Kvalitetssäkring

Som ett led i förberedelserna inför utlysning av bredbandsstöd för tilldelningsår 2022 genomför PTS en kvalitetssäkring av byggnadsförteckningen.

Av byggnadsförteckningen framgår vilka byggnader som kan ingå i ett stödfinansierat utbyggnadsprojekt.

Kvalitetssäkringen är en möjlighet för regionerna att utifrån sin kännedom om den regionala bredbandssituationen föreslå förändringar av byggnadsförteckningen.

Regionerna kan lämna förslag på byggnader som de anser ska plockas bort eller läggas till i byggnadsförteckningen. 

Syftet är att säkerställa att rätt byggnader blir aktuella för stödfinansierad utbyggnad.

Kvalitetssäkringen för 2022 år stödprocess pågick under perioden 13 januari – 4 februari.

PTS har bestämt att inriktningen är att utlysa stöd till byggnader som saknar tillgång till bredbandsinfrastruktur som på tillförlitligt sätt tillhandahåller nedladdningshastigheter på minst 100 Mbit/s.

Inför utlysningen av bredbandsstöd fastställer PTS vilka byggnader som kan ingå i ett stödfinansierat utbyggnadsprojekt i en byggnadsförteckning.

Resultat kvalitetssäkring 2022

Sammanfattning - kvalitetssäkring av byggnadsförteckningen 2022

Om byggnadsförteckningen

Byggnadsförteckningen innehåller:
• Byggnader som saknar tillgång till bredbandsinfrastruktur som på ett tillförlitligt sätt tillhandahåller nedladdningshastigheter på minst 100 Mbit/s.
• Byggnader till vilka det inte finns beslutade planer på att bygga infrastruktur som på ett tillförlitligt sätt tillhandahåller nedladdningshastigheter på minst 100 Mbit/s inom de närmaste tre åren.
• Byggnader PTS bedömer inte kommer nås av kommersiell utbyggnad av bredbandsinfrastruktur som på ett tillförlitligt sätt tillhandahåller nedladdningshastigheter på minst 100 Mbit/s inom de närmaste tre åren.
Vilka byggnader i regionen har tagits bort från byggnadsförteckningen?
Byggnadsförteckningen innehåller byggnader med hushåll, fritidshus och arbetsställen. PTS har tagit bort de byggnader till vilka myndigheten bedömer att stöd för utbyggnad av bredbandsinfrastruktur inte kan tilldelas. Detta görs enligt följande kriterier:
• Byggnader som har tillgång till bredbandsinfrastruktur som på ett tillförlitligt sätt tillhandahåller nedladdningshastigheter på minst 100 Mbit/s.
• Byggnader som saknar tillgång till bredbandsinfrastruktur som på ett tillförlitligt sätt tillhandahåller nedladdningshastigheter på minst 100 Mbit/s, men som har det i närheten och möjlighet att skaffa det till en skälig anslutningsavgift. Med skälig anslutningsavgift avses för denna bedömning en anslutningsavgift om högst 40 000 kronor.
• Byggnader till vilka det finns beslutade planer på att bygga bredbandsinfrastruktur som på ett tillförlitligt sätt kan tillhandahålla nedladdningshastigheter på minst 100 Mbit/s inom de närmaste tre åren.
• Byggnader som PTS bedömer kommer nås av kommersiell utbyggnad som på ett tillförlitligt sätt tillhandahåller nedladdningshastigheter på minst 100 Mbit/s inom de närmaste tre åren

Hur skapas byggnadsförteckningen? | PTS.

Vad gjorde bredbandskoordinator under kvalitetssäkringen?

Regionerna gavs möjlighet att kvalitetssäkra den byggnadsförteckning som ligger till grund för PTS tilldelning av bredbandsstöd. Det var en möjlighet och inte ett krav på regionen eller på regional bredbandskoordinator.

PTS vet att olika regioner har olika förutsättningar. Vissa regioner sitter på mycket detaljkunskap och har gjort omfattande kartläggning, andra har kännedom på mer aggregerad nivå. Eftersom regionala bredbandskoordinatorer får mycket inspel från operatörer, kommuner med flera och har ett nära samarbete med Länsstyrelsen i respektive region kan er kännedom vara till stor nytta.

Har du frågor?

Har du frågor, mejla bredbandsstod@pts.se