PTS uppdrag om bredbandsstöd

Regeringen har givit PTS i uppdrag att utlysa bredbandsstöd med start tilldelningsår 2020.

PTS uppdrag om bredbandsstöd

PTS har i uppdrag att i enlighet med regeringens bredbandsstrategi främja bredbandsutbyggnad i alla delar av landet. En del i uppdraget är att vara ansvarig myndighet för statligt stöd för bredbandsutbyggnad.

PTS ska vid hanteringen av stödet verka för en god tillgänglighet till snabbt bredband i hela Sverige. PTS ska även säkerställa att olika aktörer kan komma ifråga för stöd.

Bredbandsstrategin

Förordning om statligt stöd för utbyggnad av bredbandsinfrastruktur  

EU:s facilitet för återhämtning och resiliens

Stöd för bredbandsutbyggnad enligt stödförordningen ingår som en del i Sveriges återhämtningsplan inom ramen för EU:s facilitet för återhämtning och resiliens.

EU har beslutat om ett paket, som kallas Next Generation EU, om 750 miljarder euro i lån och bidrag till medlemsstaterna. Sverige har ansökt om bidrag inom ramen för EU:s facilitet för återhämtning och resiliens, genom en nationell återhämtningsplan.

Fonden för ett sammanlänkat Europa

Utöver PTS nationella bredbandsstöd är det också möjligt att söka stöd via fonden för ett sammanlänkat Europa (CEF 2 Digital).