Utlysning av bredbandsstöd

Post- och telestyrelsen (PTS) bjuder härmed in aktörer att söka stöd för bredbandsinvesteringar i fyra regioner: Blekinge, Värmland, Västernorrland och Västra Götaland. Under 2020 finns 136 miljoner kronor att fördela till utbyggnadsprojekt i dessa regioner, stödet fördelas lika mellan regionerna.

Innehåll på denna webbsida:

Utlysningen startar den 8 juni 2020 och stänger den 7 september 2020.

PTS ger stöd för utbyggnad av bredbandsinfrastruktur till byggnader (hushåll, arbetsställen och till viss del fritidshus) som möjliggör överföring av data med en hastighet om minst 1 Gbit/s för slutkund. Stöd ges i områden utanför tätort där det saknas befintliga eller planerade nät av NGA-kvalitet.

På den här webbsidan kan du läsa övergripande om kraven på dem som ansöker och vilka krav PTS ställer på utbyggnadsprojektet. Mer detaljerad information finns i dokumenten Allmän information om bredbandsstödet, PTS villkor för beviljat bredbandsstöd och i ansökningsformuläret i upphandlingsverktyget Visma Tendsign. Alla dessa dokument finns i Visma Tendsign.

Vem kan söka bredbandsstöd?

Både privata och offentliga aktörer kan söka stöd för att bygga ut bredband. Operatörer, stadsnät och fiberföreningar kan söka stödet om de uppfyller kraven. Slutkunder, enskilda näringsidkare och privatpersoner kan däremot inte söka stödet.

De som söker stödet måste uppfylla vissa kriterier:

 • Ska vara registrerad i ett aktiebolags-, handels- eller föreningsregister eller motsvarande.
 • Ska bedriva bredbandsverksamhet.
 • Ska ha erfarenhet av bredbandsutbyggnad, kravet kan uppfyllas genom annan aktör.
 • Ska ha ekonomisk förmåga att genomföra utbyggnadsprojektet och hantera oförutsedda projektkostnader.
 • Ska ha ansvarsförsäkring.
 • Ska inte ha fått olagligt statsstöd som inte betalats tillbaka.

Vad får man bredbandsstöd för?

Nätbyggare kan få bredbandsstöd för utbyggnad av bredbandsinfrastruktur till avlämningspunkter för byggnader som ingår i utbyggnadsprojektet. Avlämningspunkterna ska placeras så att byggnaderna kan anslutas till en skälig kostnad.

Bredbandsinfrastrukturen ska byggas ut från närmaste nod som är en lämplig kopplingspunkt i befintlig bredbandsinfrastruktur, vilket betyder att det ska finnas en sammankoppling till aktivt nät bakåt i nätet. Bredbandsinfrastrukturen ska möjliggöra att slutkunder i samtliga byggnader som ingår i utbyggnadsprojektet kan få abonnemang med en överföringshastighet om 1 Gbit/s om de ansluts till den stödfinansierade infrastrukturen.

Bredbandsstödet är teknikneutralt. För vissa tekniker behöver PTS dock mer detaljerade underlag vid ansökan för att kunna bedöma om utbyggnadsprojektet kan leva upp till leveranskraven.

Det är direkta investeringskostnader för så kallad passiv infrastruktur som kan ge bredbandsstöd. Passiv bredbandsinfrastruktur är bredbandsnät utan några aktiva komponenter.

PTS ger även bredbandsstöd för inköp av tjänst för arbeten samt för egna arbeten och eget nytt material som är direkt kopplade till utbyggnaden av passiv bredbandsinfrastruktur. Stödet är begränsat till att omfatta direkta kostnader som rör den fysiska infrastrukturen och utbyggnaden av den.

Ansök via Visma Tendsign

För att kunna ansöka behöver ni skapa ett användarkonto i upphandlingssystemet Visma Tendsign. Därefter går ni till PTS utlysning av bredbandsstöd. Där fyller ni i ansökningsformuläret och ansökningsbilaga för de regioner ni söker stöd i. I ansökningsbilagan anger ni vilka byggnader som ert eller era utbyggnadsprojekt omfattar samt fyller i information såsom projektplan, finansieringsplan m.m. Ni gör en ansökan oavsett om ni söker stöd för utbyggnadsprojekt i flera regioner eller för flera utbyggnadsprojekt i en region. Gäller ansökan flera regioner ger ni i en ansökningsbilaga för varje region.

Ett utbyggnadsprojekt ska:

 • Omfatta avlämningspunkter för lägst 10 byggnader och högst 400 byggnader.
 • Ha ett sökt stödbelopp som uppgår till lägst 200 000 kronor och högst 10 miljoner kronor.
 • Innehålla byggnader i ett sammanhängande område.
 • Inte ha en högre andel fritidshus än 20 procent av det totala antalet byggnader som ingår i utbyggnadsprojektet.

En byggnad får endast ingå i ett utbyggnadsprojekt per sökande.
Av ansökan ska det tydligt framgå vilken teknik ni kommer att använda i respektive utbyggnadsprojekt.

Det är kostnadsfritt att skapa en användare, använda systemet och att lämna ansökan. I Visma Tendsign är det möjligt att ta del av underlagen utan att lämna in en ansökan.

Så går urvalsprocessen till

Utbyggnadsprojekten konkurrerar med varandra inom varje region. De projekt som har lägst genomsnittligt stödbehov per byggnad som ingår i utbyggnadsprojektet får stöd, fram till dess att regionens stödpott är förbrukad.

Regionerna har prioriterat byggnader i områden som de bedömer vara särskilt viktiga. Om ett utbyggnadsprojekt inkluderar prioriterade byggnader ger de en fördel i utvärderingen. Information om vilka byggnader som är prioriterade och hur utbyggnadsprojekt utformas finns i ansökningsmaterialet tillgängligt i Visma Tendsign.

PTS räknar med att fatta beslut om att bevilja stöd senast i november 2020. De som beviljas bredbandsstöd får utbetalning i december 2020 efter rekvirering.

PTS beslut om vilka som beviljas stöd kan inte överklagas.

Villkor för beviljat utbyggnadsprojekt

I PTS villkor för beviljat bredbandsstöd finns villkor som den som söker stöd accepterar. Några av de villkor som stödmottagarna kommer att behöva uppfylla är:

 • Att infrastrukturen ska vara robust och driftssäker.
 • Att följa anvisningarna i Robust fiber  vid utbyggnad av fiber, eller Robusta radionät eller annat liknande systematiskt arbetssätt vid annan utbyggnad.
 • Att färdigställa nätet inom tre år, senast den 1 december 2023.
 • Att driftsätta nätet.
 • Att erbjuda slutkunder möjlighet att ansluta sig, till en skälig anslutningsavgift, som lägst 20 000 kronor och som högst 40 000 kronor.
 • Att ge andra aktörer tillträde till den stödfinansierade bredbandsinfrastrukturen.

Mer information finns även i Allmän information om bredbandsstödet.