Regionala prioriteringar

Genom regionala prioriteringar har regionerna möjlighet att peka ut geografiska områden inom sin region som de anser är mest prioriterade för PTS bredbandsstöd.

Regionerna har möjlighet att välja att prioritera områden som är av betydelse för lokal och regional utveckling. Prioriteringarna sker utifrån generella kriterier som Post- och telestyrelsen (PTS) fastslår inför respektive utlysningsår. På så sätt samverkar PTS för att möjliggöra regional styrning i bredbandsstödsprocessen.

Utbyggnadsprojekt i regionalt prioriterade områden får en konkurrensfördel när PTS rangordnar och granskar vilka projekt som ska tilldelas stöd.

PTS uppmuntrar till samverkan med kommuner och andra aktörer med god lokalkännedom i prioriteringsarbetet.

Under 2022 kunde regionerna bidra med regionala prioriteringar under perioden 8 april – 2 maj. Se bredbandsprocessens tidplan för 2022: Tidplan | PTS

Regionala prioriteringar - hur går det till?

Regionen väljer ut ett eller flera av PTS kriterier för prioritering (se nedan Kriterier att tillämpa vid regionala prioriteringar) och motiverar de kriterier som regionen väljer att tillämpa. De valda kriterierna ligger till grund för att välja vilka områden regionen vill prioritera. Prioriteringarna behöver dock anges på byggnadsnivå genom att regionen anger vilka byggnader i PTS byggnadsförteckning som ska vara prioriterade.

Varje region har möjlighet att prioritera maximalt 30 procent av de byggnader som är hushåll och arbetsställen som ingår i den slutliga byggnadsförteckningen.

En prioriterad byggnad ger 2 procents avdrag på det sökta stödbeloppet per byggnad, vid konkurrensutsättningen. Det finns dock ett maxtak för hur stor konkurrensfördel ett stödprojekt kan få genom att inkludera prioriterade byggnader. Maxtaket är 50 procent.

Eftersom varje prioriterad byggnad ger 2 procents avdrag kan ett projekt maximalt utnyttja 25 prioriterade byggnader. För regionerna innebär detta att det är önskvärt att geografiskt sprida sina prioriterade byggnader. På så sätt minskas risken för att för många prioriterade byggnader hamnar i ett eller ett fåtal projekt och därmed inte nyttjas.

Nytt för tilldelningsåret 2022

Nytt för år 2022 är att respektive prioriterad byggnad ska kopplas till ett kriterium i syfte att PTS ska kunna följa upp vilka områden som prioriterats på vilken grund.

Endast ett kriterium kan kopplas till en byggnad. Vid de fall där olika kriterier passar in uppmuntrar PTS regionerna att välja det kriterium som är mest relevant med koppling till det valda området.

Kriterier att tillämpa vid regionala prioriteringar

Följande kriterier går att använda sig av för att motivera regionens val av prioriterade byggnader. Minst ett kriterium måste tillämpas och det går bra att tillämpa alla så länge de motiveras och knyts till byggnader i särskilda områden.

1. Främjande av anslutningar till hushåll; det vill säga stadigvarande bostäder där minst en person är folkbokförd

Kriteriet syftar till att möjliggöra att hushåll i områden där kostnader för utbyggnad är höga får möjlighet till uppkoppling med hjälp av stöd. Regionerna kan till exempel välja att prioritera byggnader i glest befolkade områden för att öka områdenas attraktionskraft eller begränsa digitalt utanförskap.

2. Främjande av företagande och näringsliv samt andra verksamheter

Kriteriet syftar till att möjliggöra att både befintliga och nya företag och verksamheter får tillgång till snabbt bredband med hjälp av stöd. På så vis kan regionerna bidra till att skapa bättre förutsättningar för företagande och näringsliv i regionen.

3. Främjande av anslutningar till samhällsviktiga funktioner, som till exempel skolor, vård- och omsorgsboenden och allmänna kommunikationer

Kriteriet syftar till att möjliggöra utveckling av samhällsviktiga funktioner genom tillgång till snabbt bredband med hjälp av stöd. Genom denna prioritering kan regionerna exempelvis bidra till användning av digitala välfärdstjänster och minska digitalt utanförskap.

4. Beaktande av andra insatser som till exempel regionala initiativ och stödinsatser

Kriteriet syftar till att kombinera insatser och investeringar i bredbandsutbyggnad. En möjlig samordning är att prioritera byggnader i kommuner som tidigare har genomfört ett så kallat Bredbandslyft, som varit Bredbandsforums program för vägledning till kommuner som vill se över strategiska vägval i bredbandsfrågor. Se mer information om bredbandslyftet här: Bredbandslyftet - bredbandsforum.se

En annan möjlig samordning är att välja att prioritera byggnader i områden där det går att investera samordnat, d.v.s. bygga till fler byggnader med andra kompletterande insatser.

Observera! Kriteriet kan inte nyttjas för att samordna insatser genom att slå ihop olika stödprogram. Gällande regelverk och PTS villkor för bredbandsstöd behöver följas vid samordning av olika projekt.

5. Beaktande av känd efterfrågan från slutanvändare

Kriteriet syftar till att möjliggöra utbyggnad av stödfinansierad bredbandsinfrastruktur med en kortare startsträcka, genom prioritering av områden där det redan är känt att intresse finns. Det går exempelvis att prioritera byggnader i ett tidigare förprojekterat område som inte blivit utbyggt. På så vis kan regionerna bidra till en snabbare utbyggnadstakt.

6. Beaktande av områdesspecifika förutsättningar som innebär sämre förutsättningar för bredbandsutbyggnad

Kriteriet syftar till att möjliggöra utbyggnad av stödfinansierad bredbandsinfrastruktur i områden dit det är dyrare att anlägga bredbandsinfrastruktur. Skälen till detta kan variera, men det kan exempelvis handla om fysiska hinder eller markförhållanden. Genom denna prioritering kan regionerna bidra till en styrning mot områden som är särskilt utmanande att nå genom kommersiell utbyggnad.

7. Beaktande av långa avstånd till närmaste nod i befintligt nät

Kriteriet syftar till att möjliggöra att byggnader vars avlämningspunkter ligger långt bort från närmaste nod i befintligt nät får möjlighet till uppkoppling med hjälp av stöd. Regionerna kan välja att prioritera byggnader i områden med avseende beräknat i tid och/eller sträcka. Med tidsmässigt långt avstånd avses till exempel avståndet mellan öar i skärgården. Genom en sådan prioritering kan regionerna bidra till en styrning mot områden som är särskilt utmanande att nå genom kommersiell utbyggnad.

8. Områden som har utmaningar med postservice, mobiltäckning eller har sämre tillgång till ombud för grundläggande betaltjänster

Kriteriet syftar till att möjliggöra utbyggnad av stödfinansierad bredbandsinfrastruktur i landets mest utsatta glesbygd, där utmaningar med postservice, mobiltäckning eller sämre tillgång till ombud för grundläggande betaltjänster är vanligt förekommande. Genom denna prioritering kan regionerna exempelvis bidra till att öka områdens attraktionskraft och begränsa digitalt utanförskap.

Tidplan för arbetet

Från och med den 8 april kunde regionerna ta del av den slutliga byggnadsförteckningen i PTS portal och markera prioriterade byggnader samt skicka in motivering till val av kriterier för prioritering. Svaret skulle skickas in senast den 2 maj för att komma med i PTS fortsatta hantering.

Svar regionala prioriteringar

Kriterier som respektive region har valt att använda sig av i sitt prioriteringsarbete i bredbandsstödsprocessen 2022.

Region Blekinge

Region Dalarna

Region Gotland

Region Gävleborg

Region Halland

Region Jämtland Härjedalen 

Region Jönköpings län

Region Kalmar län

Region Kronoberg

Region Norrbotten

Region Skåne

Region Stockholm

Region Sörmland

Region Uppsala

Region Värmland

Region Västerbotten

Region Västernorrland

Region Västmanland

Region Örebro län

Region Östergötland

Västra Götalandsregionen

Har du frågor?

Har du frågor om regionala prioriteringar eller annat som gäller bredbandsstödet kan du kontakta avdelningen för bredbandsstöd per mejl: bredbandsstod@pts.se.