirect.

Myndigheten för delaktighet (MFD), Stockholm

Kort presentationsfilm om MFD

EPUB 3 (nästa generation av tillgänglig offentlig information) – MFD ska tillsammans med Myndigheten för tillgängliga medier (MTM) undersöka utbudet av verktyg för att göra om media till EPUB 3 samt kartlägga vilka program som kan läsa EPUB3.

Omnitor, Stockholm

Kort presentationsfilm om Omnitor

eCwebb - röstsamtal, videosamtal och datakommunikation i realtid direkt i webbläsaren.

Raftech AB, Göteborg

Kort presentationsfilm om Raftech

Teletext.se - molnbaserad tjänst som erbjuder personer i behov av kommunikationsstöd ett stöd i form av textning av pågående telefonsamtal.

SDR Tecken AB, Stockholm

Kort presentationsfilm om SDR Tecken

Teckenmail - en tjänst som gör att teckenspråkiga personer via en myndighets eller ett företags webbplats kan lämna meddelanden på teckenspråk, samt få svar från myndigheten eller företaget på teckenspråk.

StoCKK, Habilitering och hälsa, SLL, Stockholm

Kort presentationsfilm om StoCKK

Appsök- kvalitetssäkrad sökbar appinformation tillgänglig ur ett mångfaldsperspektiv.

arrow Från studier till arbete (utlyst 2013)

Post- och telestyrelsen (PTS) har utsett åtta vinnare i den åttonde innovationstävlingen där temat var ”Från studier till arbete”. Vinnarna ska skapa it-lösningar som kan bidra till att fler människor får bättre möjligheter att utbilda sig och komma in på arbetsmarknaden, oavsett funktionsförmåga.

De åtta vinnarna tilldelas mellan 500 000 och 1,7 miljoner kronor, totalt ca 10 miljoner kronor. Arbetet med projekten påbörjas direkt och kommer att finansieras av PTS i som längst 18 månader.

- Vår ambition och förhoppning är att de projekt vi finansierar kan bidra till att minska hindren och öka möjligheterna så att fler kan ta del av arbetsmarknaden på lika villkor, säger Göran Marby, generaldirektör för PTS.

Till tävlingen ”Från studier till arbete” kom det in 24 bidrag, varav åtta får finansiering från PTS. Sedan starten av Innovation för alla, 2010, har PTS med denna tävling genomfört åtta tävlingar och finansierat 76 projekt för totalt 100 miljoner kronor.

Om du vill ta del av vinnarnas slutrapporter, kontakta info@pts.se eller telefon: 08-678 55 00

AB Transistor Sweden – Stockholm  

Kommunikationssystem för hörselskadade med hjälp av mobiltelefoner.

Daimonic creations AB – Stockholm

Snailday en tjänst för att hjälpa människor med Asperger syndrom eller autism att klara av studier, arbete och vardag.

Bräcke Diakoni – Göteborg

Jobbpuzzlet – utbildningsplattform för arbetssökande unga vuxna med funktionsnedsättning samt arbetsgivare.

Comai AB – Visby

Smartphone/surfplattebaserat arbetshjälpmedel för personer med kognitiv funktionsnedsättning.

Gleerups Utbildning AB – Malmö

Arbetsplatsförlagt lärande i nära samspel med skolan: Verktyg för ökade möjligheter för alla gymnasieelever och komvuxelever att nå inträde på arbetsmarknaden.

Invigos AB – Stockholm

Roligt, lärorikt och meningsfullt skrivande: Utveckling av digitala skrivverktyg för elever med läs- och skrivsvårigheter/dyslexi på yrkesförberedande gymnasieprogram.

Myra Industriell Design AB – Stockholm

Bättre tillgänglighet i färdtjänsten för personer med afasi, nedsatt läs-/skriv-/talförmåga.

Polar Print - Luleå

Reskompis för personer med nedsatt syn.

Rätt IT-lösningar underlättar steget från skola till arbete

I denna tävling efterfrågade PTS lösningar som gör arbetsplatser mer tillgängliga för alla oavsett funktionsförmåga, inklusive förslag som kan ge stöd till arbetsgivare för ökad kunskap kring olika gruppers behov och för ett bättre bemötande i rekryteringsprocesser.

PTS sökte även lösningar som kan ge stöd i studiearbetet både i gymnasiet och i vidare studier vid högskola och universitet så unga med funktionsnedsättning får samma möjlighet till utbildning som sina jämnåriga kamrater.

