Bredbandsstöd 2021

På denna sida finns information om bredbandsstödsprocessen för 2021. PTS kommer löpande uppdatera denna sida med ytterligare information.

På denna sida finns information om bredbandsstödsprocessen för 2021. PTS kommer löpande uppdatera denna sida med ytterligare information.

Så fördelas stödmedlen i stora drag

Inför 2021 har PTS fått i uppgift att fördela närmare 1,6 miljarder kronor i bredbandsstöd innan årets slut.

Under förutsättning att styrningen av bredbandsstödet inte förändras i och med 2021 års regleringsbrev avser PTS att utlysa medlen som beskrivet här.

Tre utlysningsområden

PTS planerar att tillgängliggöra medlen för ansökningar från nätbyggare i alla regioner där det finns byggnader möjliga att söka stöd för. Stödmedlen kommer att fördelas mellan tre utlysningsområden: Norrland, Svealand och Götaland.

Processen frångår 2020 års modell med regionala utlysningsområden. Detta för att säkerställa förutsättningar som möjliggör för konkurrenskraftiga projekt i alla regioner, och fortsatt bidrar till effektiv utbyggnad mot regeringens bredbandsmål. Medlen riktas fortsatt systematiskt mot glesbygd då man inte heller 2021 kommer att kunna söka stöd för byggnader inom statistisk tätort.

Proportionerlig fördelning

PTS avser att fördela medlen proportionerligt mellan de tre utlysningsområdena baserat på antal byggnader som saknar homes passed, samt är möjliga att stödfinansiera. Beräkningen kommer att göras baserat på senaste data från bredbandskartläggningen och tros leda till att ca 30-35% av tillgängliga medel går till respektive landsdel.

Regional prioritering  

Även PTS modell för regionala prioriteringar utvecklas i och med de nya utlysningsområdena för att fortsatt säkerställa regional styrning av stödmedlen. Inför 2021 kommer regionerna ha möjlighet att prioritera 30 procent av de hushåll och arbetsställen som ingår i den slutliga byggnadsförteckningen. Begränsningen säkerställer fortsatt effekt av prioriteringarna i och med att medlen utlyses per landsdel. Den konkurrensfördel som prioriterade byggnader innebär för ett utbyggnadsprojekt förblir dock oförändrad.

Lättare att ansöka

Efter synpunkter från nätbyggare och regioner utvecklar PTS även möjligheten att inkludera fritidshus i stödfinansierade utbyggnadsprojekt. Gränsen om max 20 procent fritidshus i ett utbyggnadsprojekt tas bort för att förenkla projektering och ansökan för nätbyggare, samt möjliggöra för harmonisering mellan bredbandsstödet och regionernas långsiktiga utvecklingsplaner. PTS förenklar även kravet på sammanhängande område drastiskt för att underlätta projektering för nätbyggare.

År 2021 kommer ansökan göras i en ny ansökningsportal vilket kommer att förenkla för nätbyggare.

Mer information om 2021 års bredbandsstöd

Till regioner

I december kommer PTS att meddela vidare instruktioner för regionernas arbete med prioriteringar och kvalitetssäkring av byggnadsförteckningar. PTS uppmuntrar dock regionerna att förbereda prioriteringsarbetet redan under hösten genom att uppdatera sina kartläggningar av bredbandsutbyggnaden i regionen och samverka med kommunerna.

Till nätbyggare

Ett komplett underlag för 2021 års utlysning planerar PTS att publicera i mars 2021. Då kommer PTS att kunna svara på detaljerade frågor om ansökningsförfarandet, krav på utformningen av projekt, krav på sökande och villkor för beviljat stöd. Därmed kan förberedelser för projektering påbörjas då förutsättningarna för utlysningen blir kända. Ansökningar och beviljade stödmedel inom ramen för 2020 års utlysning påverkas inte av denna information.

Tidplan för stödprocessen 2021

  1. Preliminära byggnadsförteckningar

En första version av de underlag som sammanställer byggnader möjliga att söka stöd för tas fram av PTS med utgångspunkt i bredbandskartläggningen.

  1. Kvalitetssäkring av byggnadsförteckningar: 1–23 februari

Nytt inför 2021 är att byggnadsförteckningarna kommer att kvalitetssäkras ett extra steg. Här kan byggnader som uteslutits felaktigt komma att läggas till.

  1. Offentligt samråd: 3 mars–1 april

Marknadens aktörer får chans att rapportera om det redan finns kommersiella utbyggnadsplaner i områden där PTS avser att utlysa stödmedel. Efter samrådet fastslås vilka byggnader som kommer med i de slutliga byggnadsförteckningarna.

  1. Regionala prioriteringar: 9 april–3 maj

Regionerna får möjlighet att inkomma med regionala prioriteringar för att styra utbyggnaden mot byggnader som anses extra viktiga att nå genom stödfinansierad utbyggnad.

  1. Utlysning: 10 maj–9 augusti

PTS bjuder in aktörer att ansöka om stöd för bredbandsinvesteringar.

  1. Handläggning av ansökningar

Under denna del kommer PTS att handlägga de ansökningar som kommit in. 

  1. Beslut och utbetalning

Innan årets slut.