Regionala prioriteringar

PTS modell för bredbandsstöd ska göra det möjligt att nå ut till platser med stora behov av bredbandsinfrastruktur. Därför har regionerna möjlighet att peka ut vilka specifika byggnader som de anser är mest prioriterade för stödet.

De utbyggnadsprojekt som inkluderar regionalt prioriterade byggnader får en konkurrensfördel när PTS rangordnar och granskar vilka projekt som ska tilldelas stöd. På så sätt får prioriteringarna genomslag på vilken utbyggnad som PTS finansierar med stödmedel. Prioriteringarna sker utifrån generella kriterier som PTS fastslagit.

Genom att göra regionala prioriteringar bidrar regionerna med sin lokalkännedom och har möjlighet att styra stödet i linje med andra regionala värden. PTS uppmanar därför regionerna att nyttja denna möjlighet till att påverka förutsättningarna för tilldelning av bredbandsstöd. PTS uppmuntrar även till samverkan med kommuner och andra aktörer med god lokalkännedom i prioriteringsarbetet.

Regionala prioriteringar - hur går det till?

Respektive region har möjlighet att välja ut ett eller flera av PTS kriterier för prioritering (se nedan Kriterier att tillämpa vid regionala prioriteringar). Det är upp till varje region att bestämma vilka kriterier som ska tillämpas för den egna regionen. Valet av kriterier ska motiveras skriftligen till PTS och motiveringarna kommer tillgängliggöras på PTS webbplats.  

De valda kriterierna ligger sedan till grund för att välja vilka områden som regionen vill prioritera för stödet. Prioriteringarna behöver dock anges på byggnadsnivå genom att regionen anger vilka byggnader i PTS slutliga byggnadsförteckning som de önskar prioritera.

Varje region har möjlighet att prioritera maximalt 30 procent av de byggnader som är hushåll och arbetsställen (d.v.s. byggnader som inte är fritidshus) som ingår i den slutliga byggnadsförteckningen.

En prioriterad byggnad ger 2 procents avdrag på det sökta stödbeloppet per byggnad, vid konkurrensutsättningen. Det finns dock ett maxtak för hur stor konkurrensfördel ett stödprojekt kan få genom att inkludera prioriterade byggnader. Maxtaket är 50 procent. Eftersom varje prioriterad byggnad ger 2 procents avdrag kan ett projekt maximalt utnyttja 25 prioriterade byggnader. För regionerna innebär detta att det är önskvärt att geografiskt sprida sina prioriterade byggnader. På så sätt minskas risken för att för många prioriterade byggnader hamnar i ett eller ett fåtal projekt och därmed inte nyttjas.

Kriterier att tillämpa vid regionala prioriteringar

Följande kriterier går att använda sig av för regionerna för att motivera val av prioriterade byggnader:

  • Främjande av anslutningar till hushåll; det vill säga stadigvarande bostäder där minst en person är folkbokförd
  • Främjande av företagande och näringsliv samt andra verksamheter
  • Främjande av anslutningar till samhällsviktiga funktioner, som till exempel skolor, vård- och omsorgsboenden, och allmänna kommunikationer
  • Samordning med andra insatser som till exempel andra regionala initiativ och stödinsatser
  • Beaktande av känd efterfrågan från slutanvändare
  • Beaktande av områdesspecifika förutsättningar som innebär sämre förutsättningar för bredbandsutbyggnad
  • Beaktande av långa avstånd till närmaste nod i befintligt nät
  • Områden som har utmaningar med postservice, mobiltäckning, eller sämre tillgång till ombud för grundläggande betaltjänster

Tidplan för arbetet

Från och med den 15 april kan regionerna ta del av den slutliga byggnadsförteckningen i PTS portal och markera prioriterade byggnader samt skicka in er motivering till val av kriterier för prioritering. Svaret måste skickas in senast den 7 maj för att komma med i PTS fortsatta hantering.

Var vänder jag mig om jag har frågor?

Om du har frågor om regionala prioriteringar eller annat som gäller bredbandsstödet kan du kontakta avdelningen för bredbandsstöd per e-post via bredbandsstod@pts.se.

Gäller din fråga hur du använder PTS Portal kan du kontakta supporten genom supportknappen som finns på sidan för PTS Portal. Det går att kontakta supporten även om du inte är inloggad i PTS Portal.

Svar regionala prioriteringar

Nedan kan du ta del av vilka kriterier som respektive region har valt att använda sig av i sitt prioriteringsarbete i bredbandsstödsprocessen 2021.

Region Blekinge

Region Dalarna

Region Gotland

Region Gävleborg

Region Halland

Region Jämtland Härjedalen 

Region Jönköpings län

Region Kalmar län

Region Kronoberg

Region Norrbotten

Region Skåne

Region Stockholm

Region Sörmland

Region Uppsala

Region Värmland

Region Västerbotten

Region Västernorrland

Region Västmanland

Region Örebro län

Region Östergötland

Västra Götalandsregionen