PTS bredbandsstöd

På den här webbsidan hittar du övergripande information om kraven på dem som ansöker om bredbandsstöd och vilka krav PTS ställer på utbyggnadsprojektet.

PTS ger stöd för utbyggnad av bredbandsinfrastruktur som möjliggör överföring av data med en hastighet om minst 1 Gbit/s för slutkund. Stöd ges i utpekade områden utanför tätort där det saknas befintliga eller planerade NGA-nät. En sammanställning av vilka byggnader som är möjliga att söka stöd för publiceras i samband med att utlysningen öppnar, i den så kallade byggnadsförteckningen.

Vem kan söka bredbandsstöd?

Både privata och offentliga aktörer kan söka stöd för att bygga ut bredband. Operatörer, stadsnät och fiberföreningar kan söka stödet om de uppfyller kraven. Slutkunder, enskilda näringsidkare och privatpersoner kan däremot inte söka stödet.

De som söker stödet måste uppfylla vissa kriterier. Exempelvis gäller att stödmottagaren:

  • Ska vara registrerad i ett aktiebolags-, handels- eller föreningsregister eller motsvarande.

  • Ska ha erfarenhet av bredbandsutbyggnad, kravet kan dock uppfyllas genom samarbete med annan aktör.

  • Ska ha förmåga att genomföra utbyggnadsprojektet och hantera oförutsedda projektkostnader.

  • Ska ha ansvarsförsäkring.

Vad får man bredbandsstöd för?

PTS bredbandsstöd kan sökas för utbyggnad till utpekade byggnader som listas i den så kallade byggnadsförteckningen. Förteckningen tas fram genom en kartläggning där PTS identifierar byggnader i glesbygd, där det inte är kommersiellt gångbart att bygga NGA-nät inom de närmsta tre åren.

PTS stödfinansierar s.k. homes passed utbyggnad. Nätbyggare kan få bredbandsstöd för utbyggnad av bredbandsinfrastruktur till avlämningspunkter för de byggnader som ingår i utbyggnadsprojektet. Avlämningspunkterna ska placeras så att byggnaderna kan anslutas till en skälig anslutningsavgift.

Bredbandsinfrastrukturen ska byggas ut från närmaste nod som är en lämplig kopplingspunkt i befintlig bredbandsinfrastruktur, vilket betyder att det ska finnas en sammankoppling till aktivt nät bakåt i nätet. Bredbandsinfrastrukturen ska möjliggöra för slutkunder i samtliga byggnader som ingår i utbyggnadsprojektet att få abonnemang med en överföringshastighet om 1 Gbit/s om de väljer att anslutas till den stödfinansierade infrastrukturen.

Bredbandsstödet är teknikneutralt. För vissa tekniker behöver PTS dock mer detaljerade underlag vid ansökan för att kunna bedöma om utbyggnadsprojektet kan leva upp till leveranskraven.

Det är direkta investeringskostnader för så kallad passiv infrastruktur som kan ge rätt till bredbandsstöd. Passiv bredbandsinfrastruktur är bredbandsnät utan några aktiva komponenter.

PTS ger även bredbandsstöd för inköp av tjänst för arbeten samt för egna arbeten och eget nytt material som är direkt kopplade till utbyggnaden av passiv bredbandsinfrastruktur. Stödet är begränsat till att omfatta direkta kostnader som rör den fysiska infrastrukturen och utbyggnaden av den.

PTS får inte betala ut stöd till projekt där arbetet påbörjats innan ansökan lämnats in. Arbetet anses påbörjat när det finns ett ovillkorligt och rättsligt bindande åtagande för projektets räkning. Detta innebär att t.ex. anläggningsarbete och beställningar måste vänta till efter att ansökan lämnats in men att arbete som krävs för att kunna söka stödet, t.ex. förprojektering, får påbörjas innan. Att inleda arbetet i samband med ansökan är ingen garanti för att projektet tilldelas stöd.

Vilka projekt får stöd?

För att PTS ska kunna bevilja stöd för ett utbyggnadsprojekt så måste de krav som myndigheten ställer på den sökande, på ansökan och på utbyggnadsprojektet vara uppfyllda.

De projekt som har lägst genomsnittligt stödbehov per byggnad som ingår i utbyggnadsprojektet får stöd, fram till dess att landsdelens tillgängliga stödmedel är förbrukade. Nyckeltalet sökt stöd per byggnad används alltså för att rangordna projekten. I 2021 års utlysning konkurrerar utbyggnadsprojekten med varandra inom en av tre landsdelar. 

Regionerna prioriterar byggnader i områden som de bedömer vara särskilt viktiga. Om ett utbyggnadsprojekt inkluderar prioriterade byggnader ger de en fördel när PTS rangordnar projekten. Detta görs genom att regionalt prioriterade byggnader ger ett procentuellt avdrag på det genomsnittliga sökta stödbeloppet per byggnad. Att inkludera regionalt prioriterade byggnader ger alltså projektet en konkurrensfördel. Information om vilka byggnader som är prioriterade finns i den slutliga byggnadsförteckningen som publiceras i samband med att utlysningen öppnar.

PTS beslut om vilka projekt som beviljas stöd kan inte överklagas.