Offentligt samråd

Som en del i förberedelserna inför kommande utlysning av bredbandsstöd håller Post- och telestyrelsen (PTS) ett offentligt samråd. Samrådet är en möjlighet för potentiella nätbyggare att lämna upplysningar om befintliga och planerade utbyggnadsprojekt. Syftet med samrådet är att kontrollera att PTS endast utlyser bredbandsstöd i områden där det är tillåtet enligt statsstödsreglerna. Samrådet pågår under perioden 3 mars–1 april 2021.

Enligt gruppundantagsförordningen (Kommissionens förordning (EU) nr 651/2014 av den 17 juni 2014) kan vissa kategorier av statsstöd förklaras förenliga med den inre marknaden. En motivering till att ett statsstöd är förenligt med den inremarkanden är om det finns ett s.k. marknadsmisslyckande. En förutsättning för att PTS ska kunna tilldela bredbandsstöd är således att ett utbyggnadsprojekt planeras i områden där det föreligger ett marknadsmisslyckande.

För att verifiera var potentiella marknadsmisslyckanden finns erbjuder PTS alla nätbyggare att bidra till kartläggningen under det offentliga samrådet. Ett marknadsmisslyckande kan enligt statsstödsreglerna identifieras där det varken finns befintliga eller planerade så kallad NGA-nät (nästa generations accessnät) inom de kommande tre åren. Under samrådet ber PTS därför alla potentiella nätbyggare att rapportera om det finns planer på att anlägga NGA-nät inom tre år till någon av byggnaderna i den byggnadsförteckning som PTS har sammanställt. Detta gäller både för kommersiellt planerade projekt och för projekt som är planerade med redan beviljad stödfinansiering från andra aktörer än PTS.

De byggnader som inom ramen för det offentliga samrådet rapporteras som redan nådda av befintlig eller planerad NGA-utbyggnad kommer att plockas bort från förteckningen, och därmed inte vara möjliga att söka bredbandsstöd för. På det sättet säkerställer PTS att byggnadsförteckningen som publiceras i samband med utlysningen endast innehåller byggnader som är möjliga att söka stöd för.

Vad gör nätbyggare i det offentliga samrådet?

Samrådet pågår under perioden 3 mars–1 april 2021. Fr.o.m. den 3 mars finns PTS byggnadsförteckning publicerad i PTS portal. Om en nätbyggare upptäcker byggnader i PTS byggnadsförteckning, där man har NGA-nät eller planerar att anlägga sådant inom de närmaste tre åren, finns möjlighet att meddela PTS om detta. Svar lämnas via PTS portal. I portalen finns information om hur svaret ska utformas.

Det är endast de utbyggnadsplaner som lever upp till NGA-kvalitet som tas i beaktande i kartläggningen av byggnader möjliga att söka bredbandsstöd för. Definitionen av NGA-nät finns i artikel 2:138 i gruppundantagsförordningen. Tekniker som i dagsläget uppfyller kraven är:

  • Fibernät
  • DOCSIS 3.0
  • Anslutningar med VDSL inom 500 meter från telestation
  • Radiobaserade lösningar (under vissa förutsättningar)

Det är inte möjligt att göra en generell bedömning av huruvida en radiobaserad lösning överlag lever upp till NGA-kvalitet eller ej. För att kunna bedöma om ett nät är av så pass hög kvalitet att det lever upp till definitionen av NGA måste PTS bedöma varje enskilt område. 

Aktörer som är intresserade av att rapportera befintlig eller planerad utbyggnad med användning av trådlös teknik måste därför även skicka in underlag som styrker att nätet lever upp till NGA-kvalitet. Även dessa underlag behöver inkomma under tiden för det offentliga samrådet.

NGA-definitionen i statsstödsreglerna gällande trådlösa tekniker pekar på vikten av att säkerställa tillförlitliga höghastighetstjänster för varje enskild slutkund för att ett nät ska kunna klassas som NGA. Som framgår av definitionen så bör kvalitén styrkas för varje enskild slutkund.

Hur bedömer PTS informationen?

PTS kommer att ta ställning till den information som potentiella nätbyggare lämnar i det offentliga samrådet. För att förhindra att aktörer missbrukar möjligheten att delta i samrådet, t.ex. genom att lämna oriktiga svar med avsikt att blockera områden där man tror att en konkurrerande verksamhet kommer ansöka om stöd, kommer PTS att bedöma trovärdigheten i de svar som inkommer.

För att PTS ska kunna ta ställning till de svar som lämnas i det offentliga samrådet behöver svaren innehålla information som påvisar att utbyggnadsplanerna är trovärdiga. Följande information måste lämnas för att PTS ska kunna ta ställning till svaren om befintlig och planerad utbyggnad:

  • Beskrivning av planerad teknisk lösning
  • Om den planerade utbyggnaden är finansierad med stöd från andra stödprogram än PTS, t.ex. genom Landsbygdsprogrammet

Utöver kraven ovan gäller för alla befintliga och planerade projekt, att utbyggnadsplanerna behöver styrkas med ytterligare dokumentation, exempelvis:

  • Beslut om nätutbyggnad (byggbeslut)
  • Nätplan
  • Projektplan

För projekt som inkluderar radiobaserade lösningar måste nätbyggaren dessutom lämna in följande:

  • Underlag som visar att nätbyggaren säkerställer tillförlitliga höghastighetstjänster för varje enskild slutkund.

Svar i det offentliga samrådet lämnas in via PTS portal senast den 1 april 2021.

Byggnadsförteckning

Byggnadsförteckningen är en förteckning över byggnader för vilka PTS saknar uppgift om befintligt NGA-nät eller planerad byggnation av sådan inom tre år. De byggnader som finns med i byggnadsförteckningen är byggnader som PTS anser kan ingå i ett stödfinansierat utbyggnadsprojekt.

Uppgift om att en byggnad har tillgång till NGA-nät eller inte kommer från PTS bredbandskartläggning. Byggnadsdata kommer från fastighetsregistret (Lantmäteriet). Information om huruvida en byggnad är ett fritidshus är inhämtad från SCB.

Nästa steg i utlysningen av bredbandsstöd

Efter det offentliga samrådet kommer PTS att granska och bearbeta svaren. Den slutgiltiga förteckningen över byggnader som skulle kunna ingå i utbyggnadsprojekt med möjlighet till stödfinansiering kommer att presenteras i samband med att utlysningen startar den 18 maj 2021. Utlysningsperioden sträcker sig fram till början av augusti. Sista dag för att ansöka om bredbandsstöd för ett utbyggnadsprojekt kommer att vara 9

augusti 2021.