Offentligt samråd

PTS höll 24 februari - 25 mars 2022 offentligt samråd där aktörer bidrar. Samrådet är en del av förberedelserna inför utlysning av bredbandsstöd för tilldelningsåret 2022.

Resultat offentliga samrådet 2022

Samverkan och att aktörer aktivt deltar i det offentliga samrådet är viktigt för att PTS bredbandsstöd ska hamna rätt. Nu i år fick PTS in hela 77 bidrag i jämförelse med 17 bidrag förra året.

- Det är mycket glädjande att nätbyggarna har visat stort engagemang i det offentliga samrådet. Tillsammans skapar vi förutsättningar för ett träffsäkert bredbandsstöd. Vi uppskattar nätbyggarnas insats och jag vill passa på att tacka för gott samarbete under processen, säger Rebecca Berlin på avdelningen för bredbandsstöd på PTS.

Varför håller PTS offentligt samråd?

PTS kan bevilja bredbandsstöd när utbyggnaden sker till ett område som idag saknar tillgång till fast bredband och där det inte finns planer på utbyggnad inom de kommande tre åren.

PTS höll ett offentligt samråd för att informera om huvuddragen för PTS bredbandsstöd 2022 och kartlägga bredbandsutbyggnaden i samverkan med aktörer. Syftet är att skapa en så korrekt byggnadsförteckning som möjligt.

Byggnadsförteckningen är grunden i PTS utlysningsunderlag, som visar var det är möjligt att söka PTS bredbandsstöd. När ansökan öppnar i mitten av maj finns byggnadsförteckningen i PTS portal.

Hur skapas byggnadsförteckningen? | PTS

Huvuddragen för PTS bredbandsstöd 2022

Vad gjorde aktörerna i det offentliga samrådet?

Under det offentliga samrådet frågade PTS aktörerna om information om befintlig och planerad utbyggnad samt om möjliga efteranslutningar. Aktörerna kunde även lämna synpunkter på huvuddragen för PTS bredbandsstöd 2022.

24 februari lades PTS byggnadsförteckning in i PTS portal. Om en aktör upptäckte byggnader i byggnadsförteckningen där aktören redan har infrastruktur som på ett tillförlitligt sätt tillhandahåller nedladdningshastigheter på minst 100 Mbit/s eller planerar att anlägga sådan infrastruktur inom de närmaste tre åren efterfrågade PTS uppgifter om detta.

PTS efterfrågade även information om upptagningsområden för efteranslutningar. Aktörer uppmuntrades därför att kontrollera om det fanns byggnader i byggnadsförteckningen som kan eller kommer kunna efteranslutas till en skälig anslutningsavgift och i så fall meddela PTS. PTS bedömer att högst 40 000 kronor är en skälig anslutningsavgift.

Det är endast befintlig eller planerad utbyggnad som på ett tillförlitligt sätt tillhandahåller nedladdningshastigheter på minst 100 Mbit/s som tas i beaktande i kartläggningen av byggnader möjliga att söka bredbandsstöd för. Tekniker som i dagsläget uppfyller kraven är:

 • Fibernät
 • DOCSIS 3.0
 • Radiobaserade lösningar (under vissa förutsättningar)


Det går inte att göra en generell bedömning av om en radiobaserad lösning på ett tillförlitligt sätt tillhandahåller nedladdningshastigheter på minst 100 Mbit/s. Därför bedömer PTS varje enskilt område. 

Aktörer som ville rapportera befintlig eller planerad utbyggnad med användning av trådlös teknik skulle fick i uppdrag av PTS att redogöra för hur nätet på ett tillförlitligt sätt tillhandahåller nedladdningshastigheter på minst 100 Mbit/s.

Svaren lämnades in via PTS portal, senast den 25 mars 2022. Där fanns även ytterligare instruktioner.

Det här behövde PTS från aktörer som svarade i samrådet

För att PTS skulle kunna ta ställning till svaren om befintlig och planerad utbyggnad efterfrågade PTS följande information från svarande aktörer:

 • Beskrivning av teknisk lösning
 • Underlag som visar om utbyggnaden är finansierad med stöd från andra stödprogram än PTS, exempelvis genom landsbygdsprogrammet eller Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF)


Om inte stöd från andra stödprogram finns för utbyggnaden önskade PTS ytterligare dokumentation, exempelvis:

 • Beslut om nätutbyggnad (till exempel byggbeslut)
 • Projektplan (inklusive tidplan och nätkarta/nätplan) 


Vid avsaknad av mer detaljerad dokumentation om aktuella utbyggnadsplaner uppmuntrades aktörer som planerar att konkretisera och realisera utbyggnadsplanerna inom de närmsta tre åren att skicka in ett svar med de underlag som fanns på plats vid tidpunkten för samrådet.  

Projekt som inkluderar radiobaserade lösningar

För projekt som inkluderar radiobaserade lösningar efterfrågade PTS att aktören redogjorde för hur nätet på ett tillförlitligt sätt tillhandahåller nedladdningshastigheter på minst 100 Mbit/s.

Exempelvis kunde en aktör som erbjuder radiobaserade lösningar kunna göra det genom att redogöra för:

 • Kapacitet
 • Frekvensmängd
 • Täckning
 • Signalstyrka
 • Kundutrustning (exempelvis typ av router och antennlösning)
 • Procent kunder lösningen är dimensionerad för

Har du frågor?

Har du frågor om det offentliga samrådet, kontakta avdelningen för bredbandsstöd via mejl: bredbandsstod@pts.se.