Offentligt samråd

En förutsättning för att ett projekt ska kunna beviljas bredbandsstöd är att det sker i områden där det finns ett marknadsmisslyckande. Därför ber Post- och telestyrelsen alla potentiella nätbyggare att rapportera om de har, eller utan stödfinansiering planerar att anlägga NGA-nät (nästa generations accessnät) inom tre år till någon av byggnaderna i byggnadsförteckningarna.

Definitionen av NGA-nät finns i artikel 2:138 i Kommissionens förordning (EU) nr 651/2014 av den 17 juni 2014 genom vilken vissa kategorier av stöd förklaras förenliga med den inre marknaden enligt artiklarna 107 och 108 i fördraget, nedan kallad gruppundantagsförordningen.

Samrådet kommer att pågå till och med 30 april 2020. Svar skickas till bredbandsstod@pts.se.

Vad ska ni göra?

Meddela PTS genom ett svar i samrådet, om ni upptäcker att någon av de byggnader som finns med i byggnadsförteckningarna är byggnader dit ni har, eller planerar att anlägga, NGA-nät under de närmaste tre åren. Tekniker som i dagsläget uppfyller kraven är:

 • Fibernät
 • DOCSIS 3.0
 • Anslutningar med VDSL inom 500 meter från telestation
 • Fast radio (under vissa förutsättningar)

För att en radiobaserad lösning ska uppfylla kraven för att, enligt gruppundantagsförordningen, definieras som NGA-nät krävs det enligt PTS bedömning att det är en dedikerad lösning till i förväg utpekade abonnenter där kundutrustningen hos abonnenten är fast monterad. Det är viktigt att systemen är dimensionerade så att den delade kapaciteten räcker till för de abonnenter som ska betjänas av den lokala lösningen.

PTS uppmuntrar alla att komma med upplysningar i detta samråd, eftersom det ökar tillförlitligheten i att statsstödet fördelas på korrekta grunder. För att förhindra att aktörer utnyttjar samrådet till att taktiskt blockera områden där man tror att en konkurrerande verksamhet kommer ansöka om stöd, kommer PTS bedöma trovärdigheten i svaren som inkommer i det offentliga samrådet.

Hur ska man skicka in svar?

Gör så här för att lämna in svar under samrådet:

 • Ladda ner Excel-filen för aktuell region.
 • Markera de byggnader som finns med i er utbyggnadsplan med siffran ett (1), i kolumn K.
 • Hämta fram och bifoga kompletterande information, som styrker att det finns ett planerat projekt relaterat till byggnaderna ni markerat i Excel-filen. Till exempel:
  • Beslut om nätutbyggnad (byggbeslut)
  • Beskrivning av planerad använd teknik
  • Nätplan
  • Projektplan
  • Underlag som visar att lösningen uppfyller kraven för att definieras som NGA-nät för radiobaserade lösningar.
 • Om byggnader tillhör olika utbyggnadsprojekt, ska ni skapa ett projekt-ID för varje projekt och fylla i detta projekt-ID i kolumn L. Ni kan sedan hänvisa till detta nummer i era kompletterande underlag. På så vis blir det tydligt vilka underlag som hör till vilka byggnader.

Skicka in Excel-filen och kompletterande information till bredbandsstod@pts.se senast den 30 april 2020.

Läs mer om hur PTS hanterar personuppgifter.

Byggnadsförteckning

Se byggnadsförteckningar över byggnader för vilka PTS saknar uppgift om befintlig NGA-bredbandsinfrastruktur eller planerad byggnation av sådan inom tre år.

Grundformatet för informationen är Excel-format (.xls) där varje byggnad bildar en rad i Excel-dokumentet med följande kolumndata:

 • Uuid = Unikt idnummer per byggnad från Lantmäteriets fastighetsregister
 • lgh_antal = Antal bostadslägenheter per byggnad (Källa: Lantmäteriet)
 • arb_antal = Antal arbetsställen per byggnad (Källa SCB)
 • Fritidshus = Antal fritidshus per byggnad (Källa: SCB)
 • Xkoord = Mittpunkten på byggnadens x-koordinat i referenssystemet SWEREF 99 TM
 • Ykoord = Mittpunkten på byggnadens y-koordinat i referenssystemet SWEREF 99 TM
 • LANKOD = Byggnadens länstillhörighet beskrivet som en tvåsiffrig kod för län i Sverige.
 • Kommunkod = Byggnadens kommuntillhörighet beskrivet som en fyrsiffrig kod för kommuner i Sverige.
 • Fritidshusbyggnad = Byggnader som klassas som fritidshus är markerade med en etta (1)
 • Prioritet = Av regionerna prioriterade byggnader
 • Samråd = Markera med siffran ett (1) om ni planerar att bygga ut bredband till denna byggnad
 • Samråd_projekt = Skapa ett ID som ni sedan kan referera till i era kompletterande dokument (t.ex. er nätverksplan kan referera till ”samråd_projekt” nummer 4)

Uppgift om en byggnad har tillgång till NGA-nät eller inte kommer från PTS bredbandskartläggning. Byggnadsdata kommer från fastighetsregistret (Lantmäteriet), förutom information om huruvida en byggnad är ett fritidshus, vilket är inhämtat från SCB.

Informationen är publicerad i Excel-format (.xlsx) och kan på begäran lämnas ut i följande format:

Text:

 • .csv (kommaseparerad textfil)

GIS:

 • .MIF (Mapinfo-format)
 • .shp (Shape-format)
 • .kml/.kmz (Google Earth-format)
 • .gpkg (GeoPackage-format)

Statisk bild:

 • .png (Portable Network Graphics)
 • .pdf (Portable Document Format)

Nästa steg i utlysningen av bredbandsstöd

Efter det offentliga samrådet kommer PTS att granska och bearbeta svaren. Utlysningen med den slutgiltiga förteckningen av byggnader som skulle kunna ingå i utbyggnadsprojekt med möjlighet till bredbandsstöd kommer att ske 8 juni 2020 och sista dag för att ansöka om stöd för ett utbyggnadsprojekt kommer att vara 6 september 2020.