Välkommen till Digin - nätverksdagen om digital inkludering och tillgänglighet

Digin är en kostnadsfri och helt digital heldag för offentlig sektor som har fokus på erfarenhetsutbyte, vägledning och inspiration.

Digin arrangeras av tre myndigheter som alla har uppdrag som innefattar att främja digital inkludering och tillgänglighet; Post- och telestyrelsen (PTS), Myndigheten för delaktighet (MFD) och Myndigheten för digital förvaltning (DIGG).
 
Digin vänder sig till alla inom offentlig sektor som arbetar med att se till att verksamheten och information är tillgänglig för alla medborgare.
 
Syftet med Digin är att erbjuda en plattform för att samlas kring gemensamma frågor och utmaningar kopplat till digital inkludering och tillgänglighet. Förutom nätverksdagen kommer även information, inspiration och nätverkstillfällen erbjudas både före och efter dagen på olika sätt.
 
Det ursprungliga upplägget var en heldag på Norra Latin i Stockholm med talare, föreläsningar, nätverksmöjligheter och fördjupande temaspår och workshops. På grund av rådande läge med covid-19 kommer inte Digin bli ett tillfälle då deltagarna samlas fysiskt på samma plats.
 
Tack vare gott samarbete och intensivt arbete kan Digin istället erbjudas som ett helt digitalt arrangemang. Delar av programmet kommer att direktsändas och vara öppet för alla att ta del av. Sändningen kommer ligga på webbplatsen och det kommer även finnas teckenspråkstolkning, syntolkning och direkttextning.
 
De fördjupande temaspåren kommer att arrangeras i digitala temarum där deltagarna delar erfarenheter och insikter i olika workshopmoment. För temaspåren är antalet platser är begränsat och samtliga platser är för närvarande fullbokade.
 
Hela nätverksdagen dokumenteras och sammanfattningar och lärdomar kommer att publiceras och delas efter Digin.
 
Mer information finns på Digins webbplats digin.nu. Där finns uppdateras även information om program, talare och upplägg löpande.
 
För frågor, mejla till info@digin.nu.
 
Hoppas vi ses digitalt den 26 maj!
 
Post- och telestyrelsen (PTS) tillsammans med Myndigheten för delaktighet (MFD) och Myndigheten för digital förvaltning (DIGG)

 

Varför en nätverksdag om digital inkludering och tillgänglighet?

Lagar och krav på tillgänglighet ökar, delvis för att balansera upp att samhällets snabba digitalisering riskerar att exkludera vissa grupper allt hårdare. Digitalisering och teknisk utveckling kan och ska ge större möjligheter att inkludera alla i samhället, inte skapa skarpare gränser som ökar utanförskapen.

För att vi inom offentlig sektor ska kunna utföra våra uppdrag samtidigt som vi möter ökade krav på tillgänglighet och bidrar till ett demokratiskt samhälle behöver vi hitta bra, effektiva arbetssätt och verktyg.
 
Praxis och tydlig vägledning saknas ännu på en del områden och vi behöver lära av varandra och hitta vägen framåt tillsammans. Genom att dela erfarenheter och kunskap och fokusera på möjligheter och lösningar kan vi underlätta allas arbete med digital inkludering.


Mer om de tre myndigheterna

Post- och telestyrelsen (PTS) arbetar för att alla i Sverige ska ha tillgång till bra telefoni, bredband och post. Alla ska kunna ta del av digitaliseringens möjligheter, oavsett funktionsförmåga och förutsättningar. PTS har ett särskilt uppdrag för att främja digital delaktighet och stärka utvecklingen av kommunikationslösningar för personer med funktionsnedsättning och andra grupper med särskilda behov. PTS arbetar även för att långsiktigt förbättra den generella tillgängligheten inom våra ansvarsområden elektronisk kommunikation och post.
 
Myndigheten för delaktighet (MFD) har i uppdrag att verka för att samhället genomför funktionshinderspolitiken. Myndigheten sprider kunskap om delaktighet och ger stöd till ansvariga samhällsaktörer. MFD arbetar för att alla, oavsett funktionsförmåga, ska kunna vara fullt delaktiga i samhället. MFD driver på utvecklingen, följer upp funktionshinderspolitiken och sprider kunskap inom området, med FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning som grund.

Myndigheterna för digital förvaltning (DIGG) har uppdraget att samordna och stödja den förvaltningsgemensamma digitaliseringen i syfte att göra den offentliga förvaltningen mer effektiv och ändamålsenlig. DIGG arbetar bland annat för en ökad digital tillgänglighet på offentliga webbplatser och har fått i uppdrag att se till att lagen om tillgänglighet till digital offentlig service får genomslag. Lagen syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning.