Offentligt samråd

En förutsättning för att ett projekt ska kunna beviljas bredbandsstöd är att det sker i områden där det finns ett marknadsmisslyckande. Därför har Post- och telestyrelsen (PTS) utfört ett offentligt samråd inför 2020 års utlysning av bredbandsstöd.

Detta innebär att PTS har bett alla potentiella nätbyggare att rapportera om de har, eller utan stödfinansiering planerar att anlägga NGA-nät (nästa generations accessnät) inom tre år till någon av byggnaderna som PTS angett i byggnadsförteckningar.

Definitionen av NGA-nät finns i artikel 2:138 i Kommissionens förordning (EU) nr 651/2014 av den 17 juni 2014 genom vilken vissa kategorier av stöd förklaras förenliga med den inre marknaden enligt artiklarna 107 och 108 i fördraget, även kallad gruppundantagsförordningen.

Det offentliga samrådet pågick till och med den 30 april 2020. 

PTS fick in en del svar och har justerat i byggnadsförteckningarna över vilka byggnader som berättigar till stöd, utifrån de uppgifter som kom in i det offentliga samrådet.