Dessutom innefattade tävlingen även förslag som gör att kollektivtrafiken mer tillgänglig, tydlig och enkel för att på så sätt öka förutsättningarna för att alla ska kunna ta sig till och från skola och arbete.

Så gick tävlingen till

Tävlingen ”Från studier till arbete” startade i november 2013. Av de 24 inkomna ansökningarna valde PTS ut ett antal som fick göra en förstudie, med syftet att säkra att det finns rätt förutsättningar för att genomföra projekten på önskat sätt och med önskat resultat.

I utvärderingsarbetet har PTS använt sig av ett expertråd, med representanter för användargrupperna och personer med teknik- och branschkunskaper, som har deltagit i bedömningen av ansökningarna.

När alla ansökningar har utvärderats tas beslut om vilka som utses till vinnare och får finansiering. Det beslutet skedde 20 maj 2014 för tävlingen ”Från studier till arbete”. PTS kommer att följa varje projekt genom att granska och godkänna den etapprapportering som de sökande företagen är skyldig att lämna in.

arrow Leka, lära, leva (utlyst 2013)

PTS har utsett 15 vinnare i tävlingen ”Leka, Lära, Leva” som tilldelas en sammanlagd finansiering på knappt 19 miljoner kronor. Projekten ska skapa it-lösningar som kan ge barn och unga med funktionsnedsättningar bättre möjligheter till en utvecklande skola och en aktiv fritid.

Om du vill ta del av vinnarnas slutrapporter, kontakta info@pts.se eller telefon: 08-678 55 00

15 vinnare

Abilia AB

Abilia ska utveckla Buddi, en applikation för smarta mobiltelefoner och surfplattor som underlättar utbildning och lärande för barn och ungdomar med kognitiva funktionsnedsättningar. Buddi är en knapp som alltid ligger synlig på skärmen. Knappen kan flyttas runt och tillfälligt döljas. Med ett tryck på knappen öppnas en meny med individuellt valda stödfunktioner.

Askunge Thorsén Förlag AB

Askunge Thorsén Förlag ska digitalisera de fyra titlarna i serien ”Lyckas med problemlösning” så att materialet blir tillgängligt som webbapplikationer. Det gäller lärarböckerna Lyckas med problemlösning A respektive B och de två elevböckerna "Monstertrubbel" och "De sju portarna".

Dramaski AB

Dramaski ska skapa en webbplats som genom animationer och lekar visar hur teckenspråkets handformer och rörelser kan användas för att stimulera barnens matematiska tänkande. Ett annat syfte är att på ett visuellt och lekfullt sätt visa på samband hur matematiska tecken i teckenspråket och dess skriftliga motsvarighet. En fördel med teckenspråket är att det uttrycks med kroppens rörelser vilket gör det möjligt att skapa lekar med matematik med kroppen.

Glosboken

Glosboken ska utveckla tre nya funktioner på Glosboken i syfte att underlätta och förbättra inlärningen av glosor och språk för elever med läs- och skrivsvårigheter (dyslexi) och koncentrationssvårigheter (ADHD).

Hatten Förlag AB

Hatten Förlag ska paketera strukturerad språkträning i ett lustfyllt material som görs tillgängligt på flera olika sätt för att ge mindre barn med funktionsnedsättning möjlighet att så tidigt som möjligt kunna förbättra sin språkutveckling. Detta genom att kombinera motorik- och röstträning i grupp med lek och lärande på dator/surfplatta hemma och i förskolan.

Högskolan i Skövde

Den tilltänkta studien syftar till att utveckla ett ramverk för inkluderande dataspelsdesign. Högskolan i Skövde ämnar skapa två spel till smarta mobiltelefoner och surfplattor, designade på ett sådant sätt att de inkluderar spelare med synnedsättningar.

Kapabia

Kapabias projekt är en app som ska ge barn som vill lära sig teckenspråk möjligheten att göra det på ett barnanpassat och lekfullt sätt.

Ludosity Learning

Ludosity Learning ska utvecka Cloud Islands (en digital spelvärld) som syftar till att tillhandahålla en spelifierad, digital utbildningsplattform för samtliga elever i årskurs 6-9, samt dess lärare.

Nordic Peak

Detta projekt syftar till att utöka plattformen CommunityBase från att endast hantera kommunikation på gruppnivå till att även hantera kommunikation på individnivå enligt de lagar och riktlinjer som gäller i Sverige. Detta för att inom projektet ta fram en ny tjänst kallad Träffen för barn och unga med kognitiva handikapp, psykiskt och fysiskt handikapp.

Rule Communication Nordic AB

Rule Communication ska utveckla en fullt implementerad teknisk kommunikationsplattform som från grunden stödjer flerkanalspublicering, personalisering och individualisering för tillgänglighet. Detta innebär att information kan sändas till mottagares kanaler baserade på dess individuella preferenser avseende kanal, innehåll och gränssnitt. Kommunikationsplattformen skall tillgodose individuella behov avseende läsbarhet/hörbarhet och förståelse för information i dator, surfplatta och mobil.

Språkbussen AB

Språkbussen kommer att skapa 4 appar för att lära sig om känslor. Det kommer att finna tecken i apparna för att förtydliga känslorna även för dem som behöver tecken i sin kommunikation. Apparna kommer att innehålla olika spel som hänger ihop med känslor och språklig utveckling. Det blir ett leklärande att få lära sig mer om känslor.

Stockholm Stad Idrottsförvaltning

Stockholm Stad Idrottsförvaltning ska vidareutveckla webbtjänsten www.fritidsnatet.se med kalenderapplikation, nyhetsbrevapplikation, 8 inspirationsfilmer samt 15 instruktionsfilmer.

Tekniska museet

Tekniska museet ska utveckla ett informationssystem och en installation som heter ”Musik med hela kroppen” för det nya science center som öppnar januari 2015. Ledord är 100% För alla, 100% Tillsammans och 100% Omsorg och service. Syftet är att erbjuda besökarna möjlighet att skapa, leka och lära – tillsammans och på lika villkor, oavsett funktionsförutsättning.

Timagine Handelsbolag

Timagine ska utveckla ”Prata” som är en app för smarta mobiltelefoner och surfplattor, med funktonen att ge barn som inte kan prata en röst.

Autism- och Aspergerförbundet

Projektet ska utveckla appen ”ResLedaren” som syftar till att göra kollektivtrafiken tillgänglig för flera och enkelt kan användas med hjälp av smartphones och läsplattor. För barn och unga som upplever hinder i resande med kollektivtrafik p g a bristande överblick, tidsuppfattning, problemlösnings- och orienteringsförmåga, kompenseras många av dessa hinder genom funktionerna i appen.

arrow Användbara medietjänster (utlyst 2012)

PTS har utsett åtta vinnare i tävlingen "Användbara medietjänster" som tilldelas en sammanlagd finansierng på drygt 11 miljoner kronor. Projekten ska skapa it-lösningar som kan bidra till att fler människor kan använda medietjänster.

PTS sökte i denna tävling projektförslag som på it-lösningar som gör att fler människor kan ta del av tv, film, radio, musik, böcker och tidningar via internet.

Om du vill ta del av vinnarnas slutrapporter, kontakta info@pts.se eller telefon: 08-678 55 00

Åtta vinnare

Br. Ström

BR. Ström ska skapa en molntjänst, Syntolkcentralen, där det blir enkelt att ta del av tv-program med syntolkning. Kanalbolagen kan beställa syntolkning av program via tjänsten. SyntolkCentralens målgrupp är 
i första hand personer med synnedsättning men även personer med kognitiv funktionsnedsättning kan ha nytta av tjänsten.

Darub

Darub ska utveckla en tjänst som gör dagstidningar tillgängliga på surfplatta. Tjänsten är utformad på att sätt så att det är lätt att få en överblick av innehållet och det är möjligt att lyssna på texten istället för att läsa den själv. Målgruppen är personer med lässvårigheter.

Digilär

Digilär ska utveckla digitala läromedel, för högstadiet och gymnasiet, som är anpassat utifrån elevernas olika förutsättningar och behov. Målgrupp är personer med med lässvårigheter, koncentrationssvårigheter och dyskalkeli. Digilär får också ett särskilt utnämnande för att projektet bäst lever upp till konceptet Design för alla i denna tävling.

Europeiskt Teckenspråks Center

Europeiskt Teckenspråks Center skapar tjänsten T3 som gör det lättare för teckenspråkiga att ta del av digitala böcker och tidningar. Tjänsten läser text och omvandlar det till tecken. 

LOTS Design

LOTS Design skapar Tillgänglighetsappen.se som riktas till medieutvecklare. Målet är att öka kunskapen om vad som stödjer tillgänglighet, så att människor med olika funktionsnedsättningar kan konsumera video och tv-tjänster via internet.

Thor Ghai

Tor Ghai utvecklar skärmläsaren TorTalk. Användaren kan välja vilken text, i digitala böcker och tidningar, som ska bli uppläst via talsyntes. Målgruppen är personer med lässvårigheter, nedsatt synförmåga och ofullständiga språkkunskaper.

Tundell & Samuelsson

Projektet från Tundell & Samuelsson går ut på att få hjälp att ta del av tv-program. Den som har behov ska kunna se ordinarie tv-sändning, ensam eller med vänner och familj, och ta del av innehållet genom syntolkning och textuppläsning i en egen mobil enhet.

Veridict

Veridict skapar en mobilapp som kan användas för att komma åt webbaserade radiosändningar och podradio med hjälp av talstyrning. Lyssnaren använder sin egen röst. Målgruppen är i första hand personer med synnedsättning eller nedsatt motorik. Men även personer med lässvårigheter, eller med kognitiva funktionsnedsättningar, kan ha nytta av appen.

arrow Begriplighet och interaktion (utlyst 2012)

PTS innovationstävling med temat Begriplighet och interaktion – kommunikationslösningar för personer med kognitiva funktionsnedsättningar avslutades 17 december 2012. Nio vinnare tilldelas en finansiering på drygt 10 miljoner kronor.

PTS sökte i denna tävling projektförslag som kan öka den digitala delaktigheten för personer med någon typ av kognitiv nedsättning.

Om du vill ta del av vinnarnas slutrapporter, kontakta info@pts.se eller telefon: 08-678 55 00

Nio vinnare

ALT

ALT Access and Language Technology skapar ett verktyg och en webbtjänst som kan användas för att författa lättläst text. Målgruppen är personer med lässvårigheter.

Centrum för lättläst

Centrum för lättläst skapar en anpassad kommentarsfunktion för artiklar på webben. Alla ska kunna använda funktionen och delta i den digitala samhällsdebatten oberoende av förutsättningar eller plattform.

Doro AB

Doro utvecklar mobilappar, med förenklat gränssnitt och begränsade funktioner, för användning av Skype och Facebook. Målgrupp är personer med kognitiva funktionsnedsättningar.

Essiq AB

Essiq utvecklar ett verktyg, en mobilapp, som ska fungera som guide och stöd för resenärer i kollektivtrafiken. Målgruppen är personer med kognitiva funktionsnedsättningar, med smartphone, och som åker kollektivt i Göteborg. 

Jonas Enebrand AB

Jonas Enebrand Aktiebolag utvecklar tjänsten eFrid som är ett program för tillgänglighet. Programmet, som innehåller funktioner som exempelvis talsyntes och stor text, startas i datorns webbläsare. Målgrupp är personer med kognitiva funktionsnedsättningar.

KTH CSC

KTH CSC genomför en systematisk kunskapsöversikt om tillgänglighet till elektronisk kommunikation för personer med kognitiva funktionsnedsättningar. Studien skall besvara frågan om vilka kognitivt inriktade åtgärder som finns vetenskapligt dokumenterade och vilka effekter de har.

Strikersoft

Strikersoft skapar lättbegripliga instruktioner, för surfplatta och smartphone, som ökar självständigheten för personer med kognitiva funktionsnedsättningar. Instruktionerna utifrån användarens behov.

Synaptic

Synaptic skapar ett program, Theo, för surfplatta och dator som kan användas av barn som deltar i en behandlingsmetod för beteendeträning. Träningen blir enklare att genomför med hjälp av programmet. Målgrupp är barn med aspergers syndrom och autism.

Örebro kommun stadsbyggnadskontoret

Stadsbyggnadskontoret i Örebro tillgängliggör kommunens natur- och kulturreservat genom att skapa en mobil guidning för personer med kognitiva funktionsnedsättningar. Örebro kommun får också ett särskilt utnämnande för att projektet bäst lever upp till konceptet Design för alla i denna tävling.

arrow Lösningar för personer med dövblindhet (utlyst 2011)

Under 2012 genomförde PTS innovationstävlingen "Underlätta vardagen för personer med dövblindhet". Här finns information om temat och länkar till de it-lösningar som har skapats via tävlingen.

Om du vill ta del av vinnarnas slutrapporter, kontakta info@pts.se eller telefon: 08-678 55 00

Sju vinnare

Dolphin Computer Access

Projektet ska vidareutveckla den existerande produkten Dolphin Guide (Guide) i syfte att möjliggöra användning för personer med dövblindhet. Guide är ett PC-baserat hjälpmedel för datorovana användare samt för användare som av olika anledningar har svårigheter att använda Windows operativsystem och Windowsprogram. Med Guide ska användarna bland annat kunna hantera e-post, surfa, skriva, läsa texter samt lyssna på webbradio. 

Raftech

Raftech har utvecklat ett system för skrivtolkning på plats men även på distans. Brukaren kan ta emot skrivtolkningar, göra bokningar och se aktuella bokningar via en webbplats.

Polar Print

Projektet ska anpassa och vidareutveckla en mobil texttelefoniklient så att den kan användas av personer med dövblindhet vid distanstolkning eller kommunikation med anhöriga. Projektet kommer också att genomföra ett fälttest.

Santa Anna

Projektet ska utforska och ta fram verktyg för utveckling och design av haptiska gränssnitt för it- och kommunikationslösningar. Haptisk information innebär att mottagaren kan använda sin känsel och är därför viktig för personer med dövblindhet.

DSV Stockholms universitet

Projektet ska ta fram ett webbgränssnitt med inbäddad teknik för uppläsning av webbsidors navigering och innehåll tillsammans med stöd för vibrationer för att återge webbsidans olika element. Stödet ska ersätta och/eller komplettera de skärmläsare som används idag för blinda/dövblinda.

Örebro universitet

Projektet ska utveckla det befintliga ridhjälpmedlet Ready Ride för personer med gravt nedsatt syn- och hörselfunktion. Funktionen är att med vibrationer hjälpa ryttaren att navigera men även kommunicera med ridinstruktör eller assistent. Det här projektet ska göra en vidareutveckling av systemet för att kunna signalera till ryttaren med smarta telefoner samt förbättra vibratorerna.

Örebro läns landsting

Projektet ska utveckla hjälpmedlet Distime, som anger tidsavstånd till en viss tid eller planerad händelse. Genom ett nytt program som kan implementeras i mobiltelefon ska användaren få informationen auditivt/visuellt/taktilt beroende på om de har hörsel-/synrest eller ingendera.

arrow Handel och betalning (utlyst 2011)

Under 2011 genomförde PTS innovationstävlingen "Arbete och utbildning".

Om du vill ta del av vinnarnas slutrapporter, kontakta info@pts.se eller telefon: 08-678 55 00

Fem vinnare

Den 20 februari 2012 utsåg PTS fem vinnare i tävlingen. Vinnarna får finansiering från PTS för att genomföra sina projekt.

Här följer en kort presentation av vinnarna.

En betaltjänst för alla

Abuni tillhandahåller en kommersiell tjänst som vänder sig till alla konsumenter som vill kunna förenkla hanteringen av räkningar, framförallt vid mottagandet och betalningen av dessa.

Abuni får 2012 års Design för alla-utmärkelse. Det innebär att den tjänst Abuni utvecklar kan användas av många olika grupper, oavsett funktionsförmåga.

Kvalitativ studie av e-handelsplatser

ETU har gjort en kvalitativ studie av valda moment på sex e-handelsplatser. På e-handelsplatser finns gemensamma moment, till exempel att hitta rätt produkt, att lägga produkter i varukorg, att registrera sig som kund och betala. Testerna har främst gjorts med användare med särskilda behov samt expertkontroll utifrån WCAG:s riktlinjer.

Studie i e-handel

Funka NU:s projekt, där de skulle genomföra en studie av e-handelswebbplatser ur tillgänglighetsperspektiv, avbröts i förtid.

Mat för alla

Projektet ska utveckla en tjänst som erbjuder möjligheten att från sin befintliga tv kunna beställa och betala mat (ingredienser och färdiga rätter) och få den levererad till sitt hem. Tjänsten är till för personer som av olika anledningar har svårt att göra detta med de lösningar som i dag finns på marknaden.

Öppen handel

Pitney Bowes har utvecklat en kartbaserad mobilapp, Öppen Handel, med information om restaurangers, kaféers och butikers fysiska utformning för tillgänglighet. Användaren kan bidra till innehållet i appen genom att fota ett motiv som kan påverka tillgängligheten postivt eller negativt. Informationen presenteras i ett anpassat gränssnitt och rör bland annat tillgänglighet vid hållplatser, närhet till handikapparkering och liknande.

arrow Kultur och fritid (utlyst 2010)

I maj 2011 utsåg PTS 15 vinnare som fick dela på totalt 18 miljoner kronor. Detta tillkännagavs på Nalen i Stockholm då vinnarna fick motta diplom av PTS generaldirektör Göran Marby.

– PTS bedömer att de här projekten kan förbättra möjligheterna för personer med funktionsnedsättning att utöva och ta del av kultur och fritid. Det kommer att bli väldigt spännande att följa de här projekten, säger PTS generaldirektör Göran Marby.

Här finns mer information om PTS innovationstävling på temat "Kultur och fritid".

Om du vill ta del av vinnarnas slutrapporter, kontakta info@pts.se eller telefon: 08-678 55 00

15 vinnare

Uppläsning av textremsor med talsyntes

DART utvecklar ett verktyg där datorn kan läsa upp textremsor från filmer och tv-serier. Verktyget hämtar information från undertextfiler som laddas hem från Internet eller hämtas från en dvd, och läser texten högt via en talsyntes. Målgruppen är personer som har svårigheter att läsa textremsor, till exempel på grund av synnedsättning eller dyslexi.

Talande textremsa i mobilen

Komp & Assit AB, bolag ägt av Dyslexiförbundet FMLS, har utvecklat en appen Movie Talk som kan spela upp talande textremsa och syntolkning för bio. Målgrupperna är personer med lässvårigheter, synnedsättning och blinda.

Digitalteatern

Frekvens Produktion har skapat Digitalteatern som är en webbportal för filmad teater och scenkonst. Tittaren kan välja att lägga till undertext, teckentolkning och syntolkning till föreställningarna.

Evenemang för alla

Föreningen för fri kultur och programvara har tagit fram en guide för tillgängliga evenemang. Projektet har samarbetat med organisationer med olika perspektiv på tillgänglighet.    

Tillgänglighetsguider

IGIS skapar en tjänst för att göra samhällets resurser och tillgångar mer lättillgängliga. Det ska vara möjligt för arrangörer, både offentliga och privata, att inventera och presentera tillgång till arrangemang, platser, lokaler och fritidsanläggningar. Med hjälp av aktiva kart- och geografibaserade planeringsverktyg i en applikation på telefonen synliggör man samhällsresurser och dess möjligheter och begränsningar för personer med en funktionsnedsättning.

Projektet avbröts i förtid. 

Infotainment

Help-IT Skaraborg AB tar fram en produkt och en tjänst som bygger på att man laddar ned ett program till en smarttelefon eller surfplatta. Programmet avspeglar evenemanget i den mobila enheten på ett förtydligat sätt beroende på mottagarens funktionsnedsättning.

Interaktiva lyssnarupplevelser

KTH Tal, musik och hörsel har i projektet Ljudparken utvecklat en mobilapp för Androidtelefoner med syfte att träna hörsel genom lekfull interaktion med ljud.

Teckeninlärning via datorspel och lekfull interaktion

KTH Tal, musik och hörsel skapar ett datorspel där barnet lär sig tecken både genom att se dem och själv använda dem för att styra spelet. Spelet ska vara till nytta och nöje för personer med hörselnedsättning.

Invisi-Ball

InvisiBall påminner om tennis men med skillnaden att man spelar i mörkret och att bollen är virtuell. Spelets skapare, Libido Music, vill utmana våra sinnen och göra oss uppmärksamma på hur viktig hörseln är när vi orienterar oss.

Läshjälpmedel för synskadade

MPReading har skapat en läspenna för personer med synnedsättning eller lässvårigheter. Med hjälp av pennan kan man på ett enkelt sätt tillgodogöra sig information.

Textöversättning för scen

Riksteatern utvecklar en applikation för smarttelefoner för att kunna producera textade teaterföreställningar. Målgrupperna är till exempel personer med hörselnedsättning eller personer som har svenska som andraspråk.

Din röst

Storytel har skapat en webbaserad plattform, Din röst, för utgivning av ljudböcker. Användarna gör både inläsning och korrekturläsning vilket sänker kostnaderna och möjliggör ett större utbud av ljudböcker.

Slöjdklubben 2.0

Svenska Hemslöjdsföreningarnas Riksförbund har skapat ett socialt digitalt forum, kallad Slöjdklubben 2.0, för barn och vuxna. Via webbplatsen kan medlemmarna finna redaktionellt material, få inspiration, lära av varandra, knyta kontakter och starta egna intressegrupper. Barnen har också möjlighet att ställa frågor till handledare och pedagoger som arbetar för att komma vidare i sitt skapande.

Hörbarhetsförbättringar i radio

Sveriges Radio ger i sitt projekt lyssnaren möjlighet att själv reglera förhållandet mellan tal och musik. Detta görs genom att separera tal från musik och effekter och placera det i en tredje kanal. För lyssnare med hörselnedsättning innebär detta en möjlighet att själva förstärka talet.

Museum hemma

Systemagic har skapat Museum hemma som är ett virtuellt galleri för olika utställningar. Projektet syftar till att funktionshindrade i samhället ska kunna tillgodogöra sig det kulturarv som finns hos landets museer. Målgrupperna är personer med både fysisk och kognitiv funktionsnedsättning.

arrow Arbete och utbildning (utlyst 2010)

Under 2010 genomförde PTS en innovationstävling med temat "Arbete och utbildning". På den här sidan finns information om temat och länkar till de it-lösningar som skapats genom tävlingen.

I oktober 2010 beslutade PTS vilka projekt som har vunnit PTS innovationstävling. De elva vinnarna får finansiering från PTS för att genomföra sina projekt.

Om du vill ta del av vinnarnas slutrapporter, kontakta info@pts.se eller telefon: 08-678 55 00

Elva vinnare

Schola Comai

Comai AB har utvecklat en mobilapplikation, Schola Comai, som är skapad för skolelever med kognitiva funktionsnedsättningar. Med appen, som innehåller bland annat schema och minnesstöd, kan eleverna nå och påverka sitt skolarbete oavsett tid och rum.

T-Meeting för arbete och utbildning

Europea har skapat en produkt för videokommunikation som kan användas vid bland annat utbildningar, möten och arbetsintervjuer på distans.  

Kommunikationshjälpmedel i samverkan

FUB i Kalmar Län har skapat en kommunikationsplattform för döva och personer med läs- skriv- och talsvårigheter.

Handy Blue

Motion Control har utvecklat Handy Blue som är ett hjälpmedel för omgivningskontroll och kommunikation. Handy Blue placeras på rullstolen och användaren kan själv styra apparater och utrustning i hemmet, på jobbet eller i skolan.

Ledsagningsportalen

Samtrafiken har utvecklat en tjänst för beställning och planering av ledsagning. Via en webbplats, Ledsagningsportalen, är det möjligt att boka ledsagning för såväl tåg, buss, båt och kombinerande resor.  

Friendly Reader

Santa Anna IT Research Insititute har utvecklat tjänsten Friendly Reader som underlättar läsning av längre textdokument. Det är ett interaktivt verktyg för att skapa sammanfattningar, få texter upplästa samt få synonymer för svåra ord.

InClouding

InClouding är en multifunktionell lär och kommunikationsplattform för studerande skapad av Sweden Assistive Solutions. Det är en flexibel och dynamisk digital lärmiljö med inbyggda stödfunktioner.

Education for all

Med teckentolkning i ett virtuellt klassrum kan döva och hörselskadade få språkstöd vid studier på distans. Symmetri Konsult har utvecklat tjänsten Webbtolken.

Symbolstöd till rapportsystem

M_Solution har skapat ett system för att koppla symbol/pictogramstödda påminnelse- och kommunikationsverktyg till befintliga affärssystem. Genom att antingen använda ett direkt webbgränssnitt i systemet eller det specialanpassade verktygets gränssnitt kan man anpassa kommunikationen i affärssystemet individuellt, så att ”rätt” gränssnitt kommer till ”rätt” användare.

Vomote

Veridict AB har utvecklat ett röstbaserat hjälpmedel, Vomote, som kan anslutas till datorer. Lösningen innebär att en PC kan kontrolleras helt, eller delvis, med talet

Audio Publisher

Voice Professional har utvecklat ett program, Audio Publisher, som kan omvandla dokument i pdf-format till format som kan läsas upp med talsyntes.

PTS är en av de myndigheter som ansvarar för att funktionshinderspolitiken förverkligas. Myndigheten upphandlar ett antal tjänster inom elektronisk kommunikation och post för personer med funktionsnedsättning. PTS arbetar även med utvecklingsprojekt för att utvärdera användbarhet och synliggöra nya tekniska möjligheter